Show simple item record

dc.contributor.advisorAune, Ingvild
dc.contributor.authorHenriksen, Annelén
dc.contributor.authorSkoge, Ingrid Helene
dc.date.accessioned2022-07-13T17:21:18Z
dc.date.available2022-07-13T17:21:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:103841709:67752426
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005248
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Digital postpartumsamtale - kommet for å bli? Hensikt: Få kunnskap om jordmødres erfaringer med den digitale postpartumsamtalen under covid-19 pandemien. Metode: Vi har benyttet oss av et kvalitativt design med semistrukturerte individuelle intervjuer. Utvalget består av 10 jordmødre som har erfaring med gjennomføringen av digital postpartumsamtale under covid-19 pandemien. Analyseprosessen har vært i tråd med Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultat: Jordmødrene i denne studien beskrev flere positive erfaringer med den digitale postpartumsamtalen. De syntes postpartumsamtalen var enklere å gjennomføre etter digitaliseringen og opplevde å nå frem til flere kvinner. De beskrev det som en fordel å gjennomføre den digitale postpartumsamtalen sammen med kvinnen de bisto under fødselen. Det var også enighet blant jordmødrene om at det beste tidspunktet for postpartumsamtalen er etter hjemreise. Til tross for dette, var det en teknisk barriere ved bruken av det digitale verktøyet. Jordmødrene uttrykte at det var vanskeligere å oppfatte kvinnens kroppsspråk gjennom digitalt verktøyet og det var utfordringer som mangel på tid og ressurser for gjennomførelsen. Konklusjon: Jordmødrene foretrakk den fysiske postpartumsamtalen, men at den digitale postpartumsamtalen var et godt alternativ. Det ga jordmødrene mulighet til å gjennomføre postpartumsamtalen i en tid der fysisk distansering var anbefalt for å minimere smittespredning. Nøkkelord: postpartum conversation, telehealth, midwives, covid-19, maternity care
dc.description.abstractAbstract Title: Digital postpartum conversation - here to stay? Research thesis: What experiences does midwives have with the digital postpartum conversation during the covid-19 pandemic? Method: We have used qualitative design with semi structured individual interviews. The selection consisted of 10 midwives that have experience with applying digital postpartum conversations during the Covid-19 pandemic. Qualitative data were analyzed through systematic text condensation. Result: The midwives in this study describes multiple positive experiences with the digital postpartum conversation. They thought the postpartum conversation was easier to apply after the digitalizing and noticed they were able to reach more women. They expressed an advantage to applying the postpartum conversation with women they assisted during birth. There was also an agreement amongst the midwives that the best time for the postpartum conversation is after the woman had gone home. Despite this there was a technical barrier with using this digital tool. The midwives expressed that it was harder to discern the woman's body language through the use of this digital tool and there were other challenges like lack of time and resources as well in the execution of it. Conclusion: The midwives preferred the physical postpartum conversation but recognize that the digital postpartum conversation is a good alternative. It gave the midwives the opportunity to go through with the postpartum conversations in a time where social distancing were recommended to avoid the spread of the virus. Keywords: postpartum conversation, telehealth, midwives, covid-19, maternity care
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital postpartumsamtale - kommet for å bli?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record