Show simple item record

dc.contributor.authorGroven, Beritnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:37:50Z
dc.date.available2014-12-19T14:37:50Z
dc.date.created2007-05-04nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier122322nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-1688-3nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269130
dc.description.abstractDenne studien har fokus på spesialpedagogen, en sentral profesjon relatert til utvikling og realisering av opplæring for elever med særskilte opplæringsbehov. Ett aspekt i arbeidet med denne studien er profesjonskjennetegn for en profesjon som inngår blant de nye profesjoner, semiprofesjonene, et tema som problematiseres flere steder i avhandlinga. Dette aktualiserer profesjonsutøving i en samtidig og kontekstuell forståelse. Et annet aspekt er hvordan profesjonsutøverne, her de åtte spesialpedagogene som er informanter i denne studien, oppfatter og utøver sin profesjon. Det har gitt utfordringer både i forhold til metodeanvending og i det: den kunnskapsteoretiske forankring. Studien er gjennomført med bruk av livshistorie som metode, en biografisk metode. Det innebærer et utgangspunkt i den enkelte informant og hans eller hennes fortelling, fortalt gjennom ustrukturerte intervju, men der det innen den metodetradisjonen som jeg arbeider innenfor, er lagt sterk vekt på betydningen av å ikke isolere enkeltmenneskers fortelling.Ulike kontekstuelle forhold vil i tillegg til enkeltmenneskers fortellinger bidra til det som er studiens siktemål: økt innsikt i profesjonen spesialpedagog. Det aristoteliske begrepet phronesis – klokskap i handling – er valgt som studiens vitenskapsteoretisk ankerfeste, i forskningssammenheng kjennetegnet med særtrekk som bl.a.kontekst og partikularitet relatert til menneskelig handling. Mine valg når det gjelder metode og kunnskapsforankring representerer slik ei åpning inn mot både kunnskaps- og profesjonsoppfatninger som snarere føyer seg inn mot postmodernismens føringer enn modernismens.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2007:76nb_NO
dc.titleDet doble blikk – spesialpedagogen i endringstidernb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.description.degreePhD i pedagogikknb_NO
dc.description.degreePhD in Educationen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record