Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTemeljotov Salaj, Alenka
dc.contributor.advisorJohansen, Agnar
dc.contributor.advisorLohne, Jardar
dc.contributor.authorAfshari, Mahgol
dc.date.accessioned2022-10-07T17:20:14Z
dc.date.available2022-10-07T17:20:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:116385539:64318957
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3024612
dc.description.abstractEttersom verdens befolkning ekspanderer i rask hastighet, møter byer problemer som trafikkorker, luftforurensning, trafikkulykker og byspredning. Sykling og gange er ikke-motoriserte modaliteter som krever mindre infrastruktur og ikke bruker fossilt brensel. De er også rimeligere å distribuere og vedlikeholde for både brukere og myndigheter enn motoriserte transportformer. Som et resultat av dette er målet med denne masteroppgaven å finne strategier og virkemidler for større aktiv mobilitet. En omfattende litteraturgjennomgang, dokumentundersøkelser, 15 intervjuer og en digital undersøkelse ble brukt for å identifisere tiltak som kan brukes som insentiver for å fremme gang- eller sykkelvennlighet i Elgeseter-området i Trondheim. Analysen er utført i henhold til følgende forskningsspørsmål: Hva kan motivere innbyggere som pendler til eller reiser innenfor Elgeseter-distriktet til å endre adferd mot mer gange eller sykling. Funnene er identifiserte motivatorer, barrierer og anbefalinger for å øke aktiv mobilitet i Elgeseter-distriktet. Selv om praktisk talt alle byer i verden er opptatt av å løse disse bekymringene, vil de kreve omfattende planleggingsmetoder som dekker alt fra arealbruk til utforming av kommunal infrastruktur. Slike strategier er nødvendige for å overtale enkeltpersoner til å ta i bruk grønne, bærekraftige transportmidler som et livsstilsalternativ snarere enn et juridisk behov. Studien bidrar til vår forståelse av faktorene som påvirker pendleres vilje til å engasjere seg i aktiv mobilitet i bydelen Elgeseter.
dc.description.abstractAs the world's population expands at a rapid rate, cities are dealing with difficulties such as traffic congestion, air pollution, road accidents, and urban sprawl. Cycling and walking are non-motorized modalities that require less infrastructure and do not utilize fossil fuels. They are also less expensive to deploy and maintain for both users and governments than motorized modes of transportation. As a result, this master's thesis aims to find strategies and instruments for greater active mobility. A scoping literature review, document study, a digital survey, and interviews were used to identify measures that might be utilized as incentives to promote walkability and bikeability in the Elgeseter neighborhood of Trondheim. The analysis is carried out according to the following research question: What can motivate citizens that commute to or travel inside the Elgeseter district to change their behavior toward more walking and biking? The findings identified motivators, barriers, and recommendations for increasing active mobility in the Elgeseter district. Even while practically every city in the world is keen to solve these concerns, they will require comprehensive planning methods that cover everything from land use to municipal infrastructure design. Such strategies are required to persuade individuals to adopt green, sustainable means of transportation as a lifestyle option rather than a legal need. The study adds to our understanding of the factors that influence commuters' willingness to engage in active mobility in the Elgeseter district.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleIdentifying methods and tools toward more active mobility - Case Elgeseter gate
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel