Show simple item record

dc.contributor.advisorTscheikner-Gratl, Franz
dc.contributor.advisorRokstad, Marius Møller
dc.contributor.authorBorgen, Eirik Otnæs
dc.contributor.authorRøgenes, Håvard
dc.date.accessioned2021-09-20T16:11:02Z
dc.date.available2021-09-20T16:11:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59875849:23196098
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779378
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBærekraftig utvikling er høyaktuelt i vann- og avløpsbransjen (VA), hvor det er behov for å utvikle og ta i bruk gjennomføringsmetoder som bidrar til dette. Norske VA-anlegg preges av et stort behov for ledningsfornyelse, hvor dagens fornyelsestakt fører til at denne prosessen vil ta 150 år. Av denne grunn bør bransjen effektiviseres og utvikles, hvor det er henvist til NoDig-metoder som gode løsninger. NoDig har i lang tid blitt benyttet i bransjen, men det har vist seg at det innad i bransjen er lite kunnskap om dette, noe som fører til at det er et stort potensial for økt bruk av NoDig (RIF, 2019). Hovedtemaet i oppgaven er hvordan NoDig-metoders markedsandel kan økes, gjennom å belyse vurderinger som bør gjøres for å velge mest fornuftig gjennomføringsmetode for et prosjekt. Det er avgrenset til å se på de mest benyttede NoDig-metodene, utblokking, styrt boring og strømperenovering, og å sammenligne disse med konvensjonell graving. Det er formulert fire forskningsspørsmål som ønsker å se på ulike aspekter ved hovedtemaet, ved å undersøke de mest aktuelle gjennomføringsmetodene, hvor grensen mellom semistrukturelle og strukturelle metoder går, hvordan aktørene går frem for valg av gjennomføringsmetode, og hvordan kontraktstrategi kan spille inn. Oppgaven har bakgrunn fra fordypningsarbeid høsten 2019 hvor det gjennom møter med aktører fra bransjen ble formidlet ulike problemstillinger knyttet til NoDig. Oppgavens problemstilling er et resultat av disse, og for å besvare problemstillingen har det blitt gjennomført litteraturstudie, kostnad-nytte-analyse av de nevnte metodene i fem prosjekter, og samlet erfaringer fra intervjuer med sentrale aktører. Litteraturstudiet bidrog til å belyse de ulike metodene med fordeler og ulemper, og hvordan prosjekter gjennomføres med hensyn på valg og hvordan aktørene interagerer. Kostnad-nytte-analysen så på hvordan metodene fungerer i praksis gjennom vurdering mot aspekter for bærekraft, henholdsvis økonomi, graveomfang, drivstofforbruk, tidsbruk og levedyktighet. Intervjuene ble gjennomført med entreprenører, ledningseiere og konsulenter for å samle de sentrale involverte aktørene i et prosjekts erfaringer og syn på temaet i oppgaven. Intervjuenes data har bidratt med gode refleksjoner og erfaringer rundt oppgavens problemstilling, og sammen med innsamlet litteratur og analysen er oppgaven besvart med både kvalitative og kvantitative data. Resultatene fra oppgaven belyser at VA-bransjen innehar en del konservativisme og at det er et stort forbedringspotensial tilknyttet å spre og øke kunnskapen om Nodig-metodene hos de ulike aktørene. Gjennom analysen ble det vist at NoDig-metodene kom bedre ut enn konvensjonell graving med hensyn på aspektene for bærekraft, men at dette avhenger i stor grad av antall tilkoblinger, anboringer og kumutskiftninger. Ved vekting av bærekraftsaspektene i prosjekter blir økonomi ofte vektet tyngst, noe som begrenser hensynet til de andre aspektene, som videre begrenser bærekraftig utvikling. Det er uenigheter i bransjen om skillet mellom semistrukturelle og strukturelle løsninger, noe som bidrar til utfordringer ved utvikling av nye metoder. Bransjen er relativt konservativ ved valg av kontraktstrategi, noe som fører til at løsninger ofte blir fastlåst før entreprenørene får komme med sine forslag. Dette begrenser innovasjon, nye og eksisterende metoder, og dermed er det sett positivt på benyttelse av samspillsmodeller hvor alle aktørene samarbeider fra start av. Disse grepene vil kunne bidra til innovasjon og økt bruk av NoDig-metoder i prosjekter, utvikling av nye metoder og bedre prosjektgjennomføring, som kan bidra til fremsteg og bærekraftig utvikling av VA-bransjen.
dc.description.abstractSustainable development is highly relevant in the water and wastewater industry, where it is necessary to develop and implement installation methods that can be used for this. Norwegian water and wastewater pipelines are characterized by a great need for pipeline renewal, and at today’s rate of renewal this process will take 150 years (RIF, 2019). Hence, the market should become more efficient and developed, as NoDig methods are referred to as proper solutions. NoDig has long been involved in the industry, but it appears that there is too little knowledge about it within the industry, which means that there is great potential for an increased use of NoDig. The main theme of the thesis is how to increase the NoDig market share, by elucidating assessments that should be made to choose the most sensible installation methods for a given project. The thesis is limited to looking at the most commonly used NoDig methods, pipe bursting, directional drilling and cured-in-place-pipes (CIPP), and to compare these with conventional digging. Four research questions have been formulated in order to look at the different aspects of the main topic, by examining the most relevant method, where the boundary between semi-structural and structural methods lies, how the involved parties advance the choice of installation method, and how contract strategy can influence the process. The thesis is based on research during the fall of 2019, where various issues related to NoDig were presented through meetings with involved parties from the industry. The theme of the assignment is a result of these, and in order to answer the question a literature study and a cost-benefit analysis of the mentioned methods in five projects has been carried out. In addition, experience extracted from interviews with key involved parties has been gathered. The literature study helped to elucidate the different methods with advantages and disadvantages, and how projects are carried out with regard to choices and how the involved parties interact. The cost-benefit analysis looked at how the methods work in practice by assessing aspects of sustainability, economy, excavation scope, fuel consumption, time use and viability. The interviews were conducted with contractors, pipe owners and consultants to gather the key involved parties in a project’s experiences and views on the theme of the project. The interview data contributed with reflections and experiences around the thesis, and together with the collected literature and the analysis, the question was answered with both qualitative and quantitative data. The results highlight an industry that holds some conservativism and that there is a great potential to disseminate and increase the knowledge of NoDig among the parties. The analysis showed that the NoDig methods performed better than excavation in terms of the sustainability aspects, but this is largely dependent on the number of connections, side inlets and manhole exchanges. When weighting the sustainability aspects for projects, the economy is often given the greatest weight, which limits the other aspects and sustainability. There are disagreements about the distinction between semi-structural and structural solutions, which contribute to the challenges of developing new methods. The industry is also conservative in choosing contract strategy, which means that solutions are often decided before the contractors get to promote their suggestions. This restricts innovation, new and existing methods, and thus it has been viewed positively on the use of partnering the. These approaches may contribute to innovation and increased use of NoDig in projects, development of new methods and better project execution, which can contribute to progress and sustainable development of the water and wastewater industry.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleBærekraftig utvikling av VA-bransjen med NoDig
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record