Show simple item record

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.authorHorven, Vanja
dc.date.accessioned2021-09-20T16:07:34Z
dc.date.available2021-09-20T16:07:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57484477:15081725
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779344
dc.description.abstractStatistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at arbeidsproduktiviteten i norsk bygge- og anleggsbransje faller. Utfordringer i et konkurranseutsatt marked øker krav om økt produktivitet, effektivitet, fleksibilitet og produktkvalitet. En av de store svakhetene ved byggenæringen er logistikk knyttet til materialstyring. Materialstyring innebærer planlegging og gjennomføring av identifisering, innkjøp, leveranse og håndtering av materialer til et prosjekt. Dette er kompliserte prosesser som ved dårlig administrasjon kan bidra til at produktiviteten på prosjekter går ned. Det blir ofte ikke foretatt god nok planlegging og analysering av denne typen logistikk i forkant av et prosjekt, noe som fører til mange hasteordre, feilleveranser, dårlige rutiner for varemottak og kontroll ved lossing. Videre kan det føre til dårligere fremkommelighet på byggeplass, mer rot, unødvendig kapitalbinding og svinn, brekkasje og sløseri som kan utgjøre hele 30% for visse materialer. I Fjellregionen, som er et geografisk avgrenset område bestående av Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen kommune, har de fleste byggefirmaene under 35 ansatte og prosjektene består hovedsaklig av eneboliger og hytter, både nybygg og restaurering. Byggenæringen i Fjellregionen kjennetegnes ved lav grad av hierarki innad i firmaene og de fleste ansatte er utdannet som tømrere og byggmestere. De har begrensede muligheter for innkjøp lokalt og ofte har prosjektene en geografisk plassering som gjør fremkommelighet og tilgjengelighet vanskelig. Store deler av Fjellregionen utgjør verdensarvområdet Røros Bergstad og Circumferensen, som krever at firmaene er fleksible når det kommer til arbeidsteknikker og prosesser som kan tilpasses de reguleringene og forvaltningskravene som er gitt i disse områdene. Masteroppgaven tar for seg hvordan bedrifter i Fjellregionen kan påvirke et prosjekts produktivitet gjennom materialstyring. Det er blitt fokusert på å identifisere tiltak som potensielt kan bidra til positiv påvirkning på produktivitet, da dette er det overordnede målet for næringen generelt. Informasjon og data er innhentet ved hjelp av litteraturstudie og gjennom syv intervjuer og to spørreundersøkelser til byggefirmarepresentanter og byggevareselgere i Fjellregionen. For å vite om man påvirker produktivitet må man utvikle måleindikatorer som kan analyseres og evalueres. På prosjekter i Fjellregionen er det viktig at indikatorene som benyttes gir resultater som bedriften finner nyttig for at motivasjonen for å gjennomføre målingene er til stede. Resultater bør kunne fremstilles uten behov for grundig analyse, ikke være for omfattende å måle og må stå i stil med kunnskapsnivået i bedriften. De måleindikatorene det er kommet frem til at bedriftene i Fjellregionen bør benytte seg av er: Antall ganger man flytter på materialer og utstyr, Andel omarbeid, Sykefravær/HMS, Reelt tidsbruk/ Planlagt tidsbruk, Reell kostnad / Budsjettert kostnad, Forbruk materiale / Beregnet materiale, Omdømme og Produsert enhet / Tid. Disse måleindikatorene kan påvirkes positivt ved å rette fokus på delprosesser av materialstyringen, og innføre ulike tiltak som påvirker materiallogistikken på et prosjekt. De tiltakene som det antas har størst potensiale for å påvirke produktiviteten til bedriftene i Fjellregionen er: Bruk av BIM, Forhandle og benytte seg av servicetilbud fra leverandør, Bruk av leverandørstyrte lager (VMI), Mer fokus på riggplaner, Innføre kontroll av varer ved lossing, Bruk av produksjonshall, Større fokus på prosjekteringsgrunnlag, Utvikling av innkjøpsstrategier, Fokus på Lean-prinsipper, Fokus på bedre tilrettelegging for lagring av materiale og Lagring av forbruksmateriell og festemidler på byggeplass Innføring og fokus på tiltakene foreslått over ansees å kunne bidra til å øke produktiviteten på prosjekter i Fjellregionen ved riktig implementering og administrering. Tiltakene kan også bidra til redusert produktivitet om formål, planlegging og oppfølging av tiltakene er uklare eller ikke-eksisterende. Det viktigste for optimal påvirkning på produktivitet er derfor motivasjon for forbedring, plan for innføring og oppfølging underveis. Ved at alle ansatte er bevisste på at man gjennomfører kontinuerlige målinger og evlueringer vil man i tillegg kunne oppnå synergieffekter ved at de ansatte jobber mer målbevisst og har større fokus under gjennomføringsprosessen. No matter what tool you use, if people know you are looking for them to do better, they will work harder with that tool to meet your expectations (Moore, 2006).
