Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPieter Jelle Toussaint
dc.contributor.authorØkland, Ruth Cecilie Kvame
dc.date.accessioned2021-12-09T18:19:33Z
dc.date.available2021-12-09T18:19:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:75597069:27011906
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833639
dc.description.abstractBakgrunn: Digital innbyggerdialog eller DigiHelse som det også kalles, skal styrke samarbeidet mellom tjenestemottakere, pårørende og de ansatte i pleie og omsorgstjenesten. Systemet skal gi en rekke gevinster blant annet bedre kvalitet på informasjonsutvekslingen, en styrket pasient- og pårørende rolle og besparelser i tidsbruk. For at gevinstene skal realiseres må innbyggerne ta tjenesten i bruk. En pilotstudie i fire distrikt i Oslo viste at bare 3,55% av tjenestemottakerne brukte tjenesten aktivt etter ett år. Formål: Formålet med denne studien har vært å få innsikt i hvilke erfaringer tjenestemottakerne har med digital innbyggerdialog. Studiet har særlig belyst tjenestens nytte funksjon og i hvilken grad det oppleves som brukervennlig. Videre er det sett på hvordan en kan få flere til å ta tjenesten i bruk. Metode: Studien er basert på en kvalitativ metode. Det er utført semistrukturerte dybdeintervjuer med 7 brukere av helse og omsorgstjenestene. Noen av disse er pasienter og er noen pårørende. Informantene kommer fra 4 ulike kommuner. Det er også gjennomført ett intervju med en seniorrådgiver i forbrukerrådet om befolkningens kjennskap til helseportalen helsenorge.no. Problemstilling: Studien stiller spørsmål til hvordan man kan lykkes med innføring av digital innbyggerdialog. Forskningsspørsmål som er sentrale i prosjektet er 1; «Hvordan opplever tjenestemottakere nytteverdi og brukervennlighet av tjenesten?» og 2; «Hva skal til for at innbyggerne tar tjenesten i bruk?» Resultat: Studien viste at digital innbyggerdialog har mange egenskaper og funksjoner som oppleves som nyttig, men noen funksjoner svarer ikke til forventningene. Det kom inn flere innspill til hvordan tjenesten kunne videreutvikles for å gi økt opplevelse av nytte. Videre viste studien at løsningen er lett og lære for personer som er digitalt aktive. På noen områder er den mer effektiv i bruk enn andre. Det ble forslått enklere brukergrensesnitt som t.d en app for at det skulle være lettere for ikke-digitale å ta løsningen i bruk. For at flere skal ta tjenesten i bruk viste studien at informasjon, opplæring og brukerstøtte den første tiden er viktig. Studiet viste også at sikkerheten i løsningen kan være til hinder for at flere tar løsningen i bruk og det kom frem ønsker om en lettere innloggingsfunksjon. Digital innbyggerdialog vil ikke være ett tilbud som alle kan eller ønsker å benytte seg av, og det er fortsatt viktig å ha muligheter for å møte de individuelle behovene for kontakt.  
dc.description.abstractBackground: The purpose of the digital citizen dialogue known as DigiHelse, is to improve the cooperation between patients, relatives, and employees in Community Healthcare services. Digital citizen dialogue provides better information exchange, time savings and strengthens the role of patients and their relatives. However, a pilot study of four districts in Oslo, revealed that after one year, only 3.55% of the participants actively used the service. Purpose: The objective of this thesis is to gain insight into user experiences with digital citizen dialogue. With the emphasis on advantages and user-friendliness, this study furthermore examines how to invite people to use digital dialogue services. Method: Based on a qualitative method, semi-structured in-depth interviews were conducted with 7 patients or relatives from 4 different municipalities. Additionally, a senior advisor from the Norwegian Consumer Council was interviewed about the public's knowledge of the health portal helsenorge.no. Research question: The study addresses how to succeed with the introduction of digital citizen dialogue. This raises the questions 1; "how do patients and relatives experience the usefulness and user-friendliness of the service?" and 2; "how to invite more people to use the service?". Results: It was found that digital citizen dialogue has many features and functions that were perceived as useful. However, some functions did not meet expectations. Furthermore, it became clear that digital citizen dialogue was easy to learn for digitally active people, and it appeared more efficient in use for some areas than others. Several suggestions were made on how to develop a service with an increased experience of usefulness. To make it easier for non-digital users, there was proposed an app with a simpler user interface. To engage more people to use digital citizen dialogue, this study demonstrated that information, training, and support were important specially at start-up. It also became apparent that high security levels, prevented some people of using the service and therefore requested a simpler login method. According to this study, digital citizen dialogue will not be a service that everyone can or will use. It is therefore important to offer alternatives, that would accommodate individual needs for direct contact.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital innbyggerdialog i helse- og omsorgstjenesten
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel