Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKleppe, Paul Steffen
dc.contributor.advisorRekdalsbakken, Webjørn
dc.contributor.authorRomundstad, Stine Sønåsen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:03Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672393
dc.description.abstractRapporten tar for seg arbeidsprosessen rundt analyse av tidligere arbeid og forbedring med grunnlag i ny teknologi fra start til slutt. Målet med oppgaven er å utvikle et konsept med bruk av 3D-teknologi som 3D-skanning, -modellering og -printing for å forbedre dagens behandlingsmetode for enkle håndleddsbrudd med et endelig mål om en automatisert prosess. Fremgangsmåten som blir brukt for å komme til det endelige resultater er beskrevet, samt beslutninger og vurderinger som er tatt underveis. To prototyper ble utviklet, en manuell skanner for testing av utstyr og tilgjengelig teknologi og en motorisert skanner for å iverksette automatisering. Innholdet i rapporten inkluderer en litteraturstudie for kartlegging av tidligere arbeid og utvikling innenfor relevant teknologi, arbeidsprosess og vurdering av diverse metoder, resultater og funn fra oppgavens forløp, analyse av dagens prosess med grunnlag i lean manufacturing og diskusjon rundt arbeidet som er gjort. Resultatet er en 3D-skanner-prototype som øker kvalitet av skann og brukervennlighet i sammenlikning med håndholdt skanning, og et konsept på en motorisert skanner som ikke har en ferdigstilt prototype. Arbeid med 3D-modellering viste at modelleringsverktøyet som ble tatt i bruk kan være et hinder for automatisering av prosessen. Videre finner oppgaven at teknologien innenfor 3D-skanning har nådd et rimelig nivå med programvare og maskinvare som produserer punktsky av høy kvalitet. Til slutt er oppgaven den første i rekken til å produsere detaljerte skann med tilstrekkelig kvalitet til generering av protese.
dc.description.abstractThe rapport undertakes the workflow of analyzing previous work and improving it based on new technology from start to finish. The purpose of the thesis is to develop a concept, using 3D technology like 3D scanning, -modelling and -printing to improve today’s method of treatment for simple wrist fractures with the final goal of an automated process. The steps undertaken to reach the results are described, along with decisions and assessments taken throughout the process. Two prototypes have been developed, a manual scanner to test equipment and the available technology and a motorized scanner to implement automation. Content in the rapport include a literature study to map out previous work and development within relevant technology, the work process and assessments of various methods, results and findings from the course of the assignment, analysis of the current process with a basis in lean manufacturing and discussion regarding the work done. The result is a 3D scanner prototype that increases the quality of the scan and user friendliness compared to handheld scanning, and the concept of a motorized scanner in which the prototype has not been completed. Work on 3D-modelling showed that the modelling tool used in the thesis could be a hinder for automation of the process. In addition, the rapport concludes that 3D technology has reached an affordable level with software and hardware that produce point clouds of high quality. Furthermore, the rapport is the first in line to produce detailed scans with sufficient quality to generate prosthetics.en
dc.publisherNTNU
dc.titleIntegrering av 3D teknologi for brukertilpasset gips ved Ålesund Sykehus
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel