Show simple item record

dc.contributor.advisorOlavsbråten, Morten
dc.contributor.authorFanebust, Eirin
dc.date.accessioned2021-11-04T18:22:01Z
dc.date.available2021-11-04T18:22:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77038608:56799533
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2828034
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSiden det elektromagnetiske spekteret blir mer og mer overfylt, blir behovet for mer effektive og lineære effektforsterkere større. Siden de er ulineære av natur, er teknikker for linearisering utviklet for å øke lineariteten. Ved å øke lineariteten vil effektiviteten og bli forbedret. I denne hovedoppgaven er teknikken digital før-forvrengning valgt. Dette gjøres ved å modellere den inverse av effektforsterkerens inngang-utgang atferd, slik at modellen er komplementær til effektforsterkeren. Dette tillater at forsterkeren kan opereres nærmere metning, noe som gjør forsterkeren mer effektiv. Teknikken er i høy grad avhengig av en eksakt gjengivning av forsterkeren og atferdsmodellering er en viktig del av dette. Tre forskjellige atferdsmodeller er valgt som grunnlag for den digitale førforvrengeren, og implementert i MatLab. Kompleks Potensrekke for minneløse modeller, 'Two Box' modell (Wiener modell) for ulineære modeller med lineært minne, og Minnepolynom for ulineære modeller med ulineært minne. Modellene blir testet på en effektforsterker bygget på en GaN CGH40010 10 W transistor. Modellene er testet med konstant drain spenning og med de effektivitets forbedrende teknikkene 'envelope tracking' og 'power envelope tracking'. Når tracking brukes, brukes det for 'maximum power added effiency' og flat spenningsforsterkning. I tilfelle med konstant drain spenning, viste den komplekse potensrekke modellen og minnepolynom modellen forbedring i linearitet, men ikke på effektivitet. Two Box modellen gjorde det ikke bra. Når tracking og førforvrengning kombineres, presterer både den komplekse potensrekke modellen og minnepolynom modellen bra. Tracking for max power added efficiency viser stor forbedring i linearitet, og oppnår 'error vector magnitude' så lav som 0,73 %, 'adjacent channel power ratio' på -52,69 og -52,48 dB og et signal til total forvrengning forhold på 41.16 dB. Men, i det hele, den bedre linearitet og effektivitet, kombinert, oppnås når det trackes for 10 dB flat spenningsforsterkning.
dc.description.abstractAs the electromagnetic spectrum is getting more and more crowded, the need for more efficient and linear power amplifiers arise. As they are non-linear by nature, there are techniques developed to increase the linearity. In doing so the efficiency will also be improved. In this thesis the technique of digital predistortion is chosen. This is done by modelling the inverse of the power amplifiers input-output behavior, so that the model is complementary to that of the amplifier. This allows for the power amplifier to be operated closer to compression, making the amplifier more efficient. The technique is highly dependent on an exact inverse replica of the amplifier, and behavioral modelling is an integral part of this. Here, three different behavioral models have been chosen as the basis for the digital predistorter, and then implemented in MatLab. Complex Power Series for memoryless modelling, Two Box Model (Wiener-model) for non-linear models with linear memory, and Memory Polynomial for non-linear models with non-linear memory. The models are tested on a power amplifier built around a GaN CGH40010 10 W transistor. The models where tested with constant drain voltage and with the efficiency enhancing techniques envelope tracking and power envelope tracking. When applying tracking it is tracked for maximum power added efficiency and flat gain. For the case of constant drain voltage, the complex power series and memory polynomial model showed improvements in linearity, but not in efficiency. The two box model performed poorly. When combining tracking schemes with predistortion, both memory polynomial and complex power series performed well. The tracking for maximum power added efficiency showed much improvement in linearity, and achieving error vector magnitude as low as 0.73 %, adjacent channel power ratio of -52.69 and -52.48 dB and a signal to total distortion ratio of 41.16 dB. But, overall, the better linearity and efficiency, combined, is achieved when tracking for a 10 dB flat gain.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital Predistortion of RFPA's with and without Bandwidth reduced Dynamic Biasing
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record