Nye registreringer

 • Hva er boligkjøpers prefererte boligkvaliteter ved kjøp av nybygg? 

  Lutdal, Håkon; Brenden, Ole (Master thesis, 2021)
  Å eie sin egen bolig ligger i den norske folkesjelen. Etter krigen var det en tverrpolitisk målsetning at nordmenn skulle eie sin egen bolig. Målsetningen må regnes som forholdsvis vellykket da 81,8 % av den norske ...
 • Hva er boligkjøpers prefererte boligkvaliteter ved kjøp av nybygg? 

  Lutdal, Håkon; Brenden, Ole (Master thesis, 2021)
  Å eie sin egen bolig ligger i den norske folkesjelen. Etter krigen var det en tverrpolitisk målsetning at nordmenn skulle eie sin egen bolig. Målsetningen må regnes som forholdsvis vellykket da 81,8 % av den norske ...
 • Relasjoner i skolen 

  Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
  Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette lærerne i ...
 • Brukermedvirkning i tidligfase for å oppnå well-being 

  Hansen, Morten; Hovland, Sven (Master thesis, 2021)
  Tema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven ...
 • Relasjoner i skolen 

  Haldorsen, Rune; Aspli, Per Thanke (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Utgangspunktet for studien har vært å finne ut mer om hvilke relasjonelle forhold som har størst betydning for lærere i skolen, og derigjennom se nærmere på hvordan skoleledelse bør utøves for å best mulig sette ...
 • Skolebasert kompetanseutvikling En studie som undersøker betydningen av nettbaserte kurs i kollektive læringsprosesser 

  Estenstad, Hild (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven handler om hvilken betydning bruken av digitale nettkurs har i det skolebaserte kompetaseutviklingsarbeidet. For å finne svar på det, har jeg gjennomført en kvalitativ studie der jeg har intervjuet tre ...
 • FUS-prosjektets rotfeste En studie av utvikling i en intervensjonsskole 

  Lyng, Ragnhild Sperstad (Master thesis, 2021)
  Mange av de senere års nasjonale satsinger, uavhengig av tematisk tilnærming, har hatt som mål å videreutvikle undervisningskvaliteten for å øke elevenes læringsutbytte. Det settes i verk skoleutvikling, men det er krevende ...
 • Ledelse i skolen - En analyse av nasjonale styringsdokumenter 

  Krakeli, Monica Aure (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har problemstillingen "Hvordan blir utøvelse av ledelse i skolen beskrevet i nasjonale styringsdokumenter?" Jeg har valgt å gjøre en innholdsanalyse av 12 nasjonale styringsdokumenter i tidsperioden ...
 • Brukermedvirkning i tidligfase for og oppnå well-being 

  Hansen, Morten; Hovland, Sven (Master thesis, 2021)
  Tema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven ...
 • Drivere og barrierer ved bruk av BREEAM-NOR i boligprosjekter 

  Holst, Wilhelm (Master thesis, 2021)
  Hovedtemaet for denne oppgaven er BREEAM-NOR sertifisering av boligprosjekter, og omhandler den norske versjonen, BREEAM-NOR. Teamet blir sett på fra byggherrens perspektiv, og har hovedfokus på hvilke drivere og barrierer ...
 • Kommunen si rolle som tilretteleggjar for fritidsbusetnad 

  Alstadsæter, Trond (Master thesis, 2021)
  Rundt om i norske kommunar finns der mange fritidsbustader. Og talet på desse aukar, slik at ein del kommunar no har fleire fritidsbustader enn heilårsbustader. Med denne fritidsbusetjinga fyl der både mogelegheiter og ...
 • Barrierer for gjenbruk i kontorlokaler 

  Napastaa, Astrid (Master thesis, 2021)
  Dagens forbruk er ikke bærekraftig, og utfordringer knyttet til høyt ressursforbruk og store mengder avfall har fått økt oppmerksomhet globalt og i Norge. Regjerning skal i løpet av 2021 legge frem en ny nasjonal strategi ...
 • Alternativ og Supplerende Kommunikasjon - Barnehager og skoler sin egen opplevelse av bruk, fokus og kompetanse 

  Øines, Eliann (Master thesis, 2021)
  Mål: Å finne ut hvordan barnehager og skoler arbeider med barn som trenger Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK) til å uttrykke seg og støtte deres sosiale og akademiske utvikling. Denne kunnskapen kan bli brukt ...
 • Bærekraftsmålenes økonomiske påvirkning på boligutviklingsprosjekter 

  Sandal, Bastlien Øystein; Tungesvik, Geir Kenneth (Master thesis, 2021)
  Begrepet «Bærekraft» så først dagens lys i 1987 da rapporten «Vår felles framtid» ble publisert. Det var Verdenskommisjonen for miljø og utvikling også kjent som Brundtland-kommisjonen som utviklet denne rapporten, de ...
 • What do Norwegian private equity firms say they do? 

  Moen, Fredrik Storflor (Master thesis, 2021)
  Oppgaven studerer et utvalg av nasjonale norske PE-firmaer som representerer over 50 milliarder kroner i forvaltningskapital. Studien utforsker de mindre utforskede området som er de ulike spesifikke handlingene private ...
 • Corporate Venture Capital towards Energy Transition - A study of Equinor Ventures 

  Ng, Sebastian (Master thesis, 2021)
  Olje- og gassindustrien (O&G) står overfor et energiskifte - et energiskifte fra et fossilt energi-basert samfunn til et energiblandet samfunn med en større andel fornybar energi (RE). Mange O&G-selskaper forbereder seg ...
 • Hvordan kan brukers bestilling i idéfase av Forsvarets EBA-investeringsprosjekter forbedres? 

  Westengen, Andrea (Master thesis, 2021)
  Forsvarets oppgave er å forsvare Norge og dets allierte, overvåke og drive etterretning, holde Norges grenser trygge og sikre handlefrihet, samarbeide internasjonalt og støtte det sivile Norge (Forsvaret, 2020). Uten ...
 • Ombyggingsprosjekter - En studie av hva byggherrer bør prioritere i tidligfase for å unngå kostnadssprekk 

  Hagen, Henrik Fjellanger; Sørstrøm, Katrine Løbersli (Master thesis, 2021)
  Eksisterende bygningsmasse representerer betydelige verdier, og for å ta vare på disse er det stadig behov for å oppgradere og bygge om bygninger. Tidligere forskning har vist at ombyggingsprosjekter er mer usikkert, ...
 • Innovasjon og omstilling i større virksomheter 

  Alne, Kristin (Master thesis, 2021)
  En sentral problemstilling for bedrifter på tvers av bransjer, er å sikre høy effektivitet og forbedring av eksisterende virksomhet samtidig som man posisjonerer bedriften for å opprettholde eller øke konkurransekraften ...
 • Vurdering av forretningsmuligheter En flercasestudie av serielle gründere 

  Marken, Olga (Master thesis, 2021)
  Overlevelse av oppstartsselskaper har stor betydning for økonomisk utvikling. En god forretningside er nødvendig for å etablere en bedrift, men ikke tilstrekkelig. Det skal også være en forretningsmulighet. Formål med denne ...

Vis flere