Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorSkogen, Andreas
dc.date.accessioned2020-06-07T16:00:42Z
dc.date.available2020-06-07T16:00:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657069
dc.description.abstractByggebransjen oppleves som lite innovativ, mens i realiteten innoveres det på litt andre måter i denne bransjen enn det man vanligvis måler bransjers innovativitet på. Gitt både skjerpede myndighetskrav og aktørenes økende fokus på kompetanseøkning og videreutvikling, vil innovasjon stå som et viktig og stadig mer relevant virkemiddel i denne bransjen. Bransjens prosjekter oppleves som komplekse, både i planlegging, prosjektering og gjennomføring. Ved å introdusere innovasjon i prosjektene, økes denne kompleksiteten betydelig. Når man samtidig erfarer at innovasjon er avgjørende for å oppnå ambisjonen og målsettingen i et gitt prosjekt, blir prosessene knyttet til innovasjonen i dette prosjektet svært så avgjørende for hvordan byggeprosjektet bør gjennomføres. Det er i Skanska sin prosjektportefølje identifisert tre pågående byggeprosjekter som i særdeleshet opplever en slik problemstilling, og disse er derfor del av denne case-studien som ved hjelp av kvalitative forskningsmetoder svarer på problemstillingen: «Hvordan legge til rette for innovasjon i byggeprosjekter». Gjennom en litteraturstudie er det funnet at oppgavens problemstilling ligger i krysningen mellom teorier på innovasjon og teorier på partnering som prinsipp for prosjektgjennomføring, dog det er identifisert lite litteratur direkte knyttet til innovative prosesser i partnering-prosjekter. Den identifiserte litteraturen er drøftet mot analysen av studiens datamateriale fra dybdeintervju av 22 informanter, samt dokumentstudier og observasjoner. Dette for å besvare 4 forskningsspørsmål som igjen vil gi et konkluderende svar på studiens problemstilling. Svaret på studiens problemstilling vil gi anbefalinger for senere prosjekter som krever innovative prosesser for å se sine mål og ambisjoner oppnådd, basert på erfaringer fra studiens case-prosjekter drøftet opp mot den relevante litteraturen. Resultatet vil være svært så omfattende og krever tiltak allerede fra prosjektfødselen av. Studiens konklusjon inneholder derfor anbefalinger for både byggherrer og entreprenører på hvordan de best sikrer et godt og innovativt samspill seg imellom, og hvordan de oppnår prosjektets ambisjon og målsetting i samspill med viktige rådgivere og leverandører innenfor de innovative løsningene.
dc.description.abstractThe construction industry is perceived as being not innovative, but in reality it is innovated in slightly different ways in this industry, than what innovation in industries usually is measured in. Given both stricter regulatory requirements and the players' increasing focus on skills enhancement and further development, innovation will be an important and increasingly relevant tool in this industry. The industry's projects are perceived as complex, both in planning, engineering and execution. By introducing innovation in the projects, this complexity is significantly increased. When also experiencing that innovation is crucial to achieving the ambition and goals of a given project, the processes associated with innovation in these projects becomes very crucial to how the construction project should be executed. Three ongoing construction projects in Skanska's project portfolio have been identified to have such issues in particular, and these are therefore part of this case study which, using qualitative research methods, answers the issue: «How to facilitate innovation in construction projects». Through a literature study, it has been found that the issue of the thesis lies in the intersection between theories of innovation and theories of partnering as a principle for project execution, although little literature has been directly identified with innovative processes in partnering projects. The identified literature has been discussed against the analysis of the study data from in-depth interviews of 22 informants, as well as document studies and observations. This is to answer 4 research questions that will in turn provide a conclusive answer to the study's issue. The answer to the study's issue will provide recommendations for later projects that require innovative processes to see their goals and ambitions achieved, based on experiences from the study's case projects discussed against the relevant literature. The result will be very comprehensive and requires measures from the birth of the project. The study's conclusion therefore contains recommendations for both clients and contractors on how to best ensure a good and innovative interaction between them, and how they achieve the project's ambition and goals in collaboration with key advisors and suppliers within the innovative solutions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan legge til rette for innovasjon i byggeprosjekter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView
no.ntnu:inspera:51906258:15366776.pdfn/aapplication/pdfView/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record