Show simple item record

dc.contributor.advisorvan Ommeren, Rikke
dc.contributor.authorHolmvik, Kim Rune
dc.date.accessioned2020-06-04T16:02:19Z
dc.date.available2020-06-04T16:02:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656708
dc.description.abstractSammendrag: I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan tre ulike lærebøker fremstiller det jeg har definert som «talemålsemnet» i norskfaget. Studien kombinerer trekk fra kritisk diskursanalyse og kvalitativ innholdsanalyse. Oppgavens problemstilling er: Hvordan blir talemålsemnet fremstilt i tre ulike lærebøker i norsk for ungdomstrinnet? I tillegg inneholder oppgaven to forskningsspørsmål. Det første handler om hvordan de ulike lærebøkene forholder seg til forskningstradisjonene dialektologi og sosiolingvistikk. Det andre forskningsspørsmålet handler om hvordan de