Show simple item record

dc.contributor.advisorTørset, Jomar
dc.contributor.advisorBjoland, Vegard
dc.contributor.authorKornberg, Elise
dc.contributor.authorHaakestad, Sjur Filip Vik
dc.contributor.authorHodnungseth, Synne Marie Stiegler
dc.date.accessioned2022-06-29T17:19:18Z
dc.date.available2022-06-29T17:19:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106805903:113578737
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001594
dc.description.abstractØkt etterspørsel av boliger i storbyene gjør det relevant å utnytte allerede eksisterende bebyggelse. Spesielt i tettbebygde storbyer som Oslo må det gjøres tiltak for å følge den økte befolkningsveksten og urbaniseringen. Endring av bruksareal til nye boliger i eksisterende bygg kan være en bærekraftig måte å opprette flere boenheter i en allerede tettbebygd by. Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i hvordan utbyggingen kan gjøres mer effektiv og med mindre risiko. Målet med bacheloroppgaven er å avdekke kritiske forhold forbundet med prefabrikkerte takelementer i utbyggingsprosjekt. Oppgaven tar utgangspunkt i Sannerkvartalet i Oslo og er et pågående utbyggingsprosjekt, der takelementer blir benyttet til å erstatte et saltak med et mansardtak. Totalentreprenør, AF Byggfornyelse, og elementleverandør, Ringsaker- Vegg og Tak, er begge involvert på prosjektet og har vært spesielt store bidragsytere til bacheloroppgaven. Oppgaven suppleres med erfaringer og holdninger fra bransjen for å vurdere om utfordringene på Sannerkvartalet kan generaliseres, og for å se om utfordringer løses forskjellig. Tilbakemeldingene fra bransjen benyttes til å drøfte hvorvidt Sannerkvartalet har et forbedringpotensiale. Oppgavens funn vil kunne redusere risiko og gi et forbedret beslutningsgrunnlag på om elementer vil være en egnet byggemetode i fremtidige prosjekt. Bydelene i Oslo bærer preg av ulike typer murbebyggelse fra perioden 1870-1940, som har stort potensiale for loftsutbygging. Murgårdene har ulik stilart på fasade, men er ofte bygget med samme byggemetode, i form av stor vertikal kapasitet og kalde loft. Murgårder egner seg til loftutbygging med bruk av prefabrikkerte elementer. Gjennomførbarheten til prosjektene øker betraktelig, dersom byggene har en enkel eierstruktur. Dette forenkler beslutningsprosessen med å igangsette et prosjekt. Resultater fra litteraturstudiet, prosjektstudiet og intervjuer viser at prefabrikkerte elementer kan forkorte byggetiden, redusere kostnader, gi økt kvalitet og tilrettelegge for bedre HMS. For at en elementleveranse skal være gunstig bør prosjekter ha tilstrekkelig omfang, med en geometri som tillater flest mulig like elementstørrelser. Utfordringer med å benytte elementer er at eldre bygg ofte har skjevheter. Det er vanskelig å måle inn skjevhetene i tidligfase, samt overføre målene til tegninger nøyaktig. Oppgaven avdekker muligheter for å utbedre byggeprossesen ved enkle tiltak, for å effektivisere arbeidet i videre prosjekter.
dc.description.abstractDue to the increased demand for housing in major cities, it may be possible to utilize existing structures better. Measures must be done, particularly in densely populated places, such as Oslo. To keep up with growing population and urbanization. Increasing the usable area for new dwellings in existing structures, can be a sustainable approach of increasing housing units in a heavily crowded urban area. The bachelor thesis focuses on how to make the development of such projects more efficient, and with less risk than it is today. The aim of the bachelor thesis is to identify important aspects associated with prefabricated roof elements in development projects. Sannerkvartalet is an ongoing project in Oslo that uses roof elements to replace a sadel roof with a mansard roof. This project is used as a case study. AF Byggfornyelse, a turnkey contractor, and Ringsaker- Vegg og Tak, an element supplier, are both involved in the project and have made significant contributions to the bachelor thesis. The case study is supplemented with industry experiences and attitudes in order to determine whether the challenges at Sannerkvartalet can be generalized and if challenges are solved differently. The industry's feedback is used to discuss if Sannerkvartalet has a room for improvement. The thesis' conclusions will help to reduce risk and provide a better decision base for whether elements are a good construction approach for future projects. The districts of Oslo are characterized by different types of brick buildings dating from 1870 to 1940. This type of structures have potential and are suitable for attic development. The buildings have various architectural styles, but are often built with the same construction method. Which results in great vertical capacity and cold attics. The feasibility of the projects increases if the buildings are owned by few people – ideally professional. This simplifies the decision-making process of initiating a project. Prefabricated elements can reduce construction time, save costs, improve quality, and promote better HSE. According to the findings of the literature review, project study, and interviews. A critical part for elements to be favourable is the project's size, with a geometry that allows for as many repeatable element sizes as possible. The use of elements is complicated by the fact that elderly buildings frequently have biases, and deviations may occur. It is difficult to preciely assess these deviations early on, and accurately transfer the measurements to a drawing. The thesis identifies opportunities to improve the construction process through simple measures, allowing future projects to be further streamlined.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLoftsutbygging ved bruk av prefabrikkerte takelementer - Utfordringer og fordeler sammenlignet med tradisjonell plassbygging, med utgangspunkt i Sannerkvartalet i Oslo.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record