dc.description.abstractStatistics from Statistisk Sentralbyrå shows that labor productivity in the Norwegian construction industry is declining. Challenges in a competitive market increase demands for increased productivity, efficiency, flexibility and product quality. One of the major weaknesses of the construction industry is logistics related to material management. Material management involves planning and implementing of identification, procurement, delivery and handling of materials for a project. These are complicated processes that, when poorly managed, can reduce the productivity of projects. Often, good enough analyzes and planning of this type of logistics are not carried out in advance of a project, which leads to many urgent orders, wrong deliveries, poor routines for goods receipt and control during unloading, poorer accessibility, more clutter, unnecessary capital tied up and wastage, breakages and waste which may amount to as much as 30% for certain materials. In Fjellregionen, which is a geographically defined area consisting of Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal and Rendalen municipality, most of the construction companies have under 35 employees and the projects consist mainly of detached houses and cottages, both new construction and restoration. The building industry in Fjellregionen is characterized by a low degree of hierarchy within the companies, most employees are trained as carpenters and builders, they have limited opportunities for purchasing locally and often projects have a geographical location so accessibility and availability are difficult. Large parts of Fjellregionen comprises the World Heritage Site Røros Bergstad and the Circumference, which require the companies to be flexible when it comes to work techniques and processes that can be adapted to the regulations and management requirements given in these areas. The Master's thesis deals with how companies in Fjellregionen can influence a project's productivity through material management. Focus has been on identifying measures that can potentially contribute to a positive impact on productivity, as this is the overall goal of the industry in general. Information and data have been obtained by means of a literature study and through seven interviews and two surveys for construction company representatives and construction product sellers in Fjellregionen. To know if one is impacting productivity, one has to develop measurement indicators that can be analyzed and evaluated. On projects in Fjellregionen, it is important that the indicators used provide results that the company finds useful for the motivation to carry out the measurements. Results should be able to be produced without the need for thorough analysis, not be too comprehensive to measure and must be in line with the level of knowledge in the company. The measurement indicators that companies in Fjellregionen should use are: Number of times moving materials and equipment, Share of rework, Sick leave / HSE, Real Time Use / Scheduled Time Use, Real Cost / Budgeted Cost, Consumable Material / Estimated Material, Reputation and Produced Unit / Time. These measurement indicators can be positively affected by focusing on sub-processes of material management, and introducing various actions that affect material logistics on a project. The actions that are believed to have the greatest potential for affecting the productivity of the companies in Fjellregionen are: Using BIM, Negotiate and utilize service offerings from supplier, Use of vendor managed inventory (VMI), More focus on rig plans, Introduce control of goods upon unloading, Use of production hall, Greater focus on design basis, Development of purchasing strategies, Focus on Lean-principles, Focus on better facilitation of material storage and Storage of consumables and fasteners at the construction site Introduction and focus on the actions proposed above are considered to be able to help increase the productivity of projects in Fjellregionen through proper implementation and management. The actions can also contribute to reduced productivity if the objectives, planning and follow-up of the measures are unclear or nonexistent. Therefore, the most important factor for optimal impact on productivity is motivation for improvement, plan for introduction and follow-up along the way. By ensuring that all employees are aware that continuous measurements and evaluations are carried out, synergies can also be achieved by having employees work more purposefully and with greater focus during the implementation process. No matter what tool you use, if people know you are looking for them to do better, they will work harder with that tool to meet your expectations (Moore, 2006)
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan påvirke et prosjekts produktivitet gjennom materialstyring? - For bedrifter i Fjellregionen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record