Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelseth, Eilif
dc.contributor.authorJensen, Ingard
dc.date.accessioned2022-09-10T17:19:32Z
dc.date.available2022-09-10T17:19:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106833155:30020129
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017022
dc.description.abstractVirtual Design and Construction (VDC) er blitt en populær prosjekteringsmetode i norsk bygg- og anleggsindustri. Både offentlige og private byggherrer etterspør metoden i sine kontrakter og rådgiverne ønsker også på eget initiativ å ta i bruk metoden. VDC har til hensikt å øke kvaliteten og effektivisere prosjekteringsarbeidet og gjennomføringen ved hjelp av metoder for tverrfaglig samarbeid og bruk av digitale visualiseringsverktøy. I samferdselsprosjekter brukes metoden først og fremst i de store prosjektene. De små samferdselsprosjektene gjennomføres ofte med en mer tradisjonell og sekvensiell prosjekteringsmetode. I denne masteroppgaven er det undersøkt hvordan VDC kan gjennomføres også i små prosjekter. Det er sett på krav til kunnskaper blant prosjektdeltakerne, hvilke roller som bør bemannes, gjennomføring av ICE-møter (Integrated Concurrent Engineering) og rutiner for VDC i små prosjekter, samt effekter av å innføre VDC i små prosjekter. Prosjekt E39 Bokn – Hope ble brukt som en case-studie for å evaluere hvordan VDC kan implementeres i små prosjekter. E39 Bokn – Hope er et stort samferdselsprosjekt som aktivt benytter VDC-metodikken. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse om VDC i prosjektet hvor både byggherren og rådgiveren svarte. Videre ble det gjennomført intervjuer med prosjektledere i Rambøll for å samle inn informasjon om hvordan VDC kan benyttes i små prosjekter i tillegg til en litteraturstudie på emnet. Resultatene fra masteroppgaven tyder på at VDC både bør og kan gjennomføres i små prosjekter. Resultatene tyder videre på at små prosjekter kan oppnå de ønskede effekter fra VDC målt i effektivitet og kvalitet, men metoden og dens elementer bør skaleres for å treffe behovene i de små prosjektene og ressursene som er tilgjengelig. En anbefaling ble også gitt om at det må gjennomføres mer opplæring i VDC som metode for å kunne få utbytte av den i små prosjekter og at prosjektdeltakerne får nødvendig opplæring og tilgang til utstyr og programvare knyttet til VDC. Det ble også anbefalt at rollen som BIM-ansvarlig gjøres obligatorisk i prosjekter som bruker VDC og at målinger brukes mer aktivt i små prosjekter. Det ble til slutt anbefalt at man benytter metodikken bak ICE-møter, men at også disse skaleres til å møte prosjektets behov og ressurser. Spørreundersøkelsen avdekket også at 78% av de spurte i prosjekt E39 Bokn - Hope (ekskludert de som svarte «vet ikke») var enten helt enige eller delvis enig i påstanden om at VDC-metodikken bør brukes mer i små prosjekter.
dc.description.abstractVirtual Design and Construction (VDC) is becoming a popular method of designing within the Norwegian construction industry. Both public and private builders are making VDC a preferred design method in contracts. In addition, companies are seeing the benefits of VDC and wish to use the method at own will. The purpose of VDC is increasing the quality and efficiency of design work and construction by using methods of an interdisciplinary strategy and digital visualisation tools. Today it is mostly the large transport projects that uses VDC. Small transport projects tend to still use a traditional and sequential method of design. This master thesis has evaluated how VDC can be done in small projects. The thesis has looked at knowledge requirements required within the projects, what roles are required, the execution of ICE-meetings (Integrated Concurrent Engineering) and routines for small projects, as well as the effects of introducing VDC in small projects. Project E39 Bokn – Hope was used as a case-study to evaluate how small projects can utilize VDC. E39 Bokn – Hope is a large transport project which fully uses the VDC methodology. A survey targeting both the client and the consultant was performed in addition to interviews with experienced project managers at Rambøll to gather information on how to implement VDC in small projects. Also, a literature study was performed. The results from the master thesis indicates that VDC both should and can be used in small projects. The results indicates that it is possible to achieve the desired effects in increased efficiency and quality, but the method needs to be adapted to meet the needs and available resources of small projects. Further it is recommended that personnel receive the required education in VDC as a method as well as how to use technical equipment and software related to VDC. It is recommended that the role as BIM-manager is obligatory in projects using the VDC method and that metrics is used actively in small projects. It is also recommended to use the methodology of ICE-meeting but adapted to meet the needs and recourses of small projects. Additionally, the survey carried out in project E39 Bokn – Hope showed that 78% of the persons asked (excluding those who answered “I do not know”) either strongly agreed or partly agreed to the claim that VDC should be used more in small projects.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVDC i små samferdselsprosjekter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record