Show simple item record

dc.contributor.authorHals, Åshildnb_NO
dc.contributor.authorLindebæk, Hannanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:44Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:44Z
dc.date.created2011-01-25nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier391583nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270223
dc.description.abstractI denne oppgaven presenteres en empirisk forskningsundersøkelse gjennomført ved tre videregående skoler i Malawi. Gjennom ti individuelle intervjuer med lærere og seks gruppeintervjuer med elever, har vi dannet oss et inntrykk av hvilken demokratiforståelse informantene har, samt hvordan de opplever elevenes muligheter for demokratisk deltakelse ved de tre skolene. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke oppfatninger har lærere og elever av demokrati og av elevers muligheter til demokratisk deltakelse i et utvalg malawiske videregående skoler? Ut fra denne formulerte vi fire forskningsspørsmål: 1. Hvilken demokratiforståelse ligger til grunn for lærerens undervisning i demokrati? 2. Hvilken demokratiforståelse har elevene? 3. I hvilken grad legges det opp til aktiv elevdeltakelse i undervisningen? 4. I hvilken grad gis elevene muligheter til medvirkning i beslutninger som omhandler deres skolehverdag? De to første forskningsspørsmålene søker vi å se i lys av liberal og republikansk demokrati, samt hvordan tradisjonelle verdier fra den malawiske kulturen spiller inn på informantenes demokratiforståelse. Funnene under forskningsspørsmål tre og fire, blir satt i sammenheng med Deweys tanker om demokratisk utdanning, Patemans begrep om pseudodemokrati, og Cohens tre analytiske demokratidimensjoner. Funnene vil også ses i lys av den malawiske kulturen. Resultatene fra undersøkelsen viser at både lærere og elevers demokratiforståelse i stor grad er preget av tradisjonelle verdier i den malawiske kulturen. De kulturelle verdiene viser seg å ligge tett opp til en republikansk demokratiforståelse. Videre viser funnene at informantene opplever at elevene gis mulighet for demokratisk deltakelse gjennom elevdeltakelse i undervisningen, og til en viss grad gjennom elevmedvirkning i klasserommet. Informantene opplever derimot ikke at elevene blir gitt mulighet til demokratisk deltakelse gjennom medvirkning og medbestemmelse på skolenivå. Elevrepresentasjon gjennom prefektråd oppleves av lærerne, og i en viss grad av elevene selv, som pseudodemokratisk. Kulturens vektlegging av aldershierarki blir antatt som forklaring for manglende elevmedvirkning på skolenivå.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleDemokrati som deltakelse: En studie av lærere og elevers oppfatning av demokrati og elevers muligheter til demokratisk deltakelse i et utvalg skoler i Malawinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record