Show simple item record

dc.contributor.advisorSelberg, Arne Mathias
dc.contributor.advisorAndersen, Kenneth
dc.contributor.authorBrevik, Martin
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:21Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672303
dc.description.abstractDet fins mange studier som omhandler teorien bak katodisk beskyttelse i betongkonstruksjoner, som viser den elektrokjemiske delen. Katodisk beskyttelse er en metode som brukes for å forhindre eller stoppe korrosjon av armering i betongkonstruksjoner. Ved å installere katodisk beskyttelse i en betongkonstruksjon, kan man forlenge levetiden til konstruksjonen. Dette er en metode som enda ikke er almen kjent, men som har oppnådd gode resultater. I denne bacheloroppgaven beskrives den praktiske bruken av katodisk beskyttelse ute i drift, veid opp mot gitte krav fra Norsk Standard. Denne oppgaven har til hensikt å gi et innblikk i hvordan katodisk beskyttelse praktiseres, og har en empirisk tilnærming som forsøker å svare på følgende problemstilling: «Hvordan utføres Consolvos arbeid med katodisk beskyttelse i betongkonstruksjoner, opp mot krav fra Norsk Standard, og på hvilken måte praktiseres bruken av katodisk beskyttelse ute i anlegg?» For å støtte opp problemstillingen, er det valgt å utarbeide fire forskningsspørsmål: 1. Hva er katodisk beskyttelse? 2. Hvilke krav har Norsk Standard til arbeid med katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner? 3. Hvilke prosedyrer bruker Consolvo AS i utføringen av katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner? 4. Er det avvik mellom Norsk Standards krav og Consolvos praksis i anlegg? For å kunne besvare problemstilling og forskningsspørsmål ble det gjennomført litteraturstudie, casestudie, intervjuer og dokumentanalyse. Resultatet viser at Consolvo har klart å utarbeide godt beskrevet arbeidsprosedyrer og sjekklister som har en god effekt ute i drift. Forbedringspotensialet ligger i å få med små erfaringer som Consolvo gjør langs veien, og få dette inn i arbeidsprosedyrene. Gjennomføringsfasen ute i drift påvirkes av kundens retningslinjer i kontrakt. Kunde med god erfaring innen katodisk beskyttelse, kan ha egne metoder de ønsker praktisert. Consolvo som entreprenør er derfor avhengig av å være fleksibel, samt komme med gode innspill til et godt samarbeid. Dette beskrives i konklusjonen.
dc.description.abstractThere are many studies about the theory of cathodic protection in concrete structures, referring to the electrochemical part. Cathodic protection is a method used to prevent or stop corrosion of reinforcement in concrete structures. By installing cathodic protection in a concrete structure, one can extend the life of the structure. This is a method that is not yet widely known, but which has achieved good results. This bachelor thesis describes the practical use of cathodic protection at the building sight, weighed against given requirements from the Norwegian Standards. This paper aims to give an insight into how cathodic protection is practiced, and has an empirical approach that attempts to answer the following problem: «How is Consolvo’s work on cathodic protection in concrete structures carried out against the requirements of the Norwegian Standard, and how is the use of cathodic protection practiced in facilities?» Four research questions have been chosen, to support the problem: 1. What is cathodic protection? 2. What requirements does the Norwegian Standards have for cathodic protection of concrete structures? 3. What procedures does Consolvo AS use in the execution of cathodic protection of concrete structures? 4. Are there any discrepancies between Norwegian Standard’s requirements and Consolvo’s practice in facilities? A literature study, a case study, interviews, and a document analysis were conducted to answer the problem and research questions. The result shows that Consolvo has managed to work out well-described work procedures and checklists that have a good effect out in the work field. The potential for improvements lies in bringing in small improvements Consolvo makes along the way and getting this into the work procedures. The implementation phase out in the field is influenced by the customer’s contractual guidelines. Customers with good experience in cathodic protection may have their own methods they wish to practice. Consolvo as a contractor therefore must be flexible, as well as provide good input for a good collaboration. This is described in the conclusion.en
dc.publisherNTNU
dc.titleKatodisk beskyttelse i betongkonstruksjoner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record