Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLillehaug, Atle
dc.contributor.advisorHelgesen, Kari O.
dc.contributor.advisorMoestue, Siver A.
dc.contributor.authorMoen, Bente
dc.date.accessioned2021-09-25T16:32:10Z
dc.date.available2021-09-25T16:32:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57707121:44807746
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783269
dc.description.abstractBakgrunn Akvakultur har en viktig rolle i å møte den økende befolkningsveksten som gir økt behov for matproduksjon. Utvikling og produksjon av oppdrettslaks fører imidlertid til konsekvenser for miljøet og velferden til oppdrettslaksen. Lakselus er en parasitt som finnes naturlig på ville bestander av laks og regnbueørret. Den har gode vekstforhold i et oppdrettsanlegg som har store mengder laks samlet på et lite område. Dette har ført til bruk av store mengder legemidler samt andre tiltak for å kontrollere parasitten og det er årlig brukt høye pengesummer på tiltak for å kontrollere den. Tiltakene kan påføre laksen skader som igjen kan føre til sykdom og død. Et annet problemet er at spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg fører til sterkt smittepress på villaks. Lakselus har vært det største helseproblemet innen oppdrett av laks i Norge. Det har vært brukt legemidler til lusebehandling i gjennom mange tiår, noe som har ført til resistensutvikling og man står nesten uten legemidler til avlusning. Denne oppgaven har kartlagt total bruk av avlusningsmidler i perioden 2011-2019, satt i sammenheng med overvåkningsprogram for resistens hos lus, lusetall fra oppdrettsanleggene, salg av legemidler fra grossist, kombinasjonsbruk av legemidler samt antall behandlinger med andre ikke-medikamentelle metoder, og når i fiskens livsløp behandlingen foregår. Det er fokusert på endringer i bruksmønster igjennom perioden. Materiale og metode Forbruk av legemidler totalt, regionvis og sesongbasert ble hentet som antall forskrivninger fra VetReg, det veterinære legemiddelregister. Når i fiskens livsløp forskrivningen ble foretatt ble hentet fra VetReg. Data for 2011-2018 ble hentet 29.09.2019 og data for 2019 ble hentet 28.01.20. Opplysninger om lusetall, ikke-medikamentelle behandlingsmetoder samt sjøtemperaturer ble hentet fra BarentsWatch 23.02.20. Sensitivitetsdata ble hentet fra overvåkningsprogrammet for resistens hos lus hos Veterinærinstiuttet. Informasjon om salg av legemidler fra grossist ble hentet fra Folkehelseinstiuttet 20.03.20. Antall kilo produsert fisk ble hentet fra Fiskehelserapporten 2014 og 2019 24.03.20. Resultater Antall forskrivninger av legemidler hadde en topp i 2014 hvorpå forbruket sank frem til 2018 med en økning i 2019. I samme periode økte bruken av ikke-medikamentelle metoder. Dødeligheten hos oppdrettslaksen per år er ganske stor. I 2019 døde 16,2 % av all laks i merdene og 15,9 % regnbueørret. Viktige årsaker er i følge fiskehelserapporten 2019 økt dødelighet etter oppblomstring av giftige alger, sykdommer og infeksjoner, og skade ved håndtering av lakselus. Sammenlignet med legemidler tyder det på at ikke-medikamentelle metoder unntatt rensefisk, økte sjansen for infeksjoner og død hos laksen. Det var sesongbaserte og regionbaserte forskjeller i antall forskrivninger noe som kan ha sammenheng med lusetall, resistensutvikling og sjøtemperaturer. Legemidlene har i noen grad blitt brukt utenfor preparatomtale med høyere doser, med lengre holdetid under behandling samt brukt i kombinasjoner. Dette kan ha bidratt til lavere sensitivitet for legemidlene hos lusa og påfølgende resistensutvikling. Færre effektive metoder til bruk i avlusning har gjort det mer utfordrende å kontrollere lusetallet. Avlusning med legemidler var foretatt mest på laks mellom 1-3,5 kilo. Laks over 3,5 kilo nærmer seg slaktevekt, og for å unngå skader og tilbakeholdstid tyder det på at fisken ble slaktet før neste lusepåslag og dermed før optimal slaktevekt på fem til seks kilo. Lavere slaktevekt og stagnering i produksjon av laks kan tyde på at lakselusa har påvirket produksjonen. Konklusjon Forskrivning av legemidler økte i 2019 fra 2018, men var fremdeles på et lavere nivå i forhold til årene 2011-2017. Noe av årsaken til utviklingen i bruken av legemidler kan være resistensutvikling hos lusa og økt bruk av ikke-medikamentelle metoder. Nedgangen i bruken av legemidler og den økte bruken av ikke-medikamentelle metoder har bedret resistenssituasjonen mot legemidlene. Men mekaniske metoder unntatt rensefisk til avlusning, kan ha økt dødeligheten hos oppdrettslaksen. Det kan tyde på at det er behov for legemidler i avlusning av oppdrettslaks i årene fremover men at tilgjengelige legemidler ikke har høy nok sensitivitet per dags dato. Utvikling av nye effektive og veldokumenterte metoder til bruk i avlusning er viktig for å bevare miljøet, velferden hos oppdrettslaksen og øke produksjonen.  
