Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.advisorAhmad, Saad
dc.contributor.authorGran, Sondre
dc.date.accessioned2021-09-20T16:01:26Z
dc.date.available2021-09-20T16:01:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:50403903:48598878
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779296
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er todelt. Først er det ønskelig å undersøke hvordan simuleringsverktøyet SimVision® kan virke som et beslutningsverktøy for prosjektorganisasjoner i norske byggeprosjekter. Ved å modellere og simulere Vedals prosjekt, Kværnertoppen, er det forsøkt å undersøke i hvilken grad prosjektets produktivitet blir påvirket av totalentreprenørens valg av underentrepriseformer. Dette er det andre formålet med studien, og her er det skilt mellom totalunderentreprise og delte underentrepriser. Ved bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, er det utført en utforskende studie med følgende metoder: Litteraturstudie, semi-strukturerte intervjuer, casestudie av Kværnertoppen, modellering og simulering av byggeprosjektet med ulike tilhørende scenarioer. Oppgaven er motivert av Bygg21 sitt råd angående industrialisering av byggeprosessen gjennom organisering og teknologibruk, for å oppnå effektive, lønnsomme og bærekraftige byggeprosjekter. Gjennom veiledning og litteratursøk er SimVision oppdaget til å være et simuleringsverktøy som analyserer organisasjoner i prosjektrelatert arbeid. I tillegg gir programvaren brukeren muligheten til å sammenligne prosjektets produktivitet med andre mulige løsninger. Det er utført et litteratursøk knyttet til fordeler og ulemper ved å kontrahere totalunderentreprenører eller dele opp prosjektering og produksjon, fra totalentreprenørs ståsted. I tillegg er det holdt semi-strukturerte intervjuer med syv forskjellige representanter fra fem forskjellige norske totalentreprenører for å undersøke temaet. Gjennom litteraturstudien og intervjuene er det også forsøkt å kartlegge hvordan entreprenørene går frem i kontraheringsprosessen av underentreprenører. I studien er det forklart hvordan en kan modellere et byggeprosjekt i SimVision. Nøkkelelementer og -innstillinger er først forklart, før en grundig gjennomgang av hvordan Kværnertoppen er modellert i programmet er vist. En slik prosess er svært tidkrevende og krever omfattende informasjon om prosjektet, derav casestudien. Videre er det utledet scenarioer med bakgrunn i grunnmodellen, for å se hvordan endringer påvirker utfallet til prosjektet. I et forsøk på å se tydeligere forskjeller mellom de to underentrepriseformene, er det laget en modell hvor kun de tekniske fagene og prosjektledelsen er inkludert. Antagelser knyttet til aktiviteter og aktører i byggeprosjektet er gjort for å forenkle modelleringen. Samtidig er det forsøkt å holde påliteligheten og gyldigheten til modellene og resultatene så gode som mulig. Simuleringene bekrefter delvis intervjuobjektenes påstander om at økt andel totalunderentreprenører minker risikoen til totalentreprenøren, og kan minke varigheten til prosjektet. Samtidig støtter noen av resultatene påstandene om at en kan spare penger ved å dele opp prosjekteringen og produksjonen, og ikke betale risikopremie. Viktigheten av direkte kommunikasjonslinjer mellom de prosjekterende i prosjekter er ikke vist gjennom resultatene fra simuleringene. SimVision er gammeldags. Noen funksjoner er vanskelig å bruke, og modelleringsprosessen er så tidkrevende at det er stilt spørsmål ved om programvaren er lønnsom nok til å benytte i kommersiell sammenheng i den norske byggesektoren ennå. Likevel er SimVision sett på som et nyttig og godt hjelpemiddel til å undersøke hvordan prosjekter burde organiseres.
dc.description.abstractThe aim of the master thesis is split into two parts. First, it is desirable to investigate how the simulation tool, SimVision®, can be used as a decision-making tool for project organizations in Norwegian construction projects. By modelling and simulating Vedal’s project, Kværnertoppen, it is attempted to research to what degree the project’s productivity is influenced by the total contractor’s choice of subcontract forms. This is the second aim of the study, and it is divided between total subcontracts and split subcontracts. By using both qualitive and quantitative research methods, an explorative study has been performed with the following methods: Literature study, semi-structured interviews, case study of Kværnertoppen, and modelling and simulating the construction project including various scenarios. The thesis is motivated by Bygg21’s advice concerning industrialising the construction process through organization and the use of technology, to achieve effective, profitable and sustainable construction projects. SimVision is discovered to be a simulation tool that analyses organizations in project related work, through guidance and a literature study. In addition, the software gives the user the opportunity to compare the project’s productivity to other possible solutions. A literature study concerning advantages and disadvantages in contracting total subcontractors or split the design and the production from the total contractor’s point of view, has been conducted. In addition, semi-structured interviews with seven different representatives from five different Norwegian total contractors have been held to investigate the topic. Through the literature study and the interviews there have also been attempted to map how the entrepreneurs approach the process of hiring subcontractors. How to model a construction project in SimVision is described in the study. First, key elements and settings are explained, before a thorough description of how Kværnertoppen is modelled in the program is shown. A process like this is very time consuming and requires comprehensive information about the project, thereof the case study. Furthermore, scenarios based on the baseline are derived to see how changes can affect the outcome of the project. In an attempt to see differences between the two subcontract forms more clearly, a model where only the technical workers and the project leadership were included was made. Assumptions related to the activities and positions in the construction project have been made to simplify the modelling. At the same time, attempts have been made to keep the validity and reliability of the study as high as possible. The simulations partially confirm the claims from the interviewees that an increased number of total subcontractors decreases the risk for the total contractor and may decrease the duration of the project. At the same time, the results support the claims that you can save money by splitting the design and the production, and not paying for the risk. The importance of direct communication lines between the designers is not shown through the simulations results. SimVision is quite old-fashioned. Some functions are hard to use, and the modelling process is so time consuming that questions have been asked if the software is profitable enough to implement commercially in the Norwegian construction industry yet. Nevertheless, SimVision is seen as a useful tool to investigate how projects should be organized.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekter av totalentreprenørens valg av underentrepriser i byggeprosjekter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record