Show simple item record

dc.contributor.advisorFrostad, Per
dc.contributor.authorSteen, Amundsen Anne Margrethe
dc.date.accessioned2020-07-24T16:02:00Z
dc.date.available2020-07-24T16:02:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670211
dc.description.abstractFormålet med denne kvantitative studien var å undersøke sammenhengen mellom målstruktur, støtte fra lærere og hvordan elevene ber om hjelp i matematikk og i norsk. Forskningsartikkelen er skrevet med den hensikt at den skal utgis i bladet, Spesialpedagogikk. Selve undersøkelsen er en tverrsnittsundersøkelse og utvalget er et bekvemmelighetsutvalg. Dataene er innsamlet fra 276 10.klassinger som har svart på et spørreskjema som er utarbeidet av masterstudenten med veiledning fra NTNU. En har brukt ulike dataanalyser som faktoranalyser, bivariate korrelasjonsanalyser og SEM- analyser. Studien har greidd å vise til to ulike former for hjelp, direkte og instrumentell hjelp. En har forsøkt gjennom de teoretiske perspektivene å vise hvorfor man tenker at den instrumentelle hjelpa gir mulighet til fordypning i skolearbeidet mens den direkte hjelpa ikke gir samme mulighet for det. I tillegg skiller studien mellom to ulike former for støtte fra lærer, nemlig instrumentell og emosjonell støtte. Studien viser at den emosjonelle og instrumentelle støtten fra læreren er viktige for om elever ber om instrumentell hjelp i begge fag. Dette indikerer at en god relasjon mellom eleven og læreren er viktig for læring. Den instrumentelle støtten betyr mer for elevene i norsk enn i matematikk for om elevene ber om instrumentell hjelp. Om elevene oppfatter målstrukturen som læringsorientert og i tillegg får emosjonell og instrumentell støtte, er dette positivt relatert til at elevene tenderer til å be om den instrumentelle hjelpa. Samme målstruktur viser at elevene oppfatter en sterk emosjonell relasjon til læreren sin i begge fag under slike forhold, men også at de opplever god instrumentell støtte. En prestasjonsorientert målstruktur var positivt relatert til direkte hjelp, men en læringsorientert målstruktur var negativt relatert til direkte hjelp. Ut fra dette tenker en at det er viktig at skoler arbeider for tilstedeværelsen av en læringsorientert målstruktur. Videre viser studien at den emosjonelle støtten påvirker positivt for hvorvidt elevene oppfatter den instrumentelle støtten som viktig. Slik sett ser en begge formene for støtte som viktige å gi elevene.
dc.description.abstractThe purpose of this quantitative study was to explore the relationship between goal structure, support from the teacher and what kind of help the pupils ask for in their mathematics and Norwegian classes. The research article is written with the purpose to be published in the magazine Spesialpedagogikk. The research is cross-sectional, and the selection is done by a convenience sample. The data from the study is based on 276 pupils from the 10th grade who answered a questionnaire which was made by the master student with guidance from NTNU. Factor analysis, bivariate analysis of correlation and SEM- analysis have been used in the research of the data. The study has managed to identify two different ways of asking for help: direct and instrumental help. By using theory and former research there are reasons to believe that instrumental help is better suited for learning than direct help, because it gives the pupils a better opportunity to go in depth with their learning. Moreover, the study distinguishes between two different kinds of support called instrumental and emotional support. The research reveals that both instrumental and emotional support from the teacher are important when pupils ask for instrumental help, in both subjects. Therefore, a positive teacher-pupil relationship is important for learning. The instrumental support from the teacher is more strongly connected to the pupils’ decisions to ask for instrumental help in Norwegian than in mathematics. Furthermore, if the pupils experience the goal structure to be mastery oriented, and that they also get emotional and instrumental support, the pupils show a tendency to ask for instrumental help. The same goal structure is connected to the pupils’ experience of a strong positive emotional relation to their teacher in both subjects under such conditions, but also that they get instrumental support. Pupils reported that a performance goal structure was positively related to direct help, but a mastery goal structure was negatively related to direct help. For this reason, it is suggested that schools should work to establish a learning goal structure. Finally, the study reveals that emotional support is important as to whether the pupils experience instrumental support to be of significance. Thus, both types of support are of value for the pupils.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn kvantitativ studie av sammenhengen mellom målstruktur, støtte fra lærere og hvordan elever ber om hjelp i matematikk og i norsk.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record