Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjelseth, Eilif
dc.contributor.authorSchreiner, Hanne
dc.date.accessioned2021-09-20T16:12:00Z
dc.date.available2021-09-20T16:12:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57484576:35324576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779391
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractVirtual Design and Construction (VDC) er i økende grad et foretrukket rammeverk for gjennomføring av byggeprosjekter. Bakgrunnen for dette er en nedgang i produktivitet i bransjen til tross for en rask teknologisk utvikling. Årsaken som pekes på her er mangel på integrerte prosesser. Rammeverket skal bidra til mer tverrfaglig samarbeid ved bruk av integrerte arbeidsprosesser og bedret målstyring som støtter opp under moderne teknologi. Med et mål om gevinstrealisering stiller byggherreorganisasjonen Nye Veier AS krav til bruk av VDC i sine veiprosjekt. VDC er en relativt ny metodikk bestående av kjente og mindre kjente elementer. Flere eksempler viser hvordan byggeprosjekter kan ta i bruk rammeverket, men færre omhandler implementering av VDC for veiprosjekter i tidlig fase. Med et spørsmål om hvordan veiprosjekter i integrert samhandlingsfase bør ta i bruk metodikken for å effektivisere prosesser og kundemål ble følgende problemstilling utarbeidet: På hvilken måte kan VDC konkretiseres for å gi merverdi for norske veiprosjekt i integrert samhandlingsfase? For å besvare problemstillingen har fire forskningsspørsmål blitt undersøkt. 1. Hvilke utfordringer oppstår for bruk av VDC i integrert samhandlingsfase av et veiprosjekt? 2. Hvordan kan fremtidige veiprosjekt i integrert samhandlingsfase tilpasse prosjektene til VDC metodikken for best utnytte med tanke på å effektivisere prosesser og oppnå kundemål? 3. På hvilken måte kan måleparametere bidra til å bedre prosessene og møte kunde- og prosjektmål for veiprosjekt i integrert samhandlingsfase? Gjennom en kvalitativ datainnsamling har fire norske veiprosjekter som i varierende grad har benyttet seg av VDC i samhandlingsfasen blitt undersøkt. Studien har identifisert faktorer som gjør en rett frem implementering av VDC utfordrende, spesielt med tanke på at metodikken i litteraturen har til hensikt å trimme prosessene. Videre har studien belyst prosjekttilpassede løsninger og måleparametere som viser seg hensiktsmessige i disse prosjektene. Resultatene tilsier at bruk av VDC i integrert samhandlingsfase av veiprosjekt er noe annerledes enn det som er beskrevet i rammeverket. En fase preget av optimalisering gjør det vanskelig å vise til redusert tidsbruk, og prosjektene opplever i stor grad utfordringer med å definere kvantitative prosjektmål som prosessene kan styres mot. Uforutsigbarhet i ytre forhold og fremdrift, lav forståelse for interne avhengigheter og lite forankring og forståelse trekkes videre frem som sentrale utfordringer. Det har blitt identifisert flere prosjekttilpassede løsninger som anvender elementene fra metodikken, hvor beslutnings-ICE, vekting av alternative veiløsninger, morgenmøter samt aksjonslogg knyttet til modell er sentrale. Videre har målstyring vist seg å være den største utfordringen, og resultatene tyder på at fasen er noe umoden for flere av målingene som finnes i litteraturen. Arbeidet har resultert i en anbefaling bestående av forslag til prosjekttilpassede løsninger og konkrete målinger som kan gi verdi i denne fasen, og bidra til økt nytte av VDC som rammeverk. Videre er det i rapporten pekt på organisatoriske og strukturelle faktorer. Disse har vist seg som sentrale for at tilpasningene og målingene skal kunne bringe verdi til prosjektene.
dc.description.abstractVirtual Design and Construction (VDC) is today commonly used in the construction industry, and increasingly the preferred method applied for construction projects. The background for this is a decrease in productivity for the industry, despite the rapid development in technology and applied tools. Reasons for this are identified to be lack of integrated approach and appropriate processes. VDC as a framework enables multidisciplinary cooperation by the use of integrated processes, combined with appropriate metrics that supports modern technology. With an intention to bring more value to their projects, the public contractor Nye Veier requires the use of VDC methodology for their road projects. VDC is a relatively new framework consisting of established elements. Several examples are given for use of VDC for buildings, but examples from implementation for road projects in early phase are scarcer. With a question on how road project in early integrated planning phase should use the elements from the framework to improve their processes and accommodate for client goal, the following research question was developed: How can elements from VDC be specified to add value for road projects in the early integrated planning phase? In order to answer this question three research questions have been investigated. 1. What are the challenges met for road projects when using VDC in the early integrated planning phase? 2. How can future road projects in early integrated planning phase specify and adapt elements from VDC methodology in order to improve their processes and accommodate their client goals? 3. In what way can metrics contribute to improve processes and meet client goals for road projects in early integrated planning phase? Using a qualitative data collection, four Norwegian road projects using VDC in the early integrated planning phase was investigated. The study has identified factors that makes a straightforward implementation process of VDC challenging for this phase, especially considering how VDC addresses reduction in time as a central goal. The study has identified several project- adapted solutions, and how the projects are using the elements from VDC. The results imply that the use of VDC in early integrated planning phase are somewhat different from the framework described in the literature. This optimization phase challenges the projects to show reductions in time, and the projects are having difficulties defining more specific project goals to steer towards. Unpredictability in external conditions, many internal dependencies, and lack of commitment and understanding of the methodology are pointed out as important challenges. Several adaptions are made to each project in order to facilitate the methodology, and ICE- sessions where only decisions are in focus, systematic evaluation of alternative solutions, short morning meetings, and a task management tool directly connected to the BIM-model are all central adaptions to the elements. Metrics are identified as the most central challenge, and the use of metrics for the projects are varying. The study has resulted in a set of recommendations consisting of suggestions to project- adapted solutions and specific metrics that are considered to add value to this phase and facilitate for the use of VDC as a methodology. Organizational and structural factors that are necessary in order to use these adaptions and metrics have also been addressed.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKonkretisering av VDC og bruk av måleparametere i norske veiprosjekt
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel