Show simple item record

dc.contributor.advisorHjermstad, Marianne Jensen
dc.contributor.advisorSand, Kari
dc.contributor.advisorLoge, Jon Håvard
dc.contributor.advisorKaasa, Stein
dc.contributor.authorKrogstad, Hilde
dc.date.accessioned2020-12-07T15:33:34Z
dc.date.available2020-12-07T15:33:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-326-5051-4
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2712267
dc.description.abstractSymptomer er definert som en subjektiv opplevelse av sykdomstegn som bare kan oppleves og iakttas av den syke selv. En rekke forskjellige symptomer er vanlige i en generell befolkning, utgjør en hyppig årsak for kontakt med lege, men er ikke alltid et tegn på sykdom. Forekomst av symptomer er assosiert med faktorer som alder, kjønn, yrkessituasjon, kroniske sykdommer og psykiatriske tilstander. De hyppigst rapporterte symptomene blant kreftpasienter er fatigue, smerte, redusert matlyst, kvalme, tungpust og nedstemthet. Studier har vist at behandling av symptomer hos kreftpasienter ikke alltid er tilstrekkelig og at symptomer blir underrapportert i kliniske konsultasjoner. Utvikling av kartleggingsverktøy er et viktig tiltak for å forbedre diagnostikk og behandling av symptomer. M.D. Anderson Symptom Inventory (MDASI) er et mye brukt skjema blant kreftpasienter. MDASI er et kortfattet skjema hvor pasientene kan rapportere hvilke symptomer de har og hvordan disse symptomene påvirker daglig funksjonsnivå. Alle symptomene i MDASI er imidlertid vanlige også i den generelle befolkningen, og hvordan symptomer påvirker funksjon er relevant i alle populasjoner. Referanseverdier fra den generelle befolkningen kan blant annet brukes for å sammenligne resultater mellom pasienter og hva den generelle befolkningen rapporterer. Dette kan være viktig for forskning og klinisk praksis. Vi utførte en tverrsnittsstudie hvor vi samlet inn referanseverdier for MDASI ved å undersøke forekomst og intensitet av symptomer i et utvalg fra den norske voksne befolkningen. De vanligste symptomene var fatigue, døsighet og smerte. Antall komorbide tilstander, høyere nivå av depresjonssymptomer og lavere utdanningsnivå samsvarte med høy opplevd symptombyrde. Ved bruk av referanseverdiene må det kontrolleres for disse faktorene. Symptomkartlegging er tradisjonelt utført på papir, men dagens utvikling av helseinformasjonsteknologi gjør det mulig å presentere og integrere pasientdata fra ulike kilder, inkludert måling av symptomer. Vi har utviklet Eir, et elektronisk verktøy for kartlegging av symptomer hos kreftpasienter, via tverrfaglig og trinnvis utvikling. Gjentatte runder med testing med pasienter og leger etterfulgt av kontinuerlige endrings- og forbedringsprosesser har ført til at Eir versjon 3 (V3) har blitt et brukervennlig kartleggingsverktøy. Brukertesting av EirV3 i ulike situasjoner indikerer at verktøyet er anvendelig og godt akseptert i en heterogen populasjon av kreftpasienter. En komparativ studie som målte likheten mellom utfylling av symptomskåre på papirskjema sammenlignet med elektronisk skjema viste utmerket ekvivalens mellom disse metodene. De fleste kreftpasientene foretrakk å bruke et elektronisk skjema (41%) eller hadde ingen preferanser (40%) angående metode. EirV3 er fortsatt i utvikling og brukes nå i en norsk klyngerandomisert studie der systematisk symptomkartlegging er en del av intervensjonen i studien. Videre arbeid bør fokusere på å integrere EirV3 i daglig klinisk praksis og i den elektroniske pasientjournalen, samt integrere referanseverdier for å forenkle fortolkningen av pasientenes egenrapporterte symptomskårer.en_US
