Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.advisorLohne, Jardar
dc.contributor.authorSandnes, Mats
dc.date.accessioned2021-09-20T16:19:25Z
dc.date.available2021-09-20T16:19:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60484369:21514555
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779451
dc.description.abstractFor å unngå at useriøse aktører skal få spillerom i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen har mange aktører, inkludert regjering, interesseorganisasjoner og offentlige byggherrer, gått systematisk til verks for å favorisere de seriøse aktørene. Offentlige byggherrer utarbeider såkalte seriøsitetsbestemmelser som skal bidra til å demme opp for blant annet sosial dumping og skatteunndragelse, samt stimulere til at det er flere lærlinger og fagarbeidere på bygge- og anleggsplassene. Problemstillingen i oppgaven har vært å undersøke hvordan Statsbygg følger opp at seriøsitetskrav i prosjektene etterleves, hva som er erfaringen med oppfølgingsarbeidet og om det finnes noe forbedringspotensial i arbeidet. Undersøkelsen er avgrenset til bestemmelser rundt lønns- og arbeidsvilkår og innleie, skatt og avgifter, motarbeiding av arbeidslivskriminalitet og bruk av lærlinger og fagarbeidere. Metodene som er valgt for undersøkelsen består av et litteraturstudie, et dokumentsøk i Statsbygg og seks dybdeintervjuer med ansatte i Statsbygg. Litteraturstudiet viser at det finnes begrenset med både nasjonal og internasjonal forskning på området, og en konsekvens av dette er at en brorpart av litteraturstudiet består av rapporter og dokumenter fra offentlige myndigheter, etater og organisasjoner. Dokumentsøket har bestått av å lete etter interne dokumenter i Statsbygg som beskriver hvilke krav man stiller til kontraktører i byggeprosjektene sine, eksempelvis i kontraktsdokumenter. I tillegg har det blitt søkt etter hvordan Statsbyggs prosjektledere- og medarbeidere skal kontrollere og inspisere forhold i prosjektene, samt hvordan man skal sanksjonere på eventuelle kontraktsbrudd med hensyn til seriøsitetsbestemmelser. Dokumentsøket la føringer for utarbeidelsen av intervjuguiden, som ble lagt til grunn i samtlige av dybdeintervjuene som ble gjort. Alle de seks intervjuobjektene ble intervjuet én gang hver, og intervjuene ble transkribert i sin helhet, analysert og kodet inn i en komplett oversikt over alle relevante funn. Funnene viser at Statsbygg arbeider med seriøsitet på en omfattende og systematisk måte. Erfaringene tilsier dog at man savner noe mer spisskompetanse rundt lønns- og arbeidsvilkår og arbeidslivskriminalitet, og det anbefales at man i prosjektene engasjerer personell med spesiell kompetanse innenfor disse områdene. Det er gode erfaringer rundt samarbeid med Skatteetaten, og det foreslås at man forsøker å bygge videre på samarbeidet, og bruker de gode erfaringene også til å jobbe med andre etater og myndigheter. Digitalisering og informasjonsteknologi har også blitt viktig i arbeidet for en mer seriøs næring, og digitale plattformer som HMSREG er verktøy som løfter arbeidets kvalitet. Det anbefales at Statsbygg fortsetter å videreutvikle og tilpasse HMSREG eller lignende plattformer, slik at verktøyene holder tritt med stadig mer utspekulerte useriøse aktører.
dc.description.abstractIn order to systematically prevent criminal or unscrupulous contractors from gaining leeway in the AEC-industry, government, interest organizations, public construction clients and proprietors have developed new contract requirements to help curb social dumping, tax evasion, work-related crime and more. The requirements are also designed to stimulate the hiring of more apprentices and skilled workers at the construction sites. The purpose of this thesis has been to investigate what Statsbygg does to make sure that requirements regarding social dumping, work-related crime, tax evasion and more are fulfilled. It also investigates the experience of the latter and whether there is any potential for improvement on the operational level. The survey is limited to requirements on pay and working conditions, hiring, taxes and fees, work-related crime and the use of apprentices and skilled workers. The methods chosen for the survey consist of a literature study, a document search and six in-depth interviews with employees of Statsbygg. The literature study shows that there are relatively few publications researching the theme, and a consequence of this is that a large part of the literature study results consists of reports and documents from public authorities, agencies and organizations. The document search has consisted of looking for internal documents in Statsbygg that describe what requirements are made to contractors in the construction projects, e.g. in contract documents. In addition, Statsbygg's project managers and employees have been searched for how to inspect the contractors, as well as how to sanction any breach of contract. The document search provided guidelines for the preparation of the interview guide, which was used in all of the in-depth interviews that were conducted. All the six interview subjects were interviewed once, and the interviews were transcribed in their entirety, analyzed and coded into a complete overview of all relevant findings. The findings show that Statsbygg works with seriousness in a comprehensive and systematic way. However, experience indicates that there is a lack of expertise in terms of pay and working conditions and work-related crime, and it’s recommended that one involves personnel with special expertise in these areas. There is good experience of working with the national tax administration. Digitalization and information technology have also become important elements, and digital platforms are tools that enhance the quality of the work. It is recommended that Statsbygg continue to develop and adapt their digital platforms, so that the tools keep pace with increasingly more unfair and unscrupulous actors of the industry.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSeriøsitet i Statsbygg: En kvalitativ studie av seriøsitetsarbeid på operativt nivå
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record