Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGeving, Stig
dc.contributor.authorHaandlykken, Eirik Dobloug
dc.date.accessioned2021-09-20T16:37:52Z
dc.date.available2021-09-20T16:37:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80590524:15031176
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779578
dc.description.abstractAnslagsvis kan 75 prosent av alle byggskader relateres til fukt og vann. Fukt bidrar blant annet til gode vekstbetingelser for muggsopp, som er den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet. Etasjeskillere i trebjelkelag, med overgang til yttervegg, gir utfordringer knyttet til fukt og muggvekst. Den tradisjonelle utførelsen fører til at fuktig inneluft kan diffundere ut i bjelkelaget, og kondensere i møte med kantbjelken. Dette bidrar til gode muggvekstbetingelser. Studien undersøker hvordan en etasjeskiller mellom oppvarmede rom kan utføres så fuktsikker som mulig, med hensyn til reduksjon av muggvekstrisiko i kantbjelken. Innledningsvis ble det gjennomført sju semistrukturerte intervjuer som kartla erfaringer fra bransjen. I tillegg ble de brukt til å bestemme data som var aktuelle for å belyse problemstillingen videre i en parameterstudie. Parameterstudien undersøkte 135 parametervariasjoner fordelt på to konstruksjoner. Parametervariasjonene ble simulert i programmet WUFI 2D, med påfølgende muggindeksberegninger i WUFI Mould Index VTT. Resultatene tilsier at muggvekstrisikoen i kantbjelken er reell. Observasjoner hos informanter tyder på kondensproblemer knyttet til et uteklima som er fuktig og kaldt, men ikke der det er tørrere og varmere. Vanskeligheter med å oppdage fuktproblemer i kantbjelken blir påpekt av samtlige informanter og begrunnes med konstruksjonens utilgjengelighet. Parameterstudien bekrefter til en viss grad observasjonene, og indikerer muggvekstrisiko i de fleste beregningstilfellene. Muggvekstrisikoen påvirkes i størst grad av parameterkombinasjoner som bidrar til perioder med temperaturer høyere 5 C og relativ luftfuktighet høyere enn 95 prosent. I en etasjeskiller er det viktig å redusere fukttransport ut mot kantbjelken, samtidig som konstruksjonen har uttørkingsmuligheter. Dette oppnås ved å bruke et dampåpent kantbjelkemateriale, eksempelvis en 18 mm OSB-plate, som trekkes inn 5 cm. Ved å bruke et vertikalt sperresjikt inntil kantisolasjonen i tillegg, vil risikoen for muggvekst trolig reduseres til et akseptabelt nivå. Det vertikale sperresjiktet kan både være en type kubbing eller en dampbrems.
dc.description.abstractAs much as an estimated 75 percent of all building damage is related to moisture and water. Moisture contributes, among other things, to good growth conditions for mold, which is the most important negative health factor in indoor environments. Structural floors in wood-frame houses, with a transition to the outer wall, present challenges related to moisture and mold growth. The traditional design means that moist indoor air can diffuse into the structure, and condense in contact with the edge beam. This contributes to good mold growth conditions. This study investigates how structural floors between heated rooms can be made as moisture-proof as possible in order to reduce the risk of mold growth in the edge beam. Initially, seven semi-structured interviews were conducted in order to represent experiences from the industry. In addition, the interviews were used to showcase the problem in a parametric study. The parametric study elucidated 135 parameter variations divided into two constructions. The parameter variations were simulated in the WUFI 2D application, with subsequent mold index calculations in WUFI Mold Index VTT. The results indicate that the risk of mold growth in the edge beam is real. Observations by informants indicate condensation problems associated with an outdoor climate that is humid and cold, but not where it is drier and warmer. Difficulties in detecting moisture problems in the edge beam are pointed out by all informants and are justified by the inaccessibility of the construction. The parametric study confirms the observations to a certain extent, and indicates the risk of mold growth in most calculation cases. The risk of mold growth is affected to the greatest extent by parameter combinations that contribute to periods with temperatures above 5 C and relative humidity higher than 95 percent. Within structural floors in wood-frame houses, it is important to reduce moisture transport towards the edge beam. At the same time the construction should support transportation of air to keep the humidity as low as possible. This is achieved by using a non-vapor resistant edge beam material, for example an 18 mm OSB board, which is retracted 5 cm. By using an additional vertical barrier layer next to the edge beam insulation, the risk of mold growth will most likely be reduced to an acceptable level. The vertical barrier layer can either be a type of bridging or a vapor retarder.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av muggvekstrisiko i trebjelkelagets kantbjelke
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel