Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReams, Jonathan
dc.contributor.authorHeirati, Sina
dc.date.accessioned2021-09-28T17:40:03Z
dc.date.available2021-09-28T17:40:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57984488:34503211
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784723
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke problemstillingen: «Hvordan opplever ledere og medarbeidere at en coachende ledelsestilnærming bidrar til deres personlige og faglige utvikling». I en tid hvor stadig økende globalisering skaper tettere konkurranse blant bedrifter, utgjør kunnskapen til bedriftens menneskelige ressurser et viktig fortrinn. På bakgrunn av dette fremheves viktigheten av å ha en god ledelse som leder organisasjonen inn mot en kultur som legger til rette for både vekst og læring (Cameron & Green, 2012; Hunt & Weintraub, 2002). Arbeidsplassen representerer en stor og viktig læringsarena for de ansatte, og dette har blant annet medført at flere og flere ledere blir oppfordret til å innta en coachende ledelsesrolle (Ellinger, Hamlin, Beattie, Wang & McVicar, 2011). For å undersøke hvordan coachende ledelse kan bidra til lederne og medarbeidernes utvikling, har jeg benyttet meg av en kvalitativ forskningsmetode med fem semistrukturerte intervju med ulike ledere i en stor organisasjon med flere avdelinger. Alle disse fem personene hadde ulike former for lederansvar innen samme organisasjon, med ulik grad av ansvarsoppgaver. Informantene i denne studien mottok kontinuerlig støtte og coaching fra sine ledere, samtidig som de videre fungerte som coacher for sine ansatte og medarbeidere også. For å finne svar på problemstillingen, har jeg i denne studien kun forholdt meg til situasjoner hvor informantene mottok coaching. På bakgrunn av dette blir de i denne oppgaven ofte omtalt og betraktet som medarbeidere som mottar coaching fra sine ledere i organisasjonen. Studiens funn viser klare uttrykk for at så lenge coachingen skjer innenfor en åpen og tillitsfull relasjon, opplever alle medarbeiderne å bli i bedre stand til å oppnå sine egne personlige mål som også samsvarer med deres forventninger. Disse uttrykkene kommer gjennom at deres opplevelse av økt læring og utvikling i stor grad tar utgangspunkt i de tilbakemeldingene de får gjennom coachingen. På denne måten blir de i stand til å prestere bedre i sine roller i organisasjonen, ved å blant annet bli flinkere til å sette av tid og kommunisere åpent med sine medarbeidere. Dette har også vist seg å virke styrkende på tilbakemeldingskulturen og bidratt til å skape en mer åpen delingskultur i organisasjonen.
dc.description.abstractThe aim of this study has been to investigate the research question: "How do managers and employees experience a coaching management approach contributes to their personal and professional development". At a time when ever-increasing globalization is creating closer competition among companies, knowledge of the company's human resources is an important advantage. Based on this, the importance of having a good management that leads the organization towards a culture that facilitates both growth and learning is emphasized (Cameron & Green, 2012; Hunt & Weintraub, 2002). The workplace represents a large and important learning arena for employees, and this has, among other things, led to more and more managers being encouraged to take on a coaching leadership role (Ellinger, Hamlin, Beattie, Wang & McVicar, 2011). To investigate how coaching management can contribute to managers and employee’s development, I have used a qualitative research method with five semi-structured interviews with different managers in a large organization with several departments. All these five managers had different forms of leadership responsibilities within the same organization, with different degrees of responsibilities. The participants in this study received continuous support and coaching from their managers, at the same time as they further acted as coaches for their employees and employees as well. To answer the research question in this study, I have only looked and related to situations where the informants received coaching. Therefore, they are often mentioned and considered as employees in this thesis, who receive coaching from their leaders in the organizations. This study clearly finds that if the coaching takes place within an open and trusting relationship, all informants experience being in a better position to achieve their own personal goals that also match their expectations. These expressions come through the fact that their experience of increased learning and development is largely based on the feedback they receive through coaching. In this way, they can perform better in their roles in the organization, by, among other things, becoming better at setting aside time and communicating openly with their employees. This has also been shown to have a strengthening effect on the feedback culture and contributed to creating a more open sharing culture in the organization
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleCoachende ledelsesstil for utvikling i større organisasjoner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel