Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorFinnland Trøite, Håvard
dc.date.accessioned2021-09-20T16:01:44Z
dc.date.available2021-09-20T16:01:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:50403903:48518438
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779303
dc.description.abstractBygningsinformasjonsmodeller (BIM) er en del av utviklingen i bygg- og anleggsbransjen der gamle arbeidsmetoder blir byttet ut med nye. Modellmodenhetsindeks (MMI) blir sett på som et av verktøyene som kan bidra i utviklingen med BIM i bransjen. MMI-systemet baserer seg på merking av modenhet på objekter eller soner i BIM-modellen, systemet skal beskrive ferdiggraden til objektene eller modellen på en entydig måte. Tidligere forskning viser at et system som MMI skal være til god hjelp for å strukturere og kontrollere prosjekteringsprosessen, men den henviser også til at systemet kan være krevende å implementere i organisasjoner. Siden MMI er et relativt nytt system og det er få i bransjen som har tatt det i bruk har det blitt forsket lite på hvordan det egentlig fungerer i praksis, og om en bedrift som tar i bruk systemet vil oppnå fordelene som tidligere forskning henviser til. Studien ser på bruken av MMI i dagens praksis. Målet med oppgaven er å studere om MMI-systemet fungerer som tiltenkt og indentifisere faktorer som kan videreføres i bruken av MMI. Oppgaven skal besvare problemstillingen som stiller spørsmål til om en bedrift vil oppnå fordelene som tidligere forskning beskriver og hvordan bedriften eventuelt kan oppnå de fordelene. For å besvare problemstillingen søkes det svar på følgende forskningsspørsmål: 1. Hvordan fungerer MMI-systemet i dagens praksis? 2. Hva ønsker organisasjonen å oppnå med å ta i bruk MMI? 3. Hvilke barrierer hindrer at MMI fungerer som tiltenkt? 4. Hva kan sees på som suksessfaktorer i bruken av MMI? Arbeidet er basert på litteraturstudie og ett case-studie av et prosjekt i Veidekke avd. Trondheim som har tatt i bruk MMI i prosjekteringa. Den kvalitative informasjonen er innhentet med metodene intervju, observasjon av prosjekteringsmøter og dokmnetstudie. Det er gjennomført totalt åtte intervjuer. I tillegg til informanter fra case-prosjektet er det intervjuet to aktører utenfor prosjektet som har erfaring med MMI. Funnene i studien viser at MMI-systemet inkluderes i fremdriftsplanlegging og forsøkes å implementeres i prosjekteringsprosessen ved å merke objekter i BIM-modellen med modenhet. Som et nytt og ukjent system for aktørene er det krevende å få det til å fungere optimalt. Fordelene som organisasjonen ønsker å oppnå med MMI kan oppsummeres til tydelig avklaring og visualisering av hva som er ferdig prosjektert, effektiv fremdriftsoppfølging og nyttig dokumentasjon i tilknytning endringer og utsettelser. Barrierene som trekkes fram i oppgaven er dårlig system for håndtering av MMI, mangel på felles forståelse, tilgjengelig informasjon og på kunnskap. Suksessfaktorer for videre bruk av systemet blir presentert som engasjerte brukere, tilvenningsperiode, forenkle i starten og å inkludere MMI i fremdriftsplanlegging. For å unngå barrierene og oppnå suksessfaktorene, vil det kreve god planlegging og tilrettelegging av systemet før det tas i bruk av de prosjekterende i prosjektet. Konklusjonen i oppgaven baserer seg på case-prosjektet Vestbyen Trafostasjon. Det bør derfor forskes videre på om funnene kan relateres til andre prosjekter som tar i bruk MMI. Det vil være nødvendig å ta i bruk MMI-systemet i større grad for å bekrefte funnene i oppgaven og i tillegg videreutvikle systemet for håndtering av MMI.
dc.description.abstractBuilding Information Modelling (BIM) is a part of the development of the construction industry where old fashioned methods is replaced with new ones. Model maturity index (MMI) is a tool that is considered to further increase the digital development of the industry. The MMI system is performed by marking of maturity on objects or zones in the BIM model, a target with the implementation of MMI is to clearly describe the completion of the objects or the whole BIM model. Previous research indicates that a system such as MMI could do the organizing and the controlling of the design process easier. Previous research also indicates that it can be demanding to implement the system in organizations. Since model maturity index is a new method and it is less experience in the industry regarding the use of the system there have been no research on how MMI works in practice. This study assesses how MMI is used today. The aim of the assignment is to study whether the MMI system will work as intended and try to identify factors that can simplify further use of MMI. To address the issue, four research questions have been established, the following research questions will be answered: 1. How does the MMI system work in current practice? 2. What does the organization want to achieve with the implementation of MMI? 3. What can be seen as barriers in the use of MMI? 4. What can be considered as success factors in the use of MMI? This paper is based upon a literature review and followed by a case study. The chosen case was Vestbyen Trafostasjon in Trondheim, which was using MMI in the design process, it was studied through eight interviews, observations of the design meetings and a document study. The findings show that the MMI system is included in progress planning in project that use MMI and the system is applied in the design process by marking maturity at objects in the BIM model. By implementing MMI in projects the organization wants to achieve benefits as clarification and visualization of completed objects, effective progress managing and useful documentation when changes and postponements happens. Barriers in the implementation of model maturity index is a non-functional system for MMI, lack of common understanding, lack of available information and knowledge. The paper present success factors for further use of MMI. The factors are engaged users, accrual period, simplification at the outset and to include MMI in the progress management. Good planning is required to avoid the barriers and achieve the success factors in the implementation of the system. The conclusion of the thesis is based on the case study. Therefore, further research should be focus on whether the findings can be related to other projects that is using MMI. The study recommended to involve MMI in a greater extend in the industry to confirm the findings and to further develop the MMI system.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan benytte MMI i byggeprosjekt
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record