• A Better Way of Working? A Case Study of Innovation Culture in Agile Teams. 

   Larsen, Monika Lie (Master thesis, 2022)
   Mange organisasjoner, både i og utenfor IT-bransjen, er opptatt av å iverksette «smidige» måter å jobbe på. Men er smidige arbeidsmetoder det riktige svaret for alle typer organisasjoner? Denne casestudien utforsker de ...
  • A framework for applying slab track on earthworks in Norway 

   Lien, Hanna Agnethe (Master thesis, 2019)
   Fastspor er en sporkonstruksjon der skinner og sviller legges på en betong- eller asfaltplate. Fastspor gir normalt lavere byggehøyde enn spor med ballast, og gir ofte en mer stabil sporgeometri og krever mindre vedlikehold ...
  • A-tid er undervisningstid. B-tid er alt det andre. 

   Gamlemshaug, Ann Kristin Søraune. (Master thesis, 2020)
   En intervjustudie av holdninger til og erfaringer med avtaleverket for arbeidstid for undervisningspersonalet, med et særlig fokus på arbeidstid på skolen.
  • Abc-formelen eller hoderegning En studie av elevers strategivalg i løsning av andregradslikninger 

   Næss, Mattis (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har jeg analysert 59 elevers løsningsstrategier i arbeid med andregradsligninger. Jeg har analysert elevenes bruk av en hoderegningsstrategi (sum og produktmetoden) og en standardalgoritme (abc-formelen). ...
  • Adoption of new technology in the subsea oil and gas industry 

   Ramos, Wilbert (Master thesis, 2021)
   Undervanns olje og gassindustrien har en tendens til å unngå innføring av nye teknologier som ikke har vært i brukt før. Grunnarbeidet, og prosessen for at utvikle en ny produkt og system kan være kostbar, utfordrende og ...
  • Afasi i rehabilitering En samtaleanalytisk tilnærming 

   Flaamo, Wenche (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Afasi er en språkvanske som oppstår etter skade eller sykdom i hjernens språksenter. Personer med afasi har de samme kognitive ressurser som tidligere, det er kun språket som rammes. Hjerneslag er en vanlig årsak, ...
  • «Alt tar lengre tid for meg enn for alle andre» 

   Jørgensen, Mari Neuenkirchen (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Formålet med denne masteroppgaven har vært å finne ut hvordan et utvalg av erfarne lærere mener man burde arbeide med elever som har dysleksi i grunnskolen. Fokuset var i utgangspunktet på lese- og skriveopplæringen, ...
  • Alternativ og Supplerende Kommunikasjon - Barnehager og skoler sin egen opplevelse av bruk, fokus og kompetanse 

   Øines, Eliann (Master thesis, 2021)
   Mål: Å finne ut hvordan barnehager og skoler arbeider med barn som trenger Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) til å uttrykke seg og støtte deres sosiale og akademiske utvikling. Denne kunnskapen kan bli brukt ...
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon og digitale talemaskiner 

   Skoie, Idar (Master thesis, 2023)
   Som spesialpedagog med arbeid innenfor Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK), er det mange tekniske hjelpemidler man må sette seg inn i. Dette kan variere fra ulike dataprogrammer for å lage tematavler, til ...
  • Analyse av Dolmsundbrua: En sammenligning av RM bridge og Sofistik 

   Torp, Endre Nilsberg (Master thesis, 2019)
   Betongstandarden (NS-EN 1992-1-1) angir hvordan kryptallet skal beregnes, men ikke hvilken metode som skal benyttes for å beregne kryptøyninger for varierende spenninger over tid. Ved globale analyser av en fritt frambygg ...
  • Analyse av en endringsprosess. 

   Elvetun, Stian (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Denne oppgaven omhandler en endringsprosess i bedriften Geomatikk IKT, nærmere bestemt digitaliseringstjenesten i perioden 2015 til 2018. Som følge av vekst i markedet hadde bemanningen i digitaliseringstjenesten ...
  • Analyse av fart i store horisontalkurvaturer 

   Robertsson, Fredrik; Skjærbekk, Tommy (Master thesis, 2019)
   Temaet i denne masteroppgaven er et ønske fra Statens vegvesen for å øke norsk kunnskap på valg av fart i store horisontalkurvaturer. Bakgrunnen for dette er at det er åpnet gjennom Statens vegvesen sine normaler å øke ...
  • Analyse av fart i store horisontalkurvaturer 

   Skjærbekk, Tommy; Robertsson, Fredrik (Master thesis, 2019)
   Temaet i denne masteroppgaven er et ønske fra Statens vegvesen for å øke norsk kunnskap på valg av fart i store horisontalkurvaturer. Bakgrunnen for dette er at det er åpnet gjennom Statens vegvesen sine normaler å øke ...
  • Ansattes opplevelser av relasjoner på arbeidsplassen ved bruk av hjemmekontor. 

   Lerfald, Berit Nilssen (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Denne masteroppgaven sin problemstilling handler om «Ansattes opplevelser av relasjoner på arbeidsplassen ved bruk av hjemmekontor» og er avsluttende del av en erfaringsbasert masterstudie i organisasjon og ...
  • Anskaffelser og kontraktsoppfølging innenfor sikkerhetsområdet 

   Engerud, Lise (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i et ønske om kontinuerlig forbedring og tilpasning av anskaffelsesprosessene slik at SAV kan bli en attraktiv samarbeidspartner innenfor sikkerhetsområdet. Problemformuleringen: Problem ...
  • Arealer som strategisk virkemiddel 

   Johansen, Espen (Master thesis, 2022)
   Oppgaven dreier seg om bruk av eiendom i et strategisk perspektiv. Formålet er å undersøke hvordan virksomhetens handlingsrom påvirkes av tilgang på - eller mangel på riktige arealer. Dette er gjort gjennom analyse av tre ...
  • Argumentasjon og kommunikasjon frå eit munnleg og skriftleg perspektiv 

   Klokk, Lisa Øyen (Master thesis, 2023)
   Hensikten med denne studien er å få innsikt i kjenneteikn ved 10. klasse elevar sin munnlege og skriftlege kommunikasjon og argumentasjon i matematikk. Gjennom samarbeid i arbeidsøkter i matematikk, har kvar elev ei sentral ...
  • ASK i barnehagen 

   Stav, Idun Kristin (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Denne studien har tatt sikte på å få innblikk i hvilke erfaringer pedagoger ved tre barnehager har med inkludering av barn med kommunikasjonsvansker ved bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). ...
  • Asset Tracking of critical assets in external locations 

   Tinnesand, Thomas (Master thesis, 2023)
   I dagens marked er tilgang og tilgjengeligheten til kritisk materiell noe som blir mer og mer fokusert på. Særlig siden global handel, avhengighet til andre land og tillitt har blitt mer utfordret av klimaendringer, krig ...
  • Asynkron Telerehabilitering innen Muskel- og Skjelettplager 

   Petersen, Lars Martin; Brandsar, Liliya (Master thesis, 2022)
   Digitalisering er tenkt å spille en avgjørende rolle for å løse fremtidens kapasitetsutfordringer i helse-og omsorgstjenestene. Muskel- og skjelettplager er den største pasientgruppen i Norge og den ledende årsaken til ...