dc.description.abstractBackground Aquaculture has an important role in meeting the increasing population growth with increased need of food production. However, the development and production of farmed fish leads to consequences for the environment and the welfare of the fish. Sea lice is a parasite found naturally on wild populations of salmon and trout. It has good growth conditions in fish farms with large amounts of salmon collected in small areas. This has led to the use of substantial amounts of drugs as well as other measures to control the parasite. These measures represent a significant financial burden to the salmon farms. These measures can also cause damage to salmon that can lead to diseases and death. But the main concern is the spread of sea lice from salmon farms to wild salmon populations. Sea lice are the biggest challenge to a healthy salmon farming in Norway. Drugs have been used in lice treatment for many decades. This has led to the development of drug resistance in sea lice and a considerably smaller arsenal of effective drugs for lice treatments. This task has mapped the total use of drugs used in treatment for salmon lice in the period 2011-2019, in conjunction with the monitoring program for drug resistance in lice, lice numbers from fish farms, sales of drugs from the wholesalers, combinations of drugs as well as the number of treatments with other non-drug methods, and when in the life cycle of the fish treatment takes place. The focus is on changes in usage patterns throughout the period. Material and method Consumption of drugs, total, regional and seasonal was obtained as the number of prescriptions from VetReg, the veterinary drug registry. When in the course of life of the salmon was taken from VetReg. Data for 2011-2018 were collected 29.09.2019 and data for 2019 were collected 28.01.20. Information about lice numbers, non-drug treatment methods as well as sea temperatures were obtained from BarentsWatch 23.11.19. Sensitivity data were obtained from the monitoring program for resistance in lice from the Veterinary Institution. Information on the sale of drugs from the wholesaler was obtained from the Public Health Institute 20.03.20. The number of kilos of fish produced was taken from the Directorate of Fisheries aquaculture statistics 24.02.20. Results Prescriptions of drugs peaked in 2014, after which consumption decreased until 2018 with an increase in 2019. During the same period, the use of non-drug methods increased. The mortality rate in farmed salmon per year is quite high. In 2019, 16.2 % of all salmon died in cages and 15.9 % of all rainbow trout. According to the fish health report 2019, there is increased mortality following resurgence of toxic algae, diseases and infections, and damage through treatment of sea lice. It seems compared to drugs, non-drug methods except cleaner fish, increases the chances of infections and death in the salmon. There are seasonal and region- based differences in the number of prescribed prescriptions, which may be related to lice numbers, resistance development and sea temperatures. The drugs have to some extent been used outside recommended dosage regimes with higher doses, longer holding time during treatment and used in combinations. This may have contributed to lower sensitivity of the medicinal products in the sea lice and subsequent development of resistance. Fewer methods of use in lice treatments have made it more challenging to control the lice count. This may be one reason why the harvest weight of the fish has decreased in the recent years by the fact that farmers are reluctant to expose the mature fish of lice treatments and harvest earlier than optimally. Lower harvest weight and stagnation in the production of the salmon may indicate that the salmon lice have affected the production. Conclusion Prescriptions of drugs increased in 2019 from 2018 but are still lower compared to 2011-2017. The reason for the decrease from 2011 may be caused by the development of resistance in the salmon lice and increased use of non-drug methods. The increased use of non-drug methods has improved the resistance situation against the drugs, but mechanical methods excluding cleansing fish can increase mortality in farmed salmon. It may indicate a need for drugs in the lice treatments of farmed salmon in the years ahead, but the available drugs do not have high enough sensitivity to date. New methods with sufficient evidence of the welfare of farmed salmon and the environment should be developed to secure the industry and increase of production in the future.  
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling i bruk av legemidler til bruk i avlusning av oppdrettslaks i perioden 2011 - 2019, og endringer i forbruksmønster satt opp mot resisensutvikling hos lakselus.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel