Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRyeng, Eirin
dc.contributor.authorVestby-Kornstad, Marius
dc.date.accessioned2022-01-05T18:19:15Z
dc.date.available2022-01-05T18:19:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:88557635:35954179
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2836266
dc.description.abstractMed et økende søkelys på klima og klimagassutslipp, er det et ønske å få flere til å bruke sykkel som transportmiddel. Transportsektoren har de siste årene sett en økning i bruk av sykkel i de store byene. Likevel faller antall syklister kraftig under vintermånedene. Vær og føreforhold er en avgjørende faktor for hvem som sykler og hvordan sykkelen brukes. Statens vegvesen bruker mye ressurser på drift av gang- og sykkelveien på vinteren. Tidligere studier viser at når standarden på snøryddingen er høy, så virker dette positivt på å få flere til å sykle. Likevel er det noen strekninger som fortsatt har snø og is. Jeg ønsker å se på hvem som er den typiske vintersyklisten. Denne studien har som mål å studere syklisters valg av hastigheter på ulike vegunderlag om vinteren. Et interessant tema blir å undersøke hvordan hastigheten på syklistene endrer seg på forskjellige underlag og føre. Syklisters hastigheter ble samlet inn fra ulike steder i og rundt Oslo. Hastighetene ble samlet inn på forskjellige underlag: bar asfalt, nysnø på bar asfalt, kompakt snø og nysnø på kompakt snø. Det ble registrert gjennomsnittshastighet på korte strekninger. I tillegg til hastigheten ble parametere som kjønn, alder, utstyr og type sykkel samlet inn. Dette ble senere brukt til analyse av dataene. Det ble sjekket om det var statistisk signifikant forskjell mellom hastighetene på de ulike underlagene. I tillegg ble det utført en regresjonsanalyse for å se hvor mye hastigheten endret seg ved ulike føreforhold og for ulike syklister. Totalt ble 811 syklister registrert. Det ble anslått at alle gjennomsnittshastighetene hadde en signifikant forskjell. Det skilte mye mellom de ulike underlagene. Forskjellen er på nesten 7 km/t mellom det beste veidekke med bar asfalt, til det dårligste med nysnø på kompakt snø. Gjennomsnittshastighet på bar asfalt var det vegunderlaget med høyest hastighet, med 21,8 km/t. Deretter kommer nysnø på bar asfalt, med en gjennomsnittshastighet på 19,6 km/t. Kompakt snø har en gjennomsnittshastighet litt lavere, med 17,3 km/t. Veiunderlaget nysnø på kompakt snø er det som har laveste gjennomsnittshastighet, med bare 14,8 km/t. Det ble registrert 99 syklister som brukte sykkel med elektrisk motor, noe som utgjør 12%. Gjennomsnittshastigheten var signifikant høyere for el-sykkel på alle underlagene. På nysnø på bar asfalt var gjennomsnittshastigheten med elektrisk sykkel 3,4 km/t høyere enn med vanlig sykkel. Menn hadde høyere gjennomsnittshastighet enn kvinner. Når det kommer til alder er det tydelig at for både menn og kvinner, så har personer over 50 år betydelig lavere gjennomsnittshastighet. Det skilte mye i hastighet på de ulike føreforholdene. Dette viser at en god drift av gang- og sykkelveier, gjør at syklistene kan sykle med en høyere hastighet. Dette vil gjøre at tiden som brukes på reisene blir kortere og flere kanskje vil velge å sykle om vinteren. Funn fra denne studien kan hjelpe til med videre planlegging av sykkelveier og vinterdrift av sykkelveier. Med bakgrunn i noen av funnene kan man planlegge hvor og hvilke driftstrategier som skal brukes.
dc.description.abstractWith an increasing focus on climate and greenhouse gas emissions, there is a desire to get more people to use bicycles to transportation. In recent years, the transport sector has seen an increase in the use of bicycles in the big cities. Nevertheless, the number of cyclists falls significantly during the winter months. Weather and driving conditions are a decisive factor for who rides a bike and how the bike is used. The Norwegian Public Roads Administration spends a lot of resources on the operation of the pedestrian and bicycle path in the winter. Previous studies show that when the standard of snow removal is high, this has a positive effect on getting more people to cycle. Nevertheless, there are some stretches that still have snow and ice. I want to look at who is the typical winter cyclist. This study aims to study cyclists' choice of speeds on different road surfaces in winter. An interesting topic will be to investigate how the speed of cyclists changes on different surfaces and roads. Cyclists' speeds were collected from various places in and around Oslo. The speeds were narrowed on different surfaces: bare asphalt, fresh snow on bare asphalt, compact snow and fresh snow on compact snow. Average speeds were recorded on short distances. In addition to speed, parameters such as gender, age, equipment and type of bicycle were collected. This was later used to analyze the data. It was checked whether there was a statistically significant difference between the speeds on the different road surfaces. In addition, a regression analysis was performed to see how much the speed changed under different driving conditions and for different cyclists. A total of 811 cyclists were registered. It was estimated that all average speeds had a significant difference. There was a lot of difference between the different road surfaces. The difference is almost 7 km/h between the best road surface with bare asphalt to the worst with fresh snow on compact snow. The average speed on bare asphalt was the road surface with the highest speed, with 21,8 km/h. Then comes fresh snow on bare asphalt, with an average speed of 19,6 km/h. Compact snow has an average speed slightly lower, with 17,3 km/h. The road surface fresh snow on compact snow is the one with the lowest average speed, with only 14,8 km/h. A total of 99 cyclists were registered who used bicycles with electric motors, which is 12%. The average speed was higher on every surface for electric bicycle. On fresh snow on bare asphalt, the average speed with an electric bicycle was 3,4 km/h higher than with a normal bicycle. Men had a higher average speed than women. When it comes to age, it is clear that for both men and women, people over the age of 50 have significantly lower average speeds. There was a lot of difference in speed on the different driving conditions. This shows that with good operation of pedestrian and bicycle paths, allows cyclists to cycle at a higher speed. This will shorten the time spent on the trips and more people may choose to cycle in the winter. Findings from this study can help with further planning of cycle paths and winter operation of cycle paths. Based on some of the findings, one can help plan where and which operating strategies to use.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSyklisters hastighet på vinterføre
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel