Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBakken, Eskild Narum
dc.contributor.authorAndersen, Hilde
dc.contributor.authorHarby, Mari
dc.contributor.authorMyrmo, Håkon
dc.date.accessioned2020-07-08T16:00:58Z
dc.date.available2020-07-08T16:00:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661489
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å undersøke i hvilken grad og hvordan digitale verktøy for dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold benyttes i byggenæringen i Norge. Oppgaven er en kvalitativ studie der det er benyttet metoder som spørreskjema, intervju og litteraturstudie for å besvare problemstillingen. I alt ble 34 ulike virksomheter i byggenæringen i Norge kontaktet med et spørreskjema hvorav 18 svarte. 5 av aktørene stilte også opp til intervju på videomøte. Det teoretiske rammeverket tar for seg relevant empiri for oppgaven. Lovverket setter premissene for hva som kreves av hvem. Hva FDV innebærer blir presentert sammen med de ulike ansvarsområdene i bygg- og eiendomsforvaltning. For å ha en basiskunnskap om digitale verktøy, er det gjengitt noen eksempler på programvare som finnes for å behandle FDV-dokumentasjon. Digitale verktøy for dokumentasjon av FDV benyttes i stor grad i byggenæringen i dag. Systemene som finnes dekker ulike behov og forholder seg til ulike standarder, filformater og merkesystem. Dette gjør det utfordrende å få systemene til å kommunisere med hverandre. Dersom det er ønskelig å bruke det samme systemet gjennom et helt prosjekt, med de eksisterende utfordringene i forhold til samhandling, blir det en kostnadsvurdering som må tas før prosjektstart. Slike vurderinger blir tatt på strategisk nivå, men her blir digitale FDV-systemer i liten grad benyttet. Det kommer frem at det er en forskjell på hvilke typer bygg digitaliseringen av FDV-dokumentasjon er mest aktuell for. Bygningene som utpeker seg er store og komplekse bygg med mange funksjoner. 12,5 % av de som svarte på undersøkelsen benytter ikke digitale verktøy i form av program tiltenkt dette formålet. Det er kommuner som representerer denne gruppen. De benytter fysiske permer eller minnepenn hvor dataene legges inn på en server. De som benytter digitale verktøy i størst grad er aktører med bygg hvor det er store arealer, for store og små bygg som inneholder mange tekniske systemer og for virksomheter som driver med utleie av lokaler.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to investigate to what extent and how digital tools for documentation for facility management, operation and maintenance are used in the construction industry in Norway. To examine the problem of this paper, we performed several interviews and surveys. The focus in this paper is on a qualitative method and a literature survey. In total, 34 different companies from the construction industry in Norway were contacted with the survey and a request of an interview, of which 18 responded to. Five of the 18 who responded was interviewed online. The theoretical framework addresses the relevant empirics for the thesis. The premise for what is required of whom is set in the legislation. What is meant by facility management is presented along with the various areas of responsibility in building- and property management. Some examples of software used to process documentation for facility management have been rendered to give a basic knowledge of digital tools. Digital tools for documentation of facility management are widely used in the construction industry today. Existing systems meet different needs and relate to different standards, file formats and brand systems. This creates challenges in making the different systems co-operate. If you want to use the same system throughout an entire project, with the existing challenges associated with co-operation, you will have to make an assessment of costs before the start of the project. Such assessments are made at a strategic level, but at this level computer-aided facility management systems are used to a small extent. It turns out that there is a difference between what kind of buildings the digitization of documentation for facility management is most relevant. It is the large and complex buildings with many features that stands out. These results implicate that 12.5 % of those who responded to the survey do not use digital tools like the software intended for this purpose. This group is represented by municipalities. Among this group it is more common to use physical binders or a flash drive where the data is stored on a server. Buildings with large areas, large and small buildings containing a lot of technical systems and companies in the rental industry are those using digital tools to the greatest extent.
dc.publisherNTNU
dc.titleFDV-verktøy blant aktører i norsk byggenæring
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel