Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTørset, Jomar
dc.contributor.authorStorrø, Andreas
dc.date.accessioned2022-07-14T17:19:32Z
dc.date.available2022-07-14T17:19:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106805903:113385933
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005530
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractOppgaven ser på hva droner brukes til i byggebransjen i dag. Ser også på hva droner brukes til i andre bransjer som byggeindustrien kan ta inspirasjon fra. Oppgaven ser også på droner som er under utvikling og forslag til hva droner kan brukes til i framtiden. En drone er en fjernstyrt, ubemannet farkost som kan kontrolleres med håndkontroll eller mobiltelefon, ofte utstyrt med kamera. I dag er bruksområdet til droner hovedsakelig å bruke kamera til å ta bilder og filmer. Droner kan være utstyrt med f.eks. laser og nøyaktig GPS, dronen kan da lage detaljerte 3D-modeller av slike punktskyer. Utføring av arbeid i høyden kan avløses ved bruk av drone, som vask og maling av høye bygg, inspeksjon av elektriske linjer og trekking av strømkabel. Dronen er da ofte utstyrt med kunstig intelligens slik at dronen flyr av seg selv for å utføre disse operasjonen og samle inn disse dataene. Droner kan bli drevet av forskjell type energikilder, deriblant av batteri, hydrogen eller strøm fra strømnettet. Droner kan effektivisere og lette arbeid i flere bransjer ved inspeksjoner av hus, jordbruk og bruk i forsvaret. Droner kan utvikles til en bredere bruk i byggebransjen, for å lette og effektivisere arbeidet. Da kan droner utvikles til å gjøre spesifikke fysiske oppgaver i byggebransjen, som å løfte materialer, feste de sammen og kappe elementer. Dronen kan da bruke KI koblet opp mot en BIM-modell til å f.eks. spikre fast kledning på en vegg. Drone med gripearm brukes allerede i noen bransjer, dette kan overføres og brukes i byggebransjen. En øking av lastekapasitet vil gi flere muligheter ved bygging av hus med drone. Transport av materialer kan utføres av en drone, der det tidligere har vært bruk for et helikopter. Droner kan også ha mulighet til å montere elementer slik at det er mindre arbeid for en snekker på byggeplassen. Droner kan være med på å effektivisere byggebransjen. En drone kan være med å redusere bruken av helikopter ved at droner nå i dag kan transportere tyngre laster. Dette kan være positivt for økonomien til et prosjekt hvis droner er billigere i drift enn helikopter. Droner går for det meste på fornybar energi slik at bruken av drone i stedet for helikopter vil være med å redusere CO2 utslippene til byggebransjen. I oppgaven sees det på om man kan bruke drone til å transportere og montere et hus i ulendt terreng. Hvilke løsninger som kan velges på huset for at en drone kan bygge huset og hvor mye av byggingen dronen kan gjøre på egenhånd.
dc.description.abstractThe thesis looks at what drones are used for in the construction industry today. Also looks at what drones are used for in other industries that the construction industry can take inspiration from. The thesis also looks at drones that are under development and suggestions for what drones can be used for in the future. A drone is a remote-controlled, unmanned aerial vehicle that can be controlled by hand control or mobile phone, often equipped with a camera. Today, the use of drones is mainly to use cameras to take pictures and movies. Drones can be equipped with e.g. laser and accurate GPS, the drone can then make detailed 3D models of such point clouds. Execution of work at height can be replaced by the use of a drone, such as washing and painting tall buildings, inspecting electrical lines and pulling power cables. The drone is then often equipped with artificial intelligence so that the drone flies by itself to perform these operations and collect this data. Drones can be powered by different types of energy sources, including battery, hydrogen or power from the power grid. Drones can streamline and facilitate work in several industries through inspections of houses, agriculture and use in the military. Drones can be developed for a wider use in the construction industry, to facilitate and streamline work. Then drones can be developed to do specific physical tasks in the construction industry, such as lifting materials, attaching them together and cutting elements. The drone can then use KI connected to a BIM model to e.g. nail solid cladding to a wall. Drone with grab arm is already used in some industries, this can be transferred and used in the construction industry. An increase in load capacity will provide more opportunities when building a house with a drone. Transport of materials can be performed by a drone, where a helicopter has previously been used. Drones may also be able to mount elements so that there is less work for a carpenter on the construction site. Drones can help streamline the construction industry. A drone can help reduce the use of helicopters in that drones can now transport heavier loads. This can be positive for the economy of a project if drones are cheaper to operate than helicopters. Drones mostly run on renewable energy, so the use of drones instead of helicopters will help reduce CO2 emissions to the construction industry. The thesis looks at whether you can use a drone to transport and assemble a house in rough terrain. What solutions can be chosen on the house for a drone to build the house and how much of the construction the drone can do on its own.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMulighetsstudie med tanke på å bruke drone til å bygge hus
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel