Show simple item record

dc.contributor.advisorGiampà, Marco
dc.contributor.authorRolfsnes, Andreas Sortland
dc.date.accessioned2021-09-25T16:35:09Z
dc.date.available2021-09-25T16:35:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80587189:46815102
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783322
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractNanopartikler (NP) gir store muligheter i forhold til konvensjonell kjemoterapi som har betydelige bivirkninger på grunn den farmasøytiske formuleringen. Karakterisering av nanomedisin er av stor betydning for å sikre pasientenes sikkerhet og for å korrelere med den terapeutiske effekten. SINTEF Industri har utviklet kabasitaksel (CBZ) - inneholdende poly(alkyl cyanoakrylat) (PACA) NPer for medikamentlevering. NPene er også innkapslet i alginatkuler for utvikling av en langtidvirkende injeksjon. Denne masteroppgaven tok til sikte på å utvikle en metode for påvisning av CBZ fra CBZ- inneholdende NP-er. Videre var målet å relativt kvantifisere CBZ fra alginatkuler ved bruk av MALDI-massespektrometri (MS). Til slutt, etter det vi kjenner til, ble bruk av MALDI- massespektrometri-bildebehandling (MSI) for første gang brukt til å bestemme fordelingen av CBZ innebygd i alginatkuler. En rapifleX Flyvetid/Flyvetid ble brukt til å utføre eksperimentene. Ulike matrikser ble testet for påvisning av CBZ og NP. NPer ble inkubert i 12 dager for å forstå hvordan MALDI-MS detekterte CBZ fra NP. CBZ- inneholdende NPer innkapslet i alginatkuler ble inkubert i fosfatbufret saltvann ved 37,5 ° C i 48 timer for å undersøke frigjøringen av CBZ fra alginatkulene. Det var en signifikant økning i intensiteten av CBZ fra NPene etter 12 dager. CBZ fra NPer innkapslet i alginatkuler ble detektert allerede etter 30 minutter, noe som indikerer en rask frisetting. MALDI-MSI for første gang brukt til å kvantifisere CBZ i alginatkuler. Våre funn er av stor betydning når det gjelder karakterisering av nanomedisiner.
dc.description.abstractNanoparticles (NPs) represent a great opportunity for the improvement of conventional cancer chemotherapy, as a reformulation of these drugs may reduce the risk of adverse side effects. The characterization of nanomedicines is of great importance to ensure safety to the patients and to correlate to the therapeutic efficacy. SINTEF Industry has developed cabazitaxel (CBZ)-loaded poly(alkyl cyanoacrylate) (PACA) NPs for drug delivery. The NPs are also embedded in alginate beads for the development of a long- lasting injectable. The aim of this master project was to develop a method for the detection of CBZ released from CBZ-loaded NPs. Further, the aim was to relatively quantify CBZ in alginate beads by the use of MALDI-mass spectrometry (MS). Lastly, to the best of our knowledge, the use of MALDI-mass spectrometry imaging (MSI) was for the first time used to determine the distribution of CBZ embedded in alginate beads. A rapifleX Time of flight/Time of flight was used to perform the experiments. Different matrices were tested for the detection of CBZ and NPs. NPs were incubated for 12 days to understand how MALDI-MS detected CBZ from the NPs. CBZ loaded NPs embedded in alginate beads were incubated in Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline at 37,5 °C for 48 hours to investigate the release of CBZ from the alginate beads. There was a significant increase in the intensity of CBZ from NPs after 12 days. CBZ from NPs embedded in alginate beads was detected already after 30 minutes, indicating a quick dissolution. MALDI-MSI for the first time used to quantify CBZ in alginate beads. Our findings are of great importance in terms of the characterisation of nano-drug delivery systems.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRelative Quantification Studies of Cabazitaxel from Poly(alkyl Cyanoacrylate) Nanoparticles Embedded in Alginate Beads by MALDI-Mass Spectrometry Imaging
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record