Nye registreringer

 • Ledelese og vold i skolen 

  Langtinn, Ann Mari; Myrvang, Kjersti Strand (Master thesis, 2021)
  Dette forskningsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse som omhandler vold og truende atferd i skolen. Fokuset har vært rettet mot ledelsens ivaretakelse av elever og ansatte, og fellestrekk og ulikheter i skolenes ...
 • Ledelse og vold i skolen 

  Langtinn, Ann Mari; Myrvang, Kjersti Strand (Master thesis, 2021)
  Dette forskningsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse som omhandler vold og truende adferd i skolen. Fokuset har vært rettet mot ledelsens ivaretakelse av elever og ansatte, og fellestrekk og ulikheter i skolenes ...
 • Ledelse av den digitale koronaskolen 

  Moen, Per Anders (Master thesis, 2021)
  Koronapandemien som rammet verden i 2020 hadde store konsekvenser for alle deler av samfunnet og alle mennesker. For skolen sin del så tvang pandemien frem en ny hverdag, og eksisterende planer og rutiner ble nærmest ...
 • Stein Saks Papir Hvordan opplever skoleledere sin rolle i implementeringprosessen av oppvekststrategien stein saks papir? 

  Johnsen, Michael (Master thesis, 2021)
  Samfunnet og skolen er i kontinuerlig utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Samspillet mellom skolen som institusjon og samfunnet rundt, vil derfor hele tiden være i utvikling. Det er viktig for denne utviklingen ...
 • Skoleledelsens læringsfellesskap - ​et studium i dets betydning for skolens utviklingsarbeid 

  Høyland, Ann Karin (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Denne oppgaven handler om bevisstgjøringen av læringsfellesskapet i skoleledelsen og hvilken betydning dette læringsfellesskapet har for skolens utviklingsarbeid. Problemstillingen jeg har valgt er: Hvordan ...
 • Fagfornyelsen som katalysator for endret samarbeid 

  Husa, Linda (Master thesis, 2021)
  For å møte en verden i en stadig raskere endring må også skolen endre seg. Der det tidligere var stort fokus på måloppnåelse og styring er det nå stort fokus på samarbeid og ledelse for å møte både kravet, men også behovet ...
 • Koronapandemiens påvirkning på møter som en del av skoleledelse 

  Jakobsen, Arnt Ivar; Jakobsen, Kristin (Master thesis, 2021)
  I skolen har det vært lang tradisjon for å avholde både formelle- og uformelle møter. I mars 2020 ble skoler over hele landet stengt helt ned grunnet Koronapandemien. Fra en dag til en annen ble lærere, ledere og skoleeiere ...
 • Hvordan tilrettelegger rektor for utvikling av profesjonsfellesskapet i skolen når fagfornyelsen skal realiseres? 

  Dyrdal, Gunn Heidi (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Tema for denne studien er rektors utvikling av profesjonsfellesskapet og fagfornyelsen. Et tema som er svært aktuelt i dag, der samfunnet er i rask endring. Den største og viktigste oppgaven for fremtidige ...
 • De ender opp med noen ting som sier at: "Dette er vi!" - En kvalitativ stude av tillit og ledelse 

  Olsen, Gøran (Master thesis, 2021)
  Oslo kommune lanserte i 2017 at de ønsket en endring i sin tilnærming til styring og ledelse, og lanserte en ny ledelsesplattform basert på tillitsbasert styring og ledelse (Oslo kommune, 2017). Denne plattformen skulle ...
 • Den emosjonelle veien til gode skoler En litteraturstudie av sammenhengen mellom rektors emosjonelle intelligens og mestringstro 

  Moen, Erlend (Master thesis, 2021)
  Målet med denne studien er å undersøke hva litteraturen sier om sammenhengen mellom rektors emosjonelle intelligens og mestringstro i skolen. Emosjonell intelligens handler om hvordan vi forholder oss til egne og andres ...
 • Verdibasert relasjonsledelse i en målstyrt virkelighet 

  Nordgård, Kenneth (Master thesis, 2021)
  Bakgrunn og hensikt: Denne masteren har til hensikt å avdekke sammenhengen mellom utøvd lederskap, og resultater på ulike nivå. Gjennom fokus på verdier, holdninger og relasjoner, både mellom voksne og elever, men også ...
 • Emosjonelle belastninger i skolen: Hvordan lederstøtte gjør lærere mer robuste. 

  Bjerkaas, Marius (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan skolens ledelse kan bidra til å gjøre lærere mer robuste i møte med emosjonelle belastninger. En emosjonell belastning tolkes som en krevende hendelse og den ...
 • Krevende personalsaker En studie av skoleleders håndtering av lederansvaret 

  Mejdal, Birgit Bremer (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Problemstilling: Hvordan må en leder opptre i en vanskelig personalsak for å ivareta organisasjonen som helhet? Etter åtte år som skoleleder, har jeg gjort meg noen erfaringer fra vanskelige personalsaker og ...
 • Hva er boligkjøpers prefererte boligkvaliteter ved kjøp av nybygg? 

  Lutdal, Håkon; Brenden, Ole (Master thesis, 2021)
  Å eie sin egen bolig ligger i den norske folkesjelen. Etter krigen var det en tverrpolitisk målsetning at nordmenn skulle eie sin egen bolig. Målsetningen må regnes som forholdsvis vellykket da 81,8 % av den norske ...
 • Hva er boligkjøpers prefererte boligkvaliteter ved kjøp av nybygg? 

  Lutdal, Håkon; Brenden, Ole (Master thesis, 2021)
  Å eie sin egen bolig ligger i den norske folkesjelen. Etter krigen var det en tverrpolitisk målsetning at nordmenn skulle eie sin egen bolig. Målsetningen må regnes som forholdsvis vellykket da 81,8 % av den norske ...
 • Relasjoner i skolen 

  Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
  Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette lærerne i ...
 • Brukermedvirkning i tidligfase for å oppnå well-being 

  Hansen, Morten; Hovland, Sven (Master thesis, 2021)
  Tema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven ...
 • Relasjoner i skolen 

  Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette ...
 • Skolebasert kompetanseutvikling En studie som undersøker betydningen av nettbaserte kurs i kollektive læringsprosesser 

  Estenstad, Hild (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven handler om hvilken betydning bruken av digitale nettkurs har i det skolebaserte kompetaseutviklingsarbeidet. For å finne svar på det, har jeg gjennomført en kvalitativ studie der jeg har intervjuet tre ...
 • FUS-prosjektets rotfeste En studie av utvikling i en intervensjonsskole 

  Lyng, Ragnhild Sperstad (Master thesis, 2021)
  Mange av de senere års nasjonale satsinger, uavhengig av tematisk tilnærming, har hatt som mål å videreutvikle undervisningskvaliteten for å øke elevenes læringsutbytte. Det settes i verk skoleutvikling, men det er krevende ...

Vis flere