Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAgnar Johansen
dc.contributor.authorBjørn André Lia
dc.date.accessioned2022-01-05T18:19:19Z
dc.date.available2022-01-05T18:19:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:87762246:34041827
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2836267
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven sett nærmere på en leders tidsbruk, arbeidsaktiviteter og verbal kommunikasjon i en klynge på ca 40 olje service bedrifter på vestkysten av Norge. Dataene ble samlet inn ved hjelp av en kombinasjon av nettbasert spørreundersøkelse og en dagbokslogg. Ved å sammenlignde dataunderlaget med forskning som går mer enn 60 år tilbake i tid har vi avdekket en rekke interessante funn. Resultatene våre viser at lederene i vår undersøkelse jobber lange dager, noe som representerer både en helserisiko for den enkelte ansatte men også for organisasjonen. Forskning viser klare sammenhenger mellom høy arbeidsbelastning og arbeidsrelaterte sykdomer slik som depresjon, søvnforstyrrelser og hjertesykdom. Dette må også ses i sammenheng med at en leders helse gjerne er nært knyttet til hans adferd og evne til å utøve sunn, effektiv og god ledelse ovenfor sine medarbeidere. Det kan derfor være viktig for bedriften å ikke utnytte en toppledernes vilje eller kapasitet til å arbeide lange dager. Vi fant også data som støtter tidligere forskning, ved å evaluere fordelingen av arbeidsaktiviteter, kan med høy nøyaktighet si noe om størrelsen på selskapet. Vi fant et tydelig mønster som viser at, jo høyere del av aktivitetene som er knyttet til planlagte møter og desto mindre tid som er brukt på uformelle aktiviteter, slik som for eksempel telefonsamtaler, inspeksjonsrunder, og ikke-planlagt møter, desto større er gjerne virksomheten. Det samme gjelder for de forskjellige typen ledere. Ved å sammenligne fordelingen av konsernsjefenes tidsbruk med avdelingslederene ser vi at konsernsjefene har en tendens til å bruke betydelig mye mer tid på formell møte og mindre tid på uformelle aktiviteter. Noe som bekrefter at både størrelsen på selskapet og hvilken posisjon lederen har er viktige faktorer når det kommer til arbeidsoppgaver. I samsvar med tidligere studier, så viser også vår studie at ledere må løse oppgaver i et høyt tempo. Konsernsjefene i vår undersøkelse rapporterte at de håndterte opptil 49 forskjelling oppgaver per dag, noe som betyr at en ny oppgave ble påbegynt omtrent hvert tiende minutt. Bare 2 prosent av oppgavene varte i mer enn 60 minutter, til tross for at forskningen vår viste at våre ledere ble avbrutt skjeldnere en i andre sammnenlignbare studier, fant vi ingen bevis som støttet Florens (2012) studie om at få avbrytelser iløpet av en arbeidsdag er en avgjørendefaktor om man øsnker å skape en profitabel virksomhet. Vi fant heller ikke bevis som støtter teorien til Ahmadi, Macassa & Larsson (2020) om at inspeksjonsrunder er en avgjørende faktor for å skape en suksessful bedrift.
dc.description.abstractWe have in this thesis studied managers working hours, work activities and distribution of verbal contact throughout a cluster of 40 oil and gas companies on the west coast of Norway. The data was collected by use of a combination of a web-based survey and a diary-log. Based on a comprehensive review of literature, our data was compared with research papers going more than 60 years back in time. Our results indicate that managers work long hectic hours, which is a health risk both for the individual and the organization. Research have shown strong links between long hours and work related illness such as depression, sleep disturbance and heart disease. When also taking into account that a managers health is closely linked to leadership behaviour and for exercising healthy and effective leadership is it important to not take advantage of top managers will or capacity to excessive work. We also found that by evaluating the distribution of work activities you can with high accuracy say something about the size of the company. We found a clear pattern in that the higher the amount of activities that are linked to scheduled meeting and less time spent on informal setting such as telephone calls, touring and un-scheduled meeting the larger the business tends to be. The same is found for the different type of leaders. By comparing the distribution of time of the CEO’s with the managers we see that the CEO’s tends to spend more time in formal meeeting and less time behind the desk. This is as expected, as it would be easy to imagine that more formal tasks often follow both the jobtitle and size of the company. Which in turn confirms that the size of the company and the leaders position is a important determinant of managerial work. In accordance with previous work, our study also reported that leaders are to solve tasks at an extreme pace throughout a working day. Our CEO’s reported to take on up-to 49 task per day, meaning that a new task where to be solved approximately every tenth minute. Only 2 per cent of the tasks lasted more than 60 minutes, despite that our research showed that our leaders where interrupted only once every fiftieth minute during the working day, we found no evidence supporting Floren’s (2012) study stating that this is one of the key factor for a fast-growing business. Nor did we find supportive evidence that touring the business is a key factor as proposed by Ahmadi, Macassa & Larsson (2020).
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleManagerial work and behaviour pattern - within a cluster of small to medium oil service companies.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel