Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIntern veileder: Terje Kjetil Fossheim
dc.contributor.advisorEkstern veileder: Gabriel Johan Bjørseth v. Trym bygg og anlegg
dc.contributor.authorHekseth, Espen Tillerås
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:22Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672305
dc.description.abstractSammendrag Denne bacheloroppgaven handler om brukervennlighet av miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM fra en totalentreprenør sitt perspektiv. Oppgaven ble begrenset til kun totalentreprenør sitt perspektiv fordi det finnes svært lite anerkjent forskning på dette fra før av i Norge. BREEAM-NOR manualen fornyes hvert 5. år, og Grønn Byggallianse som utformer manualen ønsker innspill fra næringslivet for å forbedre manualen. Denne oppgaven er utformet i samarbeid med Trym bygg og anlegg for kunnskapsinnhenting og vil også være et innspill til Grønn Byggallianse når de skal utforme ny BREEAM-NOR manual i 2021. Gjennom studiet ble det brukt litteraturstudie, kvalitativ- og kvantitativ metode for å finne ut av problemstillingen. Alle respondentene er ansatte fra de 20 største totalentreprenørene i Norge som har jobbet med BREEEAM fra før. Utvalget av respondenter er geografisk spredd over hele Norge. Det ble gjort flere tydelige funn som belyser både sterke sider og flere forbedringspotensialer ved BREEAM og manualen BREEAM-NOR. På den positive siden så er samtlige respondenter enige i at BREEAM er et godt tiltak som monner for miljøet. Det kommer også tydelig frem at mange er glade for BREEAM setter krav til hele byggeprosessen og ikke kun innkjøp av enkeltkomponenter. På den andre siden så har studien avdekket at BREEAM har en del å gå på når det kommer til brukervennlighet for nybegynnere, rigid oppbygging av systemet, og «kjøp av poeng» som ikke monner for miljøet.. Oppgaven vil også gå nærmere inn på noen suksesskriterier og forslag til hvordan Grønn Byggallianse kan senke barrierene for å starte et BREEAM prosjekt. Herunder digitalisering av manualen, tidlig involvering av BREEAM i prosjektet, kunnskap om BREEAM og viktigheten av en kompetent AP som er med å styrer prosjektet.
dc.description.abstractAbstract This bachelor thesis is about user experiences about the environmental classification tool BREEAM, from a total contractor's perspective. The assignment was limited to only the contractor's perspective because there is very little recognized research on this topic in Norway. The BREEAM-NOR manual is beeing renewed every fifth year, and the Norwegian organization Grønn Byggallianse that designs the manual wants input from the business community to improve the manual. This assignment is designed in collaboration with the Norwegian company Trym Bygg og Anlegg for knowledge acquisition and will also be an input to Grønn Byggallianse when designing a new BREEAM-NOR manual in 2021. The research is based on literature study, qualitative and quantitative methods. All the respondents are employees of the 10 largest contractors in Norway who have worked with BREEEAM before. Several findings were made that highlight both the strengths and the weak sides of BREEAM and the manual BREEAM-NOR. On the positive side, all respondents agree that BREEAM is a great system that promotes the environment and sustainability in the construction sector in Norway. It is also clear that many are happy that BREEAM sets requirements for the entire construction process and not just purchases of individual components. On the other hand, the study has revealed that BREEAM has some room for improvement when it comes to usability for beginners, rigid system , and the chase after points that don't add to the environment or sustainability evolving. The thesis will also address some of the success criteria and suggestions of how Grønn Byggallianse can lower the barriers to start a BREEAM project. Including digitalization of the manual, early involvement of BREEAM in the project, knowledge of BREEAM and an experienced AP managing the start of the projecten
dc.publisherNTNU
dc.titleEr BREEAM-NOR enkel nok å bruke for totalentreprenøren og hvor ligger forbedringspotensialet for å gjøre BREEAM-NOR manualen enklere
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel