Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorSamdal, Ola Linge
dc.contributor.authorSchmidt, Lasse
dc.date.accessioned2021-09-20T16:01:13Z
dc.date.available2021-09-20T16:01:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:50403903:34091363
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779293
dc.description.abstractI en tid der byggeprosjekter blir stadig mer kompliserte, stiller det høyere krav til gode planlegging- og styringsmetoder for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Flere entreprenører henter inspirasjon fra Lean Construction i utviklingen av fremtidens planleggingsverktøy. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan praktisk bruk av planleggingsmetoder og usikkerhetsarbeid i gjennomføringsfasen, skiller seg fra interne veiledere. I forbindelsene med arbeidene ble forfatterne satt i kontakt med representanter fra Veidekke. Entreprenøren sin metodikk for fremdriftsplanlegging kalles Involverende planlegging, og oppgavens fokus er på denne planleggingsmetoden. Videre ser oppgaven på hvordan entreprenøren kan lykkes med å implementere nye idéer og konsepter. Hensikten er å gi Veidekke et forslag til et verktøy for kvantitativ sammenligning av prosjekter. Verktøyet tar sikte på å beskrive bruken av Involverende planlegging og usikkerhetsstyring. Hovedfokuset ligger på å vurdere møtegjennomføring i planleggingsmetoden. Det vil gis anbefalinger for hvordan Veidekke på best måte kan integrere verktøyet i bedriften. Med bakgrunn i formålet og hensikten ble det formulert følgende forskningsspørsmål: • Hvordan samsvarer en entreprenør sin teoretiske og praktiske gjennomføring av egen metodikk for prosjektplanlegging og styring? • Hvordan kan et verktøy for å evaluere bruken av entreprenørens metodikk for prosjektplanlegging og styring se ut? • Hva kan entreprenøren gjøre for å lykkes med implementeringen av et nytt konsept? Masteroppgaven er gjennomført som en kvalitativ studie. Det er utført et litteratursøk for å kartlegge det teoretiske grunnlaget til Involverende planlegging, og beskrive anbefalt praksis innen usikkerhetsstyringsarbeid. For å belyse Veidekke sin ønskede praksis, har det blitt gjennomført et dokumentstudie. Det ble utført syv intervjuer og to observasjonsrunder for å få innsikt i Veidekke sine prosjekt og få anbefalinger til innholdet i verktøyet. Disse metodene la grunnlaget for verktøyet som består av syv skjemaer og ett dashbord. Dette ble benyttet som hjelpemiddel i to observasjonsrunder. Funnene viser at den teoretiske gjennomføringen for prosjektplanlegging er godt beskrevet i Veidekke sin interne veileder. Videre tilsier intervjuer og observasjon at det er høy grad av samsvar mellom entreprenørens teoretiske og praktiske gjennomføring av IP. Dette til tross for at alle prosjekter har tilpasset løsninger som passer deres spesifikke karakteristikker. Eksplisitt usikkerhetsarbeid i prosjektene, i form av risiko- og mulighetsstyring, er ikke noe som gjenkjennes i vesentlig grad. Likevel går det frem at Veidekke ønsker å forbedre dette, noe som reflekteres av deres vilje til å gjennomføre forskningsprosjektet IPLUSS. I en generell endringsprosess, konkluderes det med at Kotter sin strategi passer for implementering av nye konsepter hos entreprenører. For implementering av oppgavens verktøy vil det imidlertid være fordelaktig med innslag fra strategi O i endringsprosessen. Dette vil sikre at kontinuerlig utvikling, læring og samhandling blir ivaretatt. Til videre arbeid foreslås det å utvikle verktøyet ytterligere, for å sikre at reliabiliteten til fremtidige versjoner er tilfredsstilt og hensiktsmessige parametere blir benyttet.
dc.description.abstractAt a time when construction projects are becoming more complicated, it places higher demand on good planning and management methods to carry out successful projects. Several contractors draw inspiration from Lean Construction in the development of future planning tools. The purpose of the thesis is to investigate how practical use of planning methods and uncertainty work during the execution phase differs from internal guidelines. In the initiation phase of the master thesis, the authors were put in contact with representatives from Veidekke. The contractor’s methodology for project planning is called Involverende Planlegging, and this thesis’ focus is on this planning method. The thesis also looks at how the contractor can succeed in implementing new ideas and concepts. The goal is to give Veidekke a proposal for a tool for quantitative comparison of projects. The tool aims to describe the use of Involverende Planlegging and uncertainty management. The main focus is on assessing the meeting structure in the planning method. Recommendations will be given for how Veidekke can best integrate the tool into the company. Based on the purpose, the following research questions were formulated: • How do contractors match their theoretical and practical use of their own methodology for project planning and control? • What might a tool for evaluating the use of the contractor’s methodology for project planning and control look like? • What can the contractor do to succeed in implementing a new concept? The master thesis has been completed as a qualitative study. A literature research was conducted to map the theoretical foundations of Involverende Planlegging and describe recommended practices regarding uncertainty management. To illustrate Veidekke’s desired practice, a document study has been used. Seven interviews and two observation rounds were conducted to gain insight into Veidekke’s projects and obtain recommendations for the content of the tool. These methods laid the foundation for the tool, which consists of seven forms and one dashboard. This was used as an aid in two observation rounds. The findings show that the theoretical implementation for project planning is well described in Veidekke’s internal guideline. Furthermore, interviews and observation indicate that there is a high degree of correspondence between the contractor’s theoretical and practical implementation of Involverende Planlegging. This even though all projects have customized solutions that fit their specific characteristics. Explicit uncertainty work in the projects, regarding risk and opportunity management, is not something that is significantly recognized. Nevertheless, it is stated that Veidekke wants to improve this, which is reflected in their willingness to carry out the IPLUSS research project. In a process of change, Kotter’s strategy is suitable for implementing new concepts within a contractor. However, for implementation of the task’s tool, it will be advantageous to incorporate strategy O in the change process. This will ensure that continuous improvement, learning, and collaboration are taken care of. For future research, it is proposed to further develop the tool, to ensure that the reliability of the future versions is satisfied, and appropriate parameters are used.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleLast Planner-inspirert planlegging og usikkerhetsstyring hos en entreprenør i bygg- og anleggsbransjen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record