Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWallin, Patric
dc.contributor.advisorBolstad, Torstein
dc.contributor.authorCarvajal, Paulina
dc.date.accessioned2022-07-26T17:20:01Z
dc.date.available2022-07-26T17:20:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110180311:16897347
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3008727
dc.description.abstractBakteppet for denne masteroppgaven er studentaktive lærings- og undervisningsformer ved høyere utdanning. Formålet er å sette søkelyset på læringsassistenters opplevelser rundt det å skulle legge til rette for læring hos studenter og hvilke utfordringer de erfarer i møte med et aktivitetsbasert teknologiemne. Det teoretiske rammeverket tar utgangspunkt i konstruktivistisk læringsteorier med et spesielt fokus på kognitiv konstruktivisme og sosiokulturell læringsteori, representert av henholdsvis Piaget og Vygotsky. For å belyse forskningstema har det blitt benyttet en kvalitativ forskningsstilnærming med intervju og observasjon som forskningsmetoder. Det har blitt gjennomført fire observasjoner og åtte halv-strukturerte intervju med åtte forskningsdeltakere, fire studenter og fire læringsassistenter. Videre har det blitt brukt digital programvare som hjelpemiddel under analysearbeidet med det empiriske datamaterialet. Analysearbeidet resulterte i to hovedkategorier, pedagogisk scaffolding (stillasbygging), og læring gjennom erfaring og deltakelse. De er bygget opp av flere underkategorier som blant annet omhandler faglig og emosjonell støtte, forkunnskaper, og kognitive konflikter og autentiske oppgaver. De mest sentrale funnene er knyttet til de ulike måtene læringsassistentene bidrar til studenters læring gjennom å stimulere til dybdekunnskap, refleksjon og artikulering. Utfordringer læringsassistentene opplever i forbindelse med disse aspektene er knyttet til forkunnskap og tidligere erfaring, følelsen av å ha et ansvar overfor studentene og tilpasning av undervisningen ut ifra hver enkelt student sitt kunnskapsnivå, behov og ferdigheter. Disse funnene har videre blitt drøftet i lys av det teoretiske rammeverket, tidligere forskningsstudier og forskningslitteratur i det aktuelle forskningsfeltet
dc.description.abstractThe background of this Master`s thesis is student-centered learning- and teaching methods in higher education. The purpose is to highlight the learning assistants experiences in facilitating studentlearning and the challenges they experience in an activity-based technology-course. The theoretical framework that is used is based on constructivistic learning theories with a spescial focus on cognitive constructivism and sociocultural learning theory, represented by Piaget and Vygotsky. To shed light on the research topic, a qualitative research approach has been used with interviews and observations as research methods. Four observations and eight semi-structured interviews have been conducted with eight research participants in total, four students and four learning assistants. Furthermore, digital software has been used as an aid in the analysis work with the empirical material. The work with the analysis resulted in two main categories, pedagogical scaffolding, and learning through experience and participation. They were composed by several subcatagories such as professional and emotional support, prior knowledge, cognitive conflicts and authentic tasks. The most important findings are related to the different ways in which the learning assistants contribute in students learning by stimualting in-depth knowledge, reflection and articulation. The challenges the learning assistants experience in relation to these aspects are related to prior knowledge and experience, the feeling of having a responsibility to the students and the work in adapting the teaching based on each students level of knowledge, need and skill. These findings have also been discussed in the light of the theoretical framework, previous research studies and research litterature in the relevant research field.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLæring gjennom studentaktive læring- og undervisningsformer ved høyere utdanning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel