Show simple item record

dc.contributor.advisorHøyland, Knut Vilhelm
dc.contributor.advisorTuhkuri, Jukka
dc.contributor.authorSanfeliu Moreno, Gonzalo
dc.date.accessioned2022-09-23T17:19:24Z
dc.date.available2022-09-23T17:19:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:116348308:95843920
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020986
dc.description.abstractDette prosjektet er gjort grunnet behovet for å øke produksjonen av fornybar energi i Norden. Siden solenergi er et av de enklere alternativene å gå for, søker selskapene etter en måte å installere solenergifarmer i områder som de allerede eier. Ettersom vannkraftreservoarene tilbyr et stort område, har det blitt et interessant alternativ for disse selskapene. Videre har flytende solcellepanelteknologi blitt kraftig utviklet de siste årene, noe som gjør dette alternativet enda mer attraktivt. På den andre siden gjør det slik at reservoaret fryser om vinteren som skaper ekstra utfordringer som må håndteres. Noen av disse utfordringene kommer fra dybdeforandring i reservoaret, kreftene som kan oppstå mot reservoardammen på grunn av vindmotstanden på solcellepanelene, og den ekstra vanskeligheten med å designe systemer med ukjente parametere på grunn av mangelen på riktige isdata. Noen av kreftene som kan produseres, slik som de som forårsakes av termisk stress eller økt luftmotstand på grunn av vinden som treffer solcellepanelene, er estimert ved å bruke et egenutviklet verktøy, og noen anbefalinger for systemene, samt fremtidig forskning som må gjøres før man engasjerer seg i systemkonstruksjonen, har blitt forklart. Hovedkonklusjonen i denne studien er at installasjon av et flytende solcellepanelsystem virker teknisk gjennomførbart. Både iskreftene fra vinddraget og termiske ekspansjoner ser ut til å være akseptable, selv om noen av miljødataene er usikre. En del av denne usikkerheten kommer fra den ukjente måten selve flytepanelene som dekker meste av vannoverflaten vil endre isforholdene. Sammen med noen av systemene som fortøyning og skjøter vil det måtte studeres videre for å bevise den tekniske gjennomførbarheten av hele prosjektet. Videre kan den økonomiske gjennomførbarheten til systemet, som ikke er kontrollert, fullstendig endre beslutningen til det interesserte selskapet om å gå videre med prosjektet, da noen av komponentene kanskje ikke er kommersielt tilgjengelige på grunn av de spesielle kravene grunnet kulden.
dc.description.abstractThis project has been done because of the need of increasing the production of renewable energy in the Nordics. As solar energy is one of the easy options to go with, company are searching for a way of installing solar farms in areas that they already own. As hydropower reservoirs offer a large area, it has become an interesting option for these companies. Furthermore, floating solar panels technology has been greatly developed during the last years, making this option even more appealing. On the other hand, the fact that the reservoir freezes in winter creates some extra challenges that will need to be dealt with. Some of these challenges come from depth change in the reservoir, the forces that can appear towards the reservoir dam because of the wind drag on the solar panels and the extra difficulty of designing systems with unknown parameters due to the lack of proper ice data. Some of the forces that can be produced, such as the ones caused by the thermal stress or the increased drag because of the wind hitting the solar panels, have been estimated by using a self-developed tool, and some recommendations for the systems, as well as future research that would need to be done before engaging in the system construction have been explained. The main conclusion of this study is that the installation of a floating solar panel system seems technically feasible. Both, the ice forces from the wind drag and from thermal expansions seem to be acceptable, even though some of the environmental data is uncertain. Part of this uncertainty comes from the unknown way in which the floating panels themselves covering most of the water surface will alter the ice conditions. Together with some of the systems such as mooring, and joints will need to be further studied to prove the technical feasibility of the whole project. Furthermore, the economic feasibility of the system, that has not been checked, could completely change the decision of the interested company on moving forward with the project, as some of the components may not be commercially available due to the special requirements because of the cold.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleFeasibility study of floating solar panels on a hydropower reservoir with winter ice.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record