Show simple item record

dc.contributor.advisorIssler, Dieter
dc.contributor.advisorEiksund, Gudmund
dc.contributor.authorAsk, Kristian Børve
dc.date.accessioned2021-09-20T16:14:08Z
dc.date.available2021-09-20T16:14:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57483326:36740114
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779402
dc.description.abstractNAKSIN (Nye aktsomhetskart for snøskred i Norge) er et verktøy under utvikling/uttesting for å identifisere potensielt skredfarlige områder med hensyn på snøskred. Verktøyet har som mål å skulle erstatte det eksisterende aktsomhetskartet for snøskred. Sammenlignet med sin forgjenger er NAKSIN en langt mer sammensatt modell hvor det søkes å ta hensyn til flere av de viktige komponentene som spiller inn ved snøskred. Der det nåværende aktsomhetskartet beregnes ut fra et forenkle topografisk kriterium med påfølgende bruk av en empirisk utløpsmodell, tas det i NAKSIN høyde for blant annet småskala topografi, mer raffinert utvelgelse av utløsningsområder, klima, skog samt at det benyttes en dynamisk skredmodell. I denne oppgaven har det blitt sett på to faktorer knyttet til klimadataene som benyttes i NAKSIN. Den ene faktoren er høydeinterpoleringen av klimadataene for årlig maksimal snødybde HSmax og 3-døgns nedbør. Som et alternativ til den nåværende interpoleringsmetoden, hvor interpoleringen utføres på distribusjonsparameterne til ekstremverdifordelingene, har det blitt studert hvordan utfallet blir dersom man interpolerer på fordelingenes returverdier i stedet. Denne nye metoden viser seg å kunne være et godt alternativ til nåværende løsning. De aktuelle klimadataene går igjennom mange prosesser før de benyttes i NAKSIN, og ved å interpolere på returverdier har man i større grad kontroll og oversikt over utfallet av høydeinterpoleringen, spesielt med hensyn til hvordan returverdiene for høye returperioder utvikler seg med høyden. Den andre faktoren som har blitt studert er en ny type ekstremverdifordeling for årlig maksimal snødybde. Der det tidligere har blitt benyttet en generalisert paretofordeling, har det nå blitt testet ut hvordan verdiene ser ut med en gumbelfordeling. Gumbelfordelingen viser seg å gi markant større verdier og bredere haler enn for årlig maksimal snødybde. I tillegg viser fordelingen også tydeligere høydekorrelasjon og mer konsistent bredde på halene. Det har til nå vært en utfordring i NAKSIN at skredsannsynligheter og bruddybder blir for lave. Benyttelse av gumbeldistribuert årlig maksimal snødybde kan trolig bidra til å øke disse.
dc.description.abstractNAKSIN (New methodology for avalanche hazard indication maps in Norway) is a tool in development / testing to identify areas potentially endangered by avalanches. This new tool will hopefully replace the existing avalanche hazard indication map. Compared to its predecessor, NAKSIN is a far more complex model in which it seeks to include more of the components that play an important role in avalanche hazard. The current map is calculated from a relatively simplified topographic criterion with subsequent use of an empirical run-out model. NAKSIN, on the other hand, takes into account small-scale topography, a more refined selection of release areas, climate, forest effects and a dynamic run-out model. In this paper, two factors related to the climate data used in NAKSIN have been studied. The first factor is the height interpolation of the climate data for annual maximum snow depth and 3-day rainfall. As an alternative to the current interpolation method, where the interpolation is performed on the distribution parameters of the extreme value distributions, it has been studied how the outcome will be if one interpolates on the return values rather than the distribution parameters. This new method proves to be a good alternative to the current solution. The current climate data goes through many processes before being used in NAKSIN, and by interpolating on return values have greater control and overview of the outcome of the height interpolation, especially regarding how the return values for high return periods develop with height. The second factor that has been studied is a new type of extreme value distribution for annual maximum snow depth. Where a generalized pareto distribution has previously been used, it has now been tested what the values look like with a Gumbel distribution. The Gumbel distribution is found to give significantly greater values and wider tails than the generalized pareto distribution for annual maximum snow depth. In addition, the distribution also shows clearer height correlation and more consistent width of the tails. So far, a challenge in NAKSIN has been that the estimated values of avalanche probabilities and fracture depths are too low. The use of Gumbel distributed annual maximum snow depth can probably contribute to increase these.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHøydeinterpolering av klimaparametere i nye aktsomhetskart for snøskred i Norge (NAKSIN)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record