Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorSando, Nina
dc.date.accessioned2021-03-19T07:19:14Z
dc.date.available2021-03-19T07:19:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734354
dc.description.abstractSammendrag I mange land er det økende interesse for å fremme samarbeidsrelasjoner ved bruk av samspillskontrakter, såkalt relasjonell kontrakt. Bruken av samspill i prosjekt øker stadig i den norske byggebransjen. I den tidlige fasen av prosjekteringen er det viktig med god styring, og tidlig fase blir ansett som viktig for et prosjekt sin suksess. En annen viktig suksessfaktor i prosjekt er håndtering av problemer og hindringer. I prosjektering må det jobbes proaktivt for å fjerne hindringer, så man får til en mest mulig effektiv prosjekteringsprosess. Forskning viser at implementering av Lean prosjektering kan bidra til bedre flyt i prosjekteringsprosessen. Veidekke var et av de første norske selskapene som tok i bruk en egentilpasset versjon av Lean Construction til produksjon, og senere en versjon av Lean Design Management til prosjektering kalt Involverende planlegging i prosjektering (IPP). Med utgangspunkt i dette er det ønskelig å få svar på følgende problemstilling: «Hvordan jobber Veidekke med Involverende planlegging i prosjektering i utviklingsfasen i samspillprosjekt?» For å belyse problemstillingen ble det brukt en kvalitativ forskningsmetode. Det ble valgt et varierende forskningsdesign, som kombinerer flercasestudie og enkeltcasestudie, fordi det er flere forskningsspørsmål som søker ulik forståelse. Metodene for datainnsamling har vært dokumentanalyse og intervju. Det er blitt samlet inn opplysninger ifra interne og eksterne informanter fra forskjellige selskaper, innenfor ulike fagdisipliner. De viktigste funnene i oppgaven var: Oppgaven har belyst at samspillprosjektene i studien er organisert med struktur og viktige samspillselementer som kan gi noen fordeler. Og at Veidekke bruker anbefalte metoder og verktøy, som de selv videreutvikler. Oppgaven har identifisert tre hindringstyper og årsaken til at de oppstår, og belyser grunnårsak som gir grunnlag for noen fokusområder. Funn i studien viser at selskapet bruker elementer, metoder og verktøy i utviklingsfasen i samspillprosjekt, som kan bidrar til flere fordeler som bedre samarbeid, økt effektivitet, lavere kostnad, bedre kvalitet og økt kundeverdi. For å forebygge hindringstypene som er identifisert, har oppgaven belyst noen fokusområder som er: 1) Planleggingsprosessen, 2) Kostnadsstyrt prosjektering, 3) Beslutningstaking, 4) Kommunikasjon, 5) Kultur, 6) Tolkning og 7) Målinger. Hindringstypene som er identifisert er blitt løst ved engasjement og involvering fra flere fag og ansvarsområder i prosjektgruppen. Uten organisering og struktur med samspill, med tidlig involvering og lik fordeling av risiko, er det ikke sikkert man hadde samarbeidet like godt med å avdekke og løse hindringene.en_US
dc.description.abstractAbstract In recent years there has been growing attention towards cooperative relationships by the use of partnering, also known as relational contracting. Partnering is increasingly used by Norwegian entrepreneurs. In construction projects, it is crucial with successful management in the early phase. Moreover, the early phase of the project is considered vital for the success of the project. Further, how obstacles are handled is another essential element for success. Working proactively to tackle obstacles is important to achieve an efficient design process. Previous research has found the implementation of Lean design to improve the workflow in the design phase. The Norwegian entrepreneur Veidekke was one of the first Norwegian companies to incorporate a self-developed procedure for Lean Construction in production, and later an adapted version of Lean Design Management for the design phase called Involverende planlegging i prosjektering (IPP). On this background, the present study aims to answer the following research question: «How is Lean design management implemented in Veidekke, when used in the development phase in partnering projects?» Qualitative research methods were applied to answer this research question, combining multiple case study and a single case study. This methodological approach was selected to answer different subordinate research questions, aiming to develop different perspectives on the overarching research question. The methods for data collection involves document analysis and interviews. Interview data from both internal and external informants from different companies and disciplines, have been collected. This study has demonstrated that the included projects are organized with a structure and essential partnering elements providing benefits. Furthermore, Veidekke utilizes recommended methods and tools, which they are further developing. The study has identified three obstacles and reasons for why they occur, and also points at underlying causes that lead up to essential areas to direct attention. Moreover, the findings in the present study demonstrate that the company uses elements, methods and tools in the development phase in projects with partnering that can promote benefits like increased cooperation, more efficient time use, lower costs, improved quality and increased customer value. To prevent the identified obstacles the present study suggests the following areas of focus: the planning process, cost-driven design, decision-making, communication, culture, interpretation and measure. The identified obstacles are well handled through the engagement and involvement from different professions and areas of responsibility in the project group. The organization and structure with partnering, with early involvement and equal distribution of risk, supported beneficial cooperation in the project group to identify and resolve the obstacles.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.subjectMaster i organisasjon og ledelse, spesialisering i prosjektledelse og samhandlingen_US
dc.titleProsjektering i samspillprosjekt - Med fokus på hindringer i utviklingsfasenen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record