Show simple item record

dc.contributor.advisorLau, Albert
dc.contributor.authorMatland, Ådne Himle
dc.date.accessioned2021-10-03T16:42:24Z
dc.date.available2021-10-03T16:42:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80614265:15047972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787277
dc.description.abstractQuantm er et digitalt prosjekteringsverktøy fra teknologiselskapet Trimble som i de siste årene har fått mer og mer oppmerksomhet. Programmet skal angivelig gjøre valg og vurderinger av linjeføringer mer effektivt og kostnadssparende i infrastrukturprosjekter. Ved hjelp automatiske søkefunksjoner og en optimaliseringsalgoritme skal den kunne produsere et stort antall linjer mellom et start- og sluttpunkt som igjen brukeren kan ta kvantitative og kvalitative valg ut fra. Hensikten med denne oppgaven er å gjennomføre en evaluering av programmet og dets funksjoner, samt å sammenligne Quantm sin metode med tradisjonelle linjevalgsmetoder. På denne måten vil det komme frem ulike fordeler og ulemper som oppstår ved bruk av programmet som prosjekteringsverktøy. I henhold til denne problemstillingen er det i denne oppgaven gjennomført en case-studie av programmet i et ekte prosjekt, samt en spørreundersøkelse hvor erfarne brukere av Quantm fikk mulighet til å evaluere programmet. I case-studiet ble det tatt utgangspunkt i å prosjektere ny linjeføring for jernbane mellom tettstedene Trengereid og Vaksdal. Dette er en delstrekning i prosjektet E16 og Vossebanen som allerede har gjennomført planlegging av ny veg og bane mellom tettstedene Arna og Stanghelle. I kombinasjon med antatt relevant litteratur om de automatiske søkefunksjonene og optimaliseringsalgoritmen, og resultater fra arbeidet, er det så gjort en helhetsvurdering av programmet. Resultatene er 13 besvarte spørreskjema fra erfarne brukere av Quantm, samt en grundig evaluering av resultater og fremgangsmåte brukt i case-studiet. I disse kommer det frem at Quantm har et stort potensiale til å brukes som prosjekteringsverktøy i infrastrukturprosjekter, men at programmet har visse begrensinger. Konklusjonen fra oppgaven er dermed at Quantm idag ikke kan erstatte alle prosessene som inngår i tradisjonelle linjevalgsmetoder, men er svært effektivt i en utredningsfase hvor korridorvalg gjøres i prosjektet.
dc.description.abstractQuantm is a digital design tool from the technology company Trimble, which in recent years has received more and more attention. The program is supposed to make choices and assessments of alignments more efficient and cost-saving in infrastructure projects. Using automatic search functions and an optimization algorithm, it should be able to produce a large number of lines between a start and end point from which the user can make quantitative and qualitative choices. The purpose of this thesis is to carry out an evaluation of the program and its functions, as well as to compare Quantm's method with traditional line selection methods. In this way study the various advantages and disadvantages that arise when using the program as a design tool. In accordance with this problem, an in-depth study of the program in a real project has been carried out in this thesis, as well as a survey in which experienced users of Quantm were given the opportunity to evaluate the program. The case study was based on designing a new route for the railway between the settlements Trengereid and Vaksdal. This is a section in the project E16 and Vossebanen which has already carried out planning of a new road and railway between the settlements Arna and Stanghelle. A combination of presumed relevant literature on the automatic search functions and the optimization algorithm, and the results from the work, was used to make an overall assessment of the program. The results are 13 answered questionnaires from experienced users of Quantm, as well as a thorough evaluation of the results and procedures used in the case study. It emerges that Quantm has a great potential to be used as a design tool in infrastructure projects, but that the program has certain limitations. The conclusion from the thesis is thus that Quantm today can not replace all the processes that are part of traditional line selection methods, but is very effective for the investigation phase where corridor choices are to be made for a new project.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleQuantm som erstatning for tradisjonelle linjevalgsmetoder
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record