Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaug, Ole Kristian
dc.contributor.authorHermanrud, Lars Ingvald
dc.contributor.authorHansen, Anders Nybu
dc.date.accessioned2021-09-24T19:47:16Z
dc.date.available2021-09-24T19:47:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257390:81861958
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782313
dc.description.abstractHensikten med denne bacheloroppgaven er å avgjøre hvorvidt det er bærekraftig å øke utnyttelsesgraden av stedlige masser ved vegbygging. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan økonomiske og miljømessige forhold påvirkes ved økt benyttelse av stedlige masser. Oppgaven er avgrenset til overbygningens forsterkningslag, men funn fra studiet kan derimot være av relevans for andre sjikt i vegkroppen, eiendomsutvikling og samferdselsprosjekter. Bacheloroppgaven er utarbeidet med en triangulær metodetilnærming med hvert sitt resultat. Dette er gjennomført for å kunne besvare problemstillingen og oppgavens tematikk på best mulig måte. Innledningsvis gjennomførte gruppen en litteraturstudie for relevant teoretisk grunnlag. Et casebasert forsøk ble gjennomført for å undersøke hvordan stedlige masser opptrer i forsterkningslaget. En økonomisk kalkyle og en miljøanalyse ble gjennomført for å avgjøre hvordan benyttelse av stedlige masser henholdsvis påvirker økonomi og miljø. Vegkonstruksjonen som gruppen oppførte i forbindelse med forsøket, har ikke oppnådd tilfredsstillende komprimeringsgrad for de forskjellige delene. Som et resultat av ikke-ideelle forhold medfører dette dermed usikkerhet rundt forsøkets resultat og validitet. Resultatet for den økonomiske kalkylen viser til store besparelser ved benyttelse av stedlige masser. Miljøanalysen gir gode resultater, hvor de største dimensjoneringsbreddene har best potensiale for reduksjon av klimagassutslipp. Økt benyttelse av stedlige masser i forsterkningslaget vil være et godt tiltak for bærekraftig utvikling innen transportsektoren.
dc.description.abstractThe intention of this bachelor thesis is to assess whether it is sustainable to increase the degree of utilization of local masses in road construction. The purpose of the thesis is to examine how economical and environmental conditions are affected by greater use of local masses. The study is limited to apply for construction of the road reinforcement layer. Findings from this study will also be of relevance to different road constructions, real estate developments and other transportation projects. This bachelor thesis has been designed with a triangulated methodological approach, each with its own result. This has been carried out to answer the thesis problem and the topic in the best possible way. Initially the group carried out a literature study to form a theoretical foundation. A case experiment was carried out to investigate how local masses behave in the reinforcement layer. An economic calculation and an environmental analysis were carried out, to determine how the use of local masses affects both economy and environment. The road construction that was made as an experiment did not achieved a satisfactory degree of mass compressing for the different parts. As a result of non-ideal conditions, there are uncertainty revolving the result and validity of the experiment. Results from the economic calculation indicates large savings by using local masses. The environmental analysis gave good results, where the highest road width has the best potential for reducing greenhouse gas emissions. Greater use of local masses in the reinforcement layer will be a good measure for sustainable development in the transportation sector.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBærekraftig masseforbruk
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel