Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.advisorEngebø, Atle
dc.contributor.authorPaulsen, Sigurd Brunstad
dc.date.accessioned2022-10-18T17:19:30Z
dc.date.available2022-10-18T17:19:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:116385539:65935613
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026778
dc.description.abstractStrategisk partnering er et konsept som eksisterer i de alle fleste bransjer og assosieres gjerne med at ulike aktører og bedrifter går sammen for å bli mer konkurransedyktig. Konseptet eksisterer i større grad i produksjonsrettet industri, sammenlignet med prosjektbasert industri. Det har gjort at det er lite forskning på området i prosjektbasert industri og hensikten med denne oppgaven er derfor å utforske konseptet i kontekst bygg- og anleggsbransje. Oppgaven tar utgangspunkt i tre forskningsspørsmål som tar for seg ulike aspekter av konseptet. Forskningsspørsmålenes hensikt er å undersøke hvordan strategisk partnering inngås, hva som er erfaringene og identifisere tiltak for å lyktes bedre med konseptet i fremtidige prosjekter. Hovedtemaet for oppgaven er strategisk partnering i bygg- og anleggsbransjen, men avgrenser seg til å omhandle strategisk partnering mellom entreprenør og rådgiver i norsk bygg- og anleggsbransje. Det ble valgt å gå i dybden på én case, hvor caset er et strategisk partnerskap mellom et entreprenørfirma og et rådgiverfirma som inkluderer fire norske undervisningsbyggprosjekter. Fokuset har vært på pris- og designkonkurranse, samspillsfase og detaljprosjektering. Første steg i arbeidet var å gjennomføre en litteraturstudie for å danne et teoretisk grunnlag, kartlegge tidligere forskningsarbeid og identifisere eksisterende kunnskapshull. Fra litteraturstudien ble det funnet at strategisk partnering kan gi positive effekter knyttet til anbudskonkurranser, teknologisk utvikling og muligheten for å eliminere problemer. Angivelsene av langsiktige effekter med strategisk partnering var imidlertid ofte spekulative, da funnene i litteraturen i mange tilfeller ikke var dokumentert gjennom empiri. På grunn av manglede empirisk dokumentasjon om strategisk partnering ble det tidlig i arbeidet vurdert som nødvendig å gjennomføre en casestudie for å kunne svare på forskningsspørsmålene. Det ble foretatt semi-strukturert intervjuer av et utvalg på 15 personer med forkunnskaper om strategisk partnering, som alle hadde sentrale roller i den undersøkte casen. Resultatene fra casestudien indikerte at strategisk partnering gir positive effekter knyttet til prekvalifisering og anbudskonkurranser. I samspillsfasen og detaljprosjekteringen ble det identifisert størst effekter på de områdene der samme personer ble videreført på flere prosjekter. Rådgiverbedriften opplevede også en gjentakelseseffekt på sitt prosjekteringsarbeid, noe som bidro til økende økonomisk gevinst gjennom det strategiske partnerskapet. Effektene av strategisk partnering kunne ha økt i den undersøkte casen dersom økonomiske og kontraktsmessige forhold hadde vært mer i fokus. Strategisk partnering fremstår som positivt på personnivå, men uenigheter på bedriftsnivå kan forhindre at de positive sidene ved strategisk partnering bygges videre i enda lengre perioder. Partene må derfor være bevisst på å finne løsninger om økonomi og kontrakt som kommer begge tjener på, ettersom casestudien viste at besparelsene kun går til entreprenør. Arbeidet har, i tillegg til masteroppgaven, resultert i utarbeidelsen av en vitenskapelig artikkel som ble innsendt til IGLC-2022.
dc.description.abstractStrategic partnering is a concept that exists in most industries and is often associated with different actors and companies coming together to become more competitive in a challenging market. However, the concept exists to a greater extent in the production-oriented industry compared with the project-based industry. This means that there is less research in project-based industry and the purpose of this thesis is to explore the concept in the construction industry context. The thesis is based on three research questions that address different aspects of the concept. The research questions aim to investigate how strategic partnering is entered, what the experiences are, and identify measures to succeed better with the concept in future projects. The central theme of the thesis is strategic partnering in the building and construction industry. This study is limited to an in-depth investigation of four Norwegian school building projects. Furthermore, the emphasis is on the relationship between contractor and designer as the strategic partnership between the same contractor and designer was followed over these four projects. The focus will be on the development phase and design phase. The first step in working with this thesis was to conduct a literature study to form a theoretical basis, map previous research work and identify existing knowledge gaps. The literature study found that strategic partnering can have positive effects on tender competitions, technological development, and the opportunity to eliminate problems. However, the indications of long-term effects of strategic partnering were often speculative, as the findings in the literature were, in many cases, not documented through empirical evidence. Due to a lack of empirical documentation on strategic partnering, it was considered early the necessity to conduct a case study to answer the research questions. Semi-structured interviews were conducted by a sample of 15 people with prior knowledge of strategic partnering, all of whom had critical roles in the case examined. The results from the case study indicated that strategic partnering has positive effects related to pre-qualification and tender competitions. In the development and design phases, the greatest effects were identified in the areas where the same people worked together on several projects. The design company also experienced a recurring effect and increased the financial gain through the strategic partnership. The effects of strategic partnering could have increased in the investigated case if financial and contractual matters had been more in focus. Strategic partnering appears to be positive on an individual level but disagreements at the company level can prevent the positive aspects of strategic partnering from being developed for longer periods. Therefore, the parties must be aware of finding solutions for finances and contracts that benefit both parties, as the case study showed that the savings only go to the contractor. The work has, in addition to the thesis, resulted in the preparation of a scientific article that was submitted to IGLC-2022.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStrategisk partnering mellom entreprenør og rådgiver
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record