Show simple item record

dc.contributor.advisorEllen Saur
dc.contributor.authorKatrine Witting Nordli
dc.date.accessioned2021-09-28T17:38:39Z
dc.date.available2021-09-28T17:38:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53268456:37617389
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784684
dc.description.abstractTemaet for denne masterstudien er: «små barns tilknytning til voksne i barnehagen». Studiens problemstilling belyser hvordan barnehagen ivaretar små barns tilknytningsbehov, og hvordan barnehagen kan være en forebyggende arena. Forskningsmetoden er kvalitativ, som vil si at jeg jeg går i dybden på menneskelige erfaringer. Jeg har gjennomført totalt tre semi-strukturerte intervjuer med en barnehagelærer, en spesialpedagog og en pedagogisk psykologisk rådgiver. Målet var å få tilgang på ulike erfaringer og perspektiver om temaet, sett fra tre forskjellige ståsteder. Avhandlingen vil kartlegge hvordan små barns tilknytningsbehov ser ut i praksis, ulike tilknytningsprosesser i barnehagen, samt å løfte frem viktigheten av det forebyggende arbeidet i barnehagen. Tilslutt har jeg tatt for meg hvordan barnehagen bidrar til økt kvalitet og kompetanseutvikling. Det hele vurderes i lys av et utvalg tilknytningsteorier. John Bowlby sin tilknytningsteori viser hvor nødvendig gode relasjoner er for å danne indre arbeidsmodeller til små barn, og for videre trivsel og utvikling. Donald Winnicott var opptatt av barns frigjøring fra omsorgspersoner, og hva som støtter en god løsrivelsesprosess. Resultatene viser at informantene er nokså enige om fenomenet tilknytning: barnets første leveår legger grunnlag for videre utvikling i og etter barnehagen. Voksne som skaper trygghet med sensitivitet og etablering av stabile relasjoner er avgjørende. For å støtte små barns tilknytningsbehov, er voksnes evne til å gi omsorg og kjærlighet på et nivå som er til barnets beste, samt møte barns følelser her og nå helt nødvendig. I tillegg er det viktig at barnehageansatte har et realistisk blikk på barn og undrer seg tidlig sammen med foreldre, der de viser ydmykhet og respekt. For å heve kompetansen i barnehagen er det grunnleggende å ha en faglig begrunnelse, for de avveininger som tas i barnehagen. Samvær på barnets fysiske nivå, i både gode og sårbare situasjoner er avgjørende. Det ubevisste så vel som det bevisste i barnehagehverdagen, bidrar til ulike tilknytningsprosesser gjennom pedagogiske aktiviteter, daglige gjøremål og frilek. En forutsetning er at de voksne både besitter og utprøver relasjonskompetansen. Fokuset bør være på å skape en reflekterende og åpen kultur blant barnehageansatte, slik at man tørr å være ærlig. Barnehagen er en ypperlig arena for vennskap, lek og læring, og derfor en god forberedelse til skolestart. Drøftingen tar utgangspunkt i hva jeg anser som studiens hovedfunn: (1) betydningen av trygghet, (2) barnets behov for omsorg og opplevelsen av å mestre, (3) tilknytningsprosesser og (4) hvordan barnehagen kan være en forebyggende arena. I følge informantene kan en forbedring av disse fire områdene, løfte barnehagens kapasitet til å ivareta små barns tilknytningsbehov. Studien konkluderer med at trygghet og stabile relasjoner er sentrale beskyttelsesfaktorer. Emosjonelt tilstedeværende voksne er viktig for å kunne håndtere små barns tilknytningsbehov. En forutsetning er profesjonelle barnehageansatte, som kan utøve faglig stolthet og reflektere over egen praksis. Barnehagens innhold sammen med kompetente voksne vil gi robuste barn.
dc.description.abstractThe theme of this master thesis is: young childrens connection to adults in kindergarten. The study’s problem highlights how the kindergarten addresses the needs of young children, and how the kindergarten can be a preventive arena. The research method is qualitative, which means that I go into the depths of human experience. I have conducted a total of three semi-structured interviews with a preschool teacher, a special education teacher and pedagocial psychological counsellor. The primary goal was to gain access to different experiences and perspectives regarding the thesis topic from three different points of view. The problem will map young childrens connection needs in everyday practice, different connection processes in the kindergarten, as well as highlighting the importance of preventive work in the kindergarten. Finally, I have considered how kindergartens contributes to increased quality and competence development. What I have described above, I see in light of a selection of different attachment theories. John Bowlby affiliation theory adresses how necessary solid relationsships are for forming inner working models for young children, and for further well-being and development. Donald Winnicott is concerned about the liberation of children from caregivers and what supports a good detachment process. The results show that the participant agree fairly with the phenomenon of attachment, where the childs first year of life lays the foundation for further development in and after kinderkarten. Adults who create security with sensitivity and stable relationships are essential. To support the needs of young children, the ability of adults to provide care and love is at a level that is in the best interests of the child, as well as meeting childrens emotions here and now. In addition, it is important that kindergarten employees have a realistic loot at children and wonder early with parents, where they show humility and respect. To increase competence in kinderkarten, it is essential to have a professional justification for the reviews in kindergarten. Being togheter on the childs physical level, in both good and vulverable situations is important. The unconsciously as well the consciours in the kindergarten contributes to variours attachment processes, through educational activities, daily activities and free play. A prerequistite for this is that the adults have knowledge of their relationship competence. The focus should be on creating a reflective and open culture, among kindergarten employees so that one dear to be honest. Kindergarten is a great arena for fiendship, play and learning, which is a good preparation for school start. In the discussion, I base myself on what I consider to be the main findings of the study: (1) the importance of security, (2) the childs need for care and the experience of mastery, (3) the attachment processes and (4) how the kinderkarten can be a preventive arena. According to the participant, an improvement of these four areas can lift the kindergarten to meet the needs of young children. The study concludes that security and stable relationships are important protective factors. The assumptions are professional preschool teacher, who can show professional pride and reflect on their own practice. Adults who are emotonally present are important in dealing with the attachment needs of young children. Kindergarten content togheter with competent adults provides robust children.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSe meg! Hør meg! Forstå meg!
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record