Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrogstad, Tonje
dc.contributor.authorFarmani, Niki
dc.date.accessioned2021-09-25T16:32:11Z
dc.date.available2021-09-25T16:32:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57707121:46169931
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783270
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn: I nyere tid har det blitt et stort fokus på ernæring, kosthold og trening og det er stadig flere mennesker som bryr seg om livsstilen sin. Det har for eksempel blitt rettet mye fokus på livsstilstiltak i de nasjonale faglige retningslinjer for blant annet diabetes og forebygging av hjerte- og karsykdom. Hjerte- og karsykdommer er en av hoveddødsårsakene i Norge og omfavner risikofaktorer som farmasøyter har mye kunnskaper om. Derfor kan farmasøyter være en ressurs for å gi forebyggende kostholds og livsstilsråd og på denne måten redusere antall mennesker som får hjerte- og karsykdommer. Hovedsakelig er det leger, ernæringsfysiologer og personlige trenere som snakker med pasienter om kosthold og trening. Men farmasøyter har også en viktig rolle i forebyggende helsearbeid, og apotekene er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for mange pasienter. Hensikt: Formålet med denne oppgaven var å undersøke farmasøyters holdninger angående livsstils- og kostholdsveiledning til pasienter med risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karsykdommer. I tillegg ble det undersøkt hvordan farmasøytene brukte kunnskapen sin og om de eventuelt møtte på utfordringer i prosessen. Det var ønskelig å finne ut i hvor stor grad farmasøytene følte seg kompetente nok til å gi livsstilsråd og hva de syntes om livsstilsveiledning som en eventuell tjeneste i apotek. Materiale og metode: Kvalitativ metode ble brukt i denne studien ved hjelp av 10 semistrukturerte dybdeintervju. Informantene ble valgt ut utifra deres yrkestittel som farmasøyt og at de jobbet i primærapotek i Oslo. Etter at intervjuene ble tatt opp på lydbånd ble de transkribert, systematisert og analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering (STC). Resultater: Basert på funnene i studien hadde farmasøytene for det meste positive holdninger til livsstilsveiledning i apotek selv om det var en del delte meninger. Deres kunnskaper innenfor dette temaet sett sammen med dagens forespørsel av livsstilsveiledning, ble sett på som tilstrekkelig. Dersom de skulle begynne å fokusere på å gi livsstilsveiledning til pasienter i større grad enn tidligere eller om det skulle blitt gjort til en apotektjeneste, mente farmasøytene at opplæring og kurs måtte på plass. Imidlertid var det mange utfordringer farmasøytene mente man møter på under slike veiledninger innenfor blant annet tid, økonomi og at det er et følsomt tema for pasienten. Konklusjon: Farmasøytene hadde litt ulike holdninger til å gi livsstilsveiledning i apotek, men de aller fleste var positive så lenge det fulgte med et opplæringsopplegg, de fikk støtte fra andre helsepersonellgrupper og at det var mulig å få noe form for økonomisk inntjening ut av det. Slik som situasjonen er i dag var det lite aktivt livsstilsveiledning i apotek og farmasøytene ville ikke nødvendigvis følt seg kompetente nok utføre en livsstilsveiledning som en tjeneste uten opplæring. Livsstil og kosthold er viktige temaer i dagens samfunn og burde bli satt mer fokus på da dette kan forsinke, eller muligens forhindre en utvikling av hjerte- og karsykdommer hos pasienter med risikofaktorer.
dc.description.abstractAbstract Background: In recent times there has been a major focus on nutrition, diet at exercise and more people are caring about their lifestyle. For example a lot of focus has been placed on lifestyle-measures in the national academic guidelines for diabetes and the prevention of cardiovascular disease. Cardiovascular diseases in one of the main causes of death in Norway and embraces risk-factors that pharmacist have a lot of knowledge about. Therefore, pharmacists can be a source for providing preventative diet and lifestyle advice and in this way reduce the number of people suffering from cardiovascular diseases. Today it is mostly doctors, nutritionist and personal trainers that talk to patients about diet and exercise. But pharmacists also have an important role to play in preventative healthcare, and pharmacies are an easily accessible low-threshold offering for many patients. Purpose: The purpose of this study was to investigate pharmacists’ attitudes regarding lifestyle and dietary guidance to patient with risk factors for developing cardiovascular diseases. In addition, it was examined how pharmacists used their knowledge and if they encountered any challenges in the process. It was desirable to find out to what extent the pharmacists felt competent enough to provide lifestyle advice and what they thought of lifestyle guidance as a possible pharmacy-service. Material and method: Qualitative method was used in this study using 10 semi-structured in-depth interviews. The informants were selected on the basis of their profession title as a pharmacist and that they worked in a primary pharmacy in Oslo. After the interviews were recorded on audio tapes, they were transcribes, systematized and analysed using Systematic Text Condensation (STC) Results: Based on the findings in the study, pharmacists mostly had positive attitudes regarding lifestyle guidance in pharmacies even though there were some shared opinions. Their knowledge on this topic, together with today’s request for lifestyle guidance, was seen as adequate. If they were to start focusing on providing lifestyle guidance to patients to a greater extent that before or if it had been turned into a pharmacy service, then the pharmacists felt that training and courses needed to be in place. However, there were many challenges that pharmacists felt were encountered under such guidance within time, finances and that it is a sensitive topic for the patient. Conclusion: The pharmacists had slightly different attitudes about providing lifestyle guidance in pharmacies, but mostly they were positive as long as it came with a training program, they received support from other healthcare-workers and that it was possible to get some kind of financial earnings out of it. As the situation is today, there was little active lifestyle guidance in the pharmacies and the pharmacists would not necessarily feel competent enough to perform a lifestyle-guidance as a service without training. Lifestyle and diet are important issues in today’s society and should be given more focus as this may delay or possibly prevent the development of cardiovascular diseases in patients with risk factors.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleApotekansatte farmasøyters rolle som livsstilsveiledere
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel