Show simple item record

dc.contributor.advisorAunet, Snorre
dc.contributor.advisorMoldsvor, Øystein
dc.contributor.authorRud, Markus
dc.date.accessioned2021-09-29T16:21:21Z
dc.date.available2021-09-29T16:21:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77039769:22789106
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786130
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg en analyse av to ulike VHDL-design av master enheten på en SPI-buss implementert på en FPGA modell. Analysen er i hovedsak fokusert rundt effekt og energi forbruk sammenliknet med enhetenes funksjonalitet. De to enhetene er designet basert på ulike strategier hvor den første er designet som et simpelt design hvor kun den nødvendige logikken for å gjennomføre en SPI-overføring er implementert. Det andre designet er et mer komplekst design hvor det er mulig å modifisere overførings parametere etter implementasjon samt et mer komplekst grensesnitt inn mot kontrollogikken som styrer SPI masterne. Den komplekse implementasjonen implementerer også to FIFO registre for å mellomlagre meldinger under overføring og mottagelse. Analysen er basert på ulike tester som er gjennomført med formål om å skape en forståelse av hvilke elementer i en SPI master som påvirker energiforbruket. Disse testene tar for seg påvirkningen fra driftsfrekvens, kommunikasjonsfrekvens, drifts-modus og modifikasjon av implementert logikk. Disse designene er implementert på en modell av en FPGA ved bruk av verktøyet Vivado. Designene er også optimalisert med tanke på effektforbruk ved bruk av den innebygde effekt-optimalisereren i Vivado. Resultatene viser at ved implementasjon av en SPI master, er det nødvendig å vurdere behovet for funksjonalitet opp mot energi forbruk. De ulike implementasjonene er analysert over et frekvensområde fra 1 MHz til 15 MHz hvor man kan se at den komplekse masteren trenger gjennomsnittlig 27.2% mer energi enn den simple masteren. Dette viser at en høyere kompleksitet gir et høyere energiforbruk. Den komplekse masteren trenger mer enn dobbelt så mye logikk, men ikke dobbelt så mye energi. Dette viser at energikostnaden er svært avhengig av svitsje-aktiviteten i den ekstra logikken. Resultatene viser også at det er gunstig å drifte de to SPI-masterne på høyest mulig frekvens innenfor det testede frekvensområdet siden dette gir det laveste energiforbruket. Dette resultatet er til en viss grad begrenset av hvordan designene er implementert siden man ved å benytte en FPGA mister noen fordeler ved lav driftsfrekvens som mindre transistorstørrelser og lavere driftsspenning. De to designene responderer også relativt likt til modifikasjoner i overføringsparametere som ulik kommunikasjon frekvens og driftsmodus siden den prosentvise endringen etter modifikasjon er tilnærmet lik for begge designene. Analysen består av enkelte begrensninger. SPI masterne er analysert som selvstendige enheter som ikke er koblet til en kontrollenhet. Dette begrenser energianalysen på grunn av manglende tidsforsinkelser i systemet. SPI masterne er også relativt små design sammenliknet med størrelsen på FPGAen så et stort statisk effektforbruk blir lagt til og kan skjule det faktiske statiske forbruket i selve designene.
dc.description.abstractThis thesis presents an analysis of two different VHDL designs of the SPI master device implemented onto a model of a FPGA. The analysis is focused at power and energy consumption in the devices compared with provided functionality. The two devices differ in their design strategy where one is created as a simple design where only the required logic to conduct a SPI transmission are implemented. The second one is a more complex design where it is possible to adjust transmission parameters such as setup and hold time after implementation and a more complex interface to the controlling logic which controls the SPI masters. The complex implementation also implement two FIFO registers to store multiple messages during transmission and reception. The conducted analysis is based upon different tests in order to give an understanding of which elements of a SPI master who impact the energy consumption in the device. These tests look into the impact of operating frequency, communication frequency, operation mode and alternation to the utilized logic. The designs are implemented onto a model of a FPGA using the development tool Vivado. The two designs are also power optimized using the build in power optimizer in Vivado. The results from the analysis show that when implementing a SPI master, it is necessary with a trade of between functionality and energy consumption. The different implementations are analysed over a frequency span of 1 MHz to 15 MHz where it is seen that the complex master requires 27.2% more energy than the simple master on average. It is therefore seen that a higher complexity in the design requires more energy. The complex master utilize more than twice as much logic, but not twice as much energy, so the energy cost of added functionality is therefore heavily dependent on the switching activity in the added logic. The results also show that it is preferable to operate the tested SPI masters at the highest frequency possible within the tested frequencies since this gives the lowest energy consumption. This result is to some extend limited by the implementation method as the implementation of the SPI master onto a FPGA removes some potential benefits of operating the design at a low frequency such as smaller transistor sizes and lower operating voltage. It is also seen that the two SPI designs react relatively similar to adjustments to transmission parameters such as communication frequency and operating mode since their percentage energy difference with adjustments are approximately similar for both designs. The analysis consist of some limitations. The SPI masters are analysed as standalone devices not connected to any controlling device which limits the energy analysis due to missing timing delays. The SPI masters are also relatively small designs so when implemented on a large FPGA compared to the designs, a large static power overhead is added which can hide the actual static power consumption for the designs themselves.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePower and energy consumption in hardware implemented SPI master devices
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record