Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNilsen, Berit Therese
dc.contributor.authorLarsen, Tina
dc.date.accessioned2021-09-28T17:55:25Z
dc.date.available2021-09-28T17:55:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80628101:47881311
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785208
dc.description.abstractNorge har behov for fremveksten av nye kunnskapsintensive næringer for å takle de omfattende samfunnsutfordringene vi kommer til å møte på i årene framover og hvor vi skal omstille oss til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Kunnskapsbyen Trondheim er vertskap for Norges største universitet og når Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) nå skal samle alle sine fagmiljø til en campus skapes et unikt mulighetsrom for å utvikle en verdensledende kunnskapsbydel – et innovasjonsdistrikt. Sentrale aktører har gått sammen om å utvikle et innovasjonsdistrikt i verdensklasse med formål om å øke byens konkurransefortrinn i den globale kunnskapsøkonomien. I tillegg skal bydelens urbane kvaliteter utvikles hvor målet er at området skal oppfattes som både attraktivt og inkludere for alle innbyggere og besøkende. I denne forskningsoppgaven undersøker jeg nærmere de prosessene som er igangsatt og planlagt for å oppnå dette, og hvorvidt disse er tilstrekkelige. Formålet er å besvare følgende problemstilling: Hvordan skape et attraktivt og inkluderende bydelsområde, og hvordan ivaretas dette i Trondheims innovasjonsdistrikt? Forskningsprosjektets problemstilling blir besvart ved å bruke en kvalitativ casetilnærming til datainnsamling og til bearbeiding og analyse av datamaterialet. Forskningsprosjektet består av en dokumentstudie av relevante dokumenter og planer, samt intervju med fem forskjellige aktører med særlig interesse for utviklingen av området. En diskusjon av samlet empiri mot teoretiske tilnærminger som forklarer trender innen byutvikling, stedskvaliteter, det relasjonelle stedsperspektivet, medvirkning, samstyring og samskaping, samt ulike former for byplanlegging, svarer på problemstillingen. En sammenstilling av empiriske funn med det teoretiske rammeverket avdekker at Trondheims innovasjonsdistrikt-satsing er på vei til å utvikle både et attraktivt og inkluderende bydelsområde. Imidlertid er det viktige hensyn som må tas opp, slik som maktfordeling og deltakelse i utviklingsprosessen. Dersom disse betraktningene ikke blir ivaretatt vil man risikere å utvikle et område som kun gir fordeler for en begrenset gruppe (innovasjons- og kunnskapsarbeidere). Da vil man ikke lykkes med å oppnå det mangfoldige og flerfunksjonelle området hvor kreativitet, kunnskapsdeling og innovasjon spirer.
dc.description.abstractNorway needs the emergence of new knowledge-intensive industries to cope with the extensive societal challenges that we will face in the years to come and where we will need to adapt to a greener and more sustainable society. The “knowledge-city” Trondheim hosts Norway's largest university and when the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) now gathers its academic communities into a single campus, a unique opportunity is created to develop a world-leading knowledge district - an innovation district. Key actors have joined forces to develop an innovation district with the aim of increasing the city's competitive advantage in the global knowledge economy. In addition, the district's urban qualities will be developed with the aim of perceiving the area as both attractive and inclusive for all residents and visitors. In this research assignment, I examine initiated and planned processes to achieve this goal, and whether they are sufficient. The purpose is to answer the following question: How to create an attractive and inclusive urban area, and how is this achieved in Trondheim's innovation district? The research question is answered by using a qualitative case approach to data collection and by processing and analyzing the data material. The research project consists of a document study of relevant documents and plans, as well as interviews with five different actors with a special interest in the development of the area. A discussion of collected empirical data against theoretical approaches that explain trends in urban development, place qualities, the relational place perspective, participation, collaborative governance and co-creation, as well as various forms of urban planning, answers the research question. A compilation of empirical findings with the theoretical framework reveals that Trondheim's innovation district initiative is on its way to developing an attractive and inclusive urban area. However, there are important considerations that must be addressed, such as distribution of power and participation in the development process. If these considerations are not taken into account, there is a risk of developing an area that only provides benefits for a limited group of people (innovation and knowledge workers). The initiative will in that case not succeed in achieving the diverse and multifunctional area where creativity, knowledge sharing, and innovation arise.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStedskvaliteter for alle?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel