Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvande, Tore
dc.contributor.advisorAndenæs, Erlend
dc.contributor.authorFuglestad, Fride Engesland
dc.date.accessioned2022-09-23T17:19:26Z
dc.date.available2022-09-23T17:19:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:116345384:22251559
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020987
dc.description.abstractStrengere krav til tetthet og energibruk, samt økt fokus på bærekraft, har ført til at teip og klebede løsninger er hyppig brukt i moderne bygninger. Tetthet mot luft og fukt bidrar til beskyttelse av konstruksjonen slik at byggverk er bedre rustet mot fremtidens klimapåkjenninger. Teip regnes som den sikreste metoden for tetting av trebygninger. Derfor er teip og integrerte klebefelt en økende trend som tetteløsning i bygg. Tidligere er det gjennomført studier på teip og klebede løsninger for å vurdere bestandighet, styrke og lufttetthet. Først i 2020 ble dampmotstand i teip og klebede løsninger undersøkt. Forsøkene m ̊alte dampmotstand til vindsperreteip og oppdaget at teipen var langt mer damptett enn vindsperren. For å ta forskningen videre, er det derfor av interesse å undersøke dampmotstanden til integrerte klebefelt i kombinerte undertak og vindsperrer. I denne oppgaven er elleve produkter av kombinerte undertak og vindsperrer med klebefelt testet i laboratorieforsøk. Forsøkene er gjennomført i henhold til NS-EN ISO 12572:2016, bedre kjent som koppmetoden. Formålene med forsøkene er både å vurdere målemetoden, samt å redegjøre for dampmotstanden til klebefelt i kombinerte undertak og vindsperrer. Det er gjort fukt- og muggvekstsimuleringer for å vurdere om klebefeltets dampmotstand påvirker bygningers evne til uttørking. I simuleringene er målte sd-verdiene fra laboratorieforsøket benyttet. Beregningene er gjennomført i WUFI 2D og tilleggsprogrammet WUFI Mould Index VTT. To av elleve produkter er testet ved to separate laboratorieforsøk for å validere koppmetoden for bestemmelse av dampmotstand til klebefelt i kombinerte undertak og vindsperrer. Resultatene fra de to forsøkene samsvarer og indikerer at metoden er etterprøvbar. Sammenligning av resultatene til alle elleve produkter mot deres egenskaper, antyder ingen korrelasjon mellom klebeskjøtens dampmotstand og limfeltets bredde, tykkelse av klebeskjøten eller dampmotstanden til duken i seg selv. Dette indikerer at limet er en avgjørende faktor for klebefeltets diffusjonsmotstand. Resultater fra laboratorieforsøket viser at dampmotstanden til klebefelt er svært varierende, fra 1,1 m til 32 m. Til sammenligning måler dukene i seg selv fra 0,027 til 0,20 m i sd-verdi. For alle de testede produktene er sd-verdien til klebeskjøtene over TEK17 sin anbefalte grense for kombinerte undertak og vindsperrer (≤ 0,5 m). De tre høyeste målte sd-verdiene er brukt i fukt- og muggvekstsimuleringer. Beregningene tar utgangspunkt i verst tenkelige scenario og varierer en parameter om gangen for å evaluere hvilke faktorer som er utslagsgivende for at muggvekst kan oppstå. Muggvekstanalyser viser at dersom en rekke ugunstige faktorer opptrer samtidig er det risiko for muggvekst under damptette klebefelt. Likevel anses det som usannsynlig og situasjonen kan enkelt unngås med få tiltak. På bakgrunn av de utførte beregningene vil det i de fleste tilfeller være lav muggvekstrisiko ved bruk av kombinerte undertak og vindsperrer med integrerte klebefelt.
dc.description.abstractDue to increasingly stringent requirements, tapes and adhesive joints are a commonly used method to ensure tightness and energy efficiency in modern buildings envelopes. Air and moisture tightness contribute to protection of the building envelope thus it is better equipped against climate stresses of the future. Tape is considered the most secure method for achieving airtightness in timber buildings. Hence, tape and adhesive joints are increasingly used solutions for air and moisture tightness. Previous studies have investigated properties as durability, strength, and airtightness of tapes. Water vapour resistance of wind barrier tape was first measured in 2020. The measurements uncovered much higher water vapour tightness for wind barrier tape than the wind barrier itself. Bringing the research forward, this thesis aims to investigate water vapour resistance of breather membrane adhesive joints. Eleven products of breather membranes with adhesive joints are tested in laboratory measurements according to NS-EN ISO 12572:2016, commonly known as the cup method. The purposes of the measurements are to evaluate the measuring method, and to account for the vapour resistance of adhesive joints in products of breather membranes. In addition, moisture and mould growth simulations have been performed to assess whether vapour resistance of adhesive joints affects the building’s ability to dry out. The calculations are performed in the simulation program WUFI 2D and the add-on WUFI Mould Index VTT. Two of eleven products have been tested in two separate laboratory measurements to validate the cup method for determination of vapour resistance of breather membrane adhesive joints. Results from the two measurements correspond and indicate that the method is verifiable. Width of adhesive fields, vapour resistance of membranes themselves, and thickness of adhesive joint are compared to the measured vapour resistance of adhesive joints. There seem to be no correlation between vapour permeability of adhesive joints and the other properties. Results from the laboratory measurements show that vapour resistance varies greatly for adhesive joints, from 1.1 to 32 m. In comparison, the membranes themselves range from 0.027 to 0.20 m. For every tested product, the sd-value of adhesive joints exceed Norwegian recommendations of vapour tightness. The recommended sd-value of breather membranes is ≤ 0.5 m. The three products with largest sd-value are used in calculations of moisture and mould growth. The analysis show that a series of unfavourable circumstances must occur simultaneously for mould growth to become problematic. However, the risk of mould growth is low in most practical cases when using breather membranes with adhesive joints.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDampmotstand til klebefelt i kombinerte undertak og vindsperrer
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel