Show simple item record

dc.contributor.advisorResnes, Tron
dc.contributor.authorEdvardsen, Fabian Vaa
dc.contributor.authorJacobsen, Runar
dc.date.accessioned2022-07-19T17:22:37Z
dc.date.available2022-07-19T17:22:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114859670:114862806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007037
dc.description.abstractDette hovedprosjektet tar for hvordan dypvannsgruvedrift fungerer; om det er et globalt og nasjonalt behov for dypvannsgruvedrift; hvilke globale mineralforekomster som påvirker miljøet i størst grad samt hva det har å si for Norge og ikke minst hvordan det vil påvirke klimamålene fastsatt av FN. Verden er på vei inn i et grønt skifte, og med det så øker behovet ulike mineraler. Gruvedrift har vært en kjent industri i århundrer, men råvarene som utvinnes er ikke ubegrensede. Med over 70% av jordkloden dekket av vann og en global industri i omstilling grunnet det grønne skiftet og geopolitisk uro, så vil det være desto mer behov for økt produksjon av mineralressurser. Resultatene fra hovedprosjektet om dypvannsgruvedrift, viser at Norge har gode forutsetninger med hensyn til kontinentalsokkelen og dets sannsynlige ressurser. Det sees et stort videre behov for økt produksjon av de mineralressursene som er å finne i de ulike mineralforekomstene. Spesielt med hensyn til nåværende politiske spenninger, samt EUs mål om netto nullutslipp innen 2050. Det er et stort vakuum i behovet for mineraler i årene mot 2040 for å oppnå de avtalte klimamålene, og dypvannsgruvedrift kan trolig fylle dette vakuumet.
dc.description.abstractThis project addresses how deep-sea mining operates; whether there is a global and national need for deep-sea mining; which global mineral deposits affect the environment to the greatest extent and what it has to say for Norway, and not least how it will affect the climate goals set by the UN. The world is entering a green shift, and with it the need for various minerals increases. Mining has been a well-known industry for centuries, but the raw materials extracted are not unlimited. With over 70% of the globe covered by water and a global industry in transition due to the green shift and geopolitical unrest, there will be all the more need for increased production of mineral resources. The results from the project on deep-sea mining, show that Norway has good conditions with regard to the continental shelf and its probable resources. There is a great need for increased production of the mineral resources that can be found in the various mineral deposits. Especially with regard to current political tensions, as well as the EU's target of net-zero emissions by 2050. There is a large vacuum in the need for minerals in the years towards 2040 and to achieve the agreed climate goals, deep-sea mining could potentially fill this vacuum.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDeep-Sea Mining: Et nødvendig ledd i EUs energiomstilling?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record