Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlakegg, Ole Jonny
dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorHumborstad, Jan Olav
dc.date.accessioned2021-09-20T16:01:35Z
dc.date.available2021-09-20T16:01:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:50403903:26997343
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779298
dc.description.abstractKonfliktar mellom personar eller verksemder kan prege byggjeprosjekt. I byggjeprosjekt vil konfliktar kunne medføre unødvendig bruk av tid og ressursar, noko som ikkje er verdiskapande. Samtidig blir byggjebransjen i større eller mindre grad påverka av trendar og endringar. Det er av den grunn interessant å vurdere samanhengen mellom eventuelle trendar og endringar, og konfliktnivået mellom totalentreprenørar og underentreprenørar i byggjeprosjekt. Føremålet med denne oppgåva er å kartleggje korleis konfliktnivået mellom totalentreprenørar og underentreprenørar i byggjeprosjekt blir påverka av trendar og endringar i bransjen. Vidare er det også vurdert kva tiltak dei ulike verksemdene kan gjere for å leggje til rette for eit lågt konfliktnivå ovanfor kvarandre. Ein ynskjer å finne bakgrunnen til konfliktane, samt kvar forbetringspotensialet ligg. For å kartleggje teori og informasjon kring temaet, er det gjennomført eit litteraturstudie. I tillegg er det oppretta kontakt med bransjeorganisasjonar, for å få på plass ei aktuell og relevant problemstilling. Litteraturstudiet er delvis gjennomført i samband med prosjektoppgåva, som blei gjennomført hausten 2019 om same tema. Denne masteroppgåva byggjer dermed vidare på prosjektoppgåva. Når problemstillinga og tilhøyrande forskingsspørsmål var bestemt, blei det gjennomført intervju med byggherre, totalentreprenørar og underentreprenørar. Det er totalt gjennomført ni intervju, med aktørar som tek arbeid i og rundt Trondheim. Resultatet frå denne oppgåva syner at konfliktnivået mellom totalentreprenørar og underentreprenørar blir både positivt og negativt påverka av trendar og endringar i bransjen. Til dømes er samspelsentreprisar noko respondentane i stor grad er samde om at reduserer konfliktnivået. Respondentane nemner i denne samanheng at samspelsentreprisar mellom anna gjev betre kommunikasjon, betre relasjonar, tettare samarbeid og meir løysingsorientert tankegong. Døme på trendar og endringar som har negativ påverknad på konfliktnivået mellom partane er avvik frå standardkontraktane, kortare byggjetid, kompetanse og fagarbeidarar. Desse kan potensielt øydeleggje samarbeidet heilt mellom totalentreprenørane og underentreprenørane. Eit anna resultat frå denne oppgåva, er respondentane si meining om kva som er det største forbetringspotensialet med tanke på å betre konfliktnivået mellom totalentreprenørar og underentreprenørar, i byggjeprosjekt. Det er funne tre faktorar som skil seg ut gjennom tilbakemeldingane frå respondentane i intervju. Desse er kommunikasjon, tillit og mjuke verdiar, og avvik frå standardkontraktane.
dc.description.abstractPersonal conflicts and conflicts between companies can affect construction projects. Conflict in construction projects can cause unnecessary waste of time and resources, something which does not generate value. Additionally, the construction industry is affected by trends and changes. Therefore, it is interesting to consider the relationship between trends and changes, and the level of conflict between general contractor and subcontractor in construction projects. The purpose of this thesis is to study how the level of conflict between general contractor and subcontractor, in construction projects, is affected by trends and changes in the industry. Furthermore, possible measures, that companies can apply to reduce the level of conflict, will be considered. The goal is to find the causes of conflict, and how it could be improved. In order to find theory and information about the subject, a literature review has been conducted. In addition, to decide a relevant thesis question, contact with construction companies have been made. The literature review was partly conducted in connection with a project assignment, that was written about the same subject, autumn 2019. When the thesis question was decided, interviews with both builder, general contractor, and subcontractor were held. This made in total nine interviews with different agents working in the Trondheim area. Findings from this thesis shows that conflicts between general contractor and subcontractor are both positively and negatively affected by trends and changes in the industry. For example, the interview subjects agreed that partnering can reduce conflict. This is because partnering could create better communication, better relationships, closer collaboration, and a more solution-oriented mindset. However, deviations from standard contracts, shorter construction period, competence and craftsmen can increase the level of conflict. This could potentially ruin collaboration between general contractors and subcontractors. Another finding was the interview subjects’ thoughts on how to best improve the level of conflict between general contractor and subcontractor in construction projects. Three main factors were given. These are communication, trust and soft values, and deviations from standard contracts.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKonfliktnivået i byggjeprosjekt
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel