Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.advisorLindkvist, Carmel
dc.contributor.authorWilhelmsen, Tommy
dc.date.accessioned2021-10-26T17:19:34Z
dc.date.available2021-10-26T17:19:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85501978:46705096
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825806
dc.description.abstractDenne oppgaven har arbeidet med utgangspunkt i hypotesen «Internet of Things kan bidra til å effektivisere FDVU av eksisterende næringsbygg og potensielt øke verdiskapingen for eiendomsselskaper». Formålet med oppgaven har vært å bidra til ny kunnskap innenfor fagområdet, samt skape en bedre forståelse for mulighetene IoT utgjør innen Facility Management. Oppgaven har hatt et avgrenset fokus på eksisterende bygninger og «harde» Facility Management tjenester. Studiet er gjennomført med et induktivt og eksplorativt forskningsdesign ettersom temaet for oppgaven har vært lite utforsket tidligere. Innledningsvis ble det gjennomført en litteraturstudie som avdekket et stort fokus på energieffektivisering ved bruk av IoT innen forskning. Det ble deretter foretatt 5 dybdeintervjuer med en ekspertgruppe innenfor eiendomsteknologi, og 6 dybdeintervjuer gjennom en casestudie av eiendomsselskapet Norwegian Property ASA. Resultatene av studiets datainnsamling avdekket 4 overordnede bruksområder, disse er; automatisering av manuelle driftsoppgaver, energieffektivisering gjennom økt innsikt, prediktivt vedlikehold og smart feilsøking, og innsikt i inneklima. De overnevnte bruksområdene ble deretter forsøkt sammenlignet med eksisterende FDVU-praksis hos Norwegian Property med formål å illustrere mulig alternative arbeidsprosesser støttet av IoT. Dette ble vurdert opp mot et rammeverk for digital modenhet som beskriver hva som kreves for en vellykket adapsjon. Gjennom forskningsprosessen ble det også avdekket tre barrierer for implementering av IoT innen FDVU av næringseiendom. Disse er, verdibarrierer, kompetansebarrierer og holdningsbarrierer. Fellestrekket for alle barrierene er at kunnskap er helt nødvendig for at barrierene skal kunne adresseres. Ved å øke kunnskapsnivået i bransjen og i driftsorganisasjoner er det mulig å skape en større forståelse og nysgjerrighet knyttet til hvilke muligheter som ny teknologi representerer. Oppgaven konkluderer avslutningsvis med å bekrefte hypotesen og antyder at Internet of Things kan benyttes innenfor flere bruksområder knyttet til FDVU av eksisterende næringseiendom. Det vektlegges samtidig avslutningsvis at funnene ikke utelukker andre bruksområder og det bør vurderes som indikasjoner på fremtidig potensial for videre forskning.
dc.description.abstractThis thesis has worked from the hypothesis «Internet of things could contribute to more effective operations and maintenance of existing commercial real estate and potentially increase the value creation for real estate companies». The purpose of the thesis has been to contribute to increasing knowledge within the field of FM and the O&M business related to implementing new technologies such as IoT. The study has been limited to focusing on hard FM services that covers the building’s technical equipment and operations. The project has been carried out with an inductive and explorative research design. This research design was chosen since the subject is relatively new and the existing research on this topic is fairly limited. Included in the research design has been a literature study that showed a strong focus on energy efficiency in different articles. In addition to the literature review it was completed 5 in depth interviews with a selected group of experts within the field of technology and FM. Followed by six in depth interviews included in the case study of the commercial real estate owner and operator Norwegian Property ASA. The results from the thesis showed four possible areas of implementation for IoT within O&M. These were, automation of manual O&M tasks, energy efficiency through data driven insights, predictive maintenance and smart fault detection and indoor climate. These results were then compared with the existing O&M routines at NPRO to show alternative processes through the use of IoT technology. The results also include three main barriers for succeeding with a digital transformation of this kind. These are value barriers, competence barriers and attitude barriers. All barriers have in common that increased knowledge within an O&M organization could contribute to better understanding and lower levels of skepticism towards new technology and should be addressed in the future. The thesis concludes by confirming the hypothesis and imply that Internet of Things as several ways of improving the existing O&M practice describes through the case study. Still, it is important to note that the findings prove as an indication and future research is suggested to further increase the knowledge of how IoT could be deployed to improve current O&M practices.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKan Internet of Things transformere måten vi drifter og forvalter våre næringsbygg?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record