dc.description.abstractEnglish summary A symptom is defined as a feeling of disease or physical disturbance observed by the patient. Symptoms are common in the general population but do not necessarily indicate a disease or a disorder. The prevalence of symptoms is associated with factors such as age, gender, employment status, chronic conditions, psychiatric disorders etc. In patients with cancer, the most commonly reported symptoms are fatigue, pain, loss of appetite, nausea, dyspnea and depressive symptoms. The symptom prevalence in cancer patients is high despite medical advances and increased interest in and efforts regarding different methods of assessing symptoms. Moreover, the development of several symptom assessment tools does not seem to overcome the single most important barrier to optimal symptom management, namely inadequate symptom assessment. A widely used symptom assessment tool is the M.D. Anderson Symptom Inventory (MDASI). The MDASI is a brief, reliable and valid tool for self-report of commonly experienced symptoms and how these symptoms interfere with daily functioning. The MDASI was originally designed for use in cancer patients. However, all symptoms included in the MDASI are also commonly experienced by the general population, and how self-reported severity of symptoms interferes with daily living is an important issue in all populations. Reference values are important to evaluate whether patients’ symptom scores are above or below the mean values from the general population of the same age, gender or adjusted for other relevant background variables. As such, reference values facilitate the interpretation of scores for use in clinics and research settings. In a cross-sectional study, we collected reference values for the MDASI by examining the presence and intensity of common symptoms in a sample of the Norwegian adult population. The most frequent symptoms were fatigue, drowsiness and pain. Fatigue had the highest mean score. The presence of one or more comorbidities, increasing scores on depressive symptoms and lower level of education were associated with higher MDASI sum score. Today’s advances in health information technology permit immediate presentation and integration of patient data from various sources, including measurement of symptom scores. We have developed Eir, an electronic symptom assessment tool for use in cancer care, through multiprofessional, stepwise, and iterative processes. Iterative test rounds with end-users followed by continuous improvements led to a user-friendly symptom assessment tool, Eir Version 3 (V3). Usability testing of EirV3 in different settings indicates that the tool is applicable and well accepted in a heterogeneous population of cancer patients. A comparative study examining equivalence between electronic and paper-based scores showed excellent agreement across methods. A majority of the patients preferred electronic assessment (41%) or had no preference (40%) regarding administration method. EirV3 is still in development and is currently implemented into the patient care pathways and clinical practice in a Norwegian cluster randomized trial on early integration of palliative care in oncology. Further work should address how to integrate EirV3 into daily clinical practice, in the electronic patient records and how to incorporate reference values to facilitate interpretation of patient self-reported scores.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2020:352
dc.relation.haspartPaper 1: Krogstad, Hilde; Loge, Jon Håvard; Grotmol, Kjersti S.; Kaasa, Stein; Kiserud, Cecilie E.; Salvesen, Øyvind; Hjermstad, Marianne Jensen. Symptoms in the general Norwegian adult population - prevalence and associated factors. BMC Public Health 2020 ;Volum 20.(988) s. -en_US
dc.relation.haspartPaper 2: Krogstad, Hilde; Brunelli, Cinzia; Sand, Kari; Andersen, Eivind; Garresori, Herish; Halvorsen, Tarje Onsøien; Haukland, Ellinor Christin; Jordal, Frode; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard; Løhre, Erik Torbjørn; Raj, Sunil Xavier; Hjermstad, Marianne Jensen. Development of EirV3 - a computer-based tool for patient reported outcome measures in cancer. JCO Clinical Cancer Informatics 2017en_US
dc.relation.haspartPaper 3: Krogstad, Hilde; Sundt-Hansen, Stine Marie; Hjermstad, Marianne Jensen; Hågensen, Liv Ågot; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard; Raj, Sunil Xavier; Steinsbekk, Aslak; Sand, Kari. Usability testing of EirV3-a computer-based tool for patient-reported outcome measures in cancer. Supportive Care in Cancer 2018 s. 1-10 Not included due to copyright restrictions. Available at: http://dx.doi.org/10.1007/s00520-018-4435-3en_US
dc.titleSymptoms – prevalence and electronic assessmenten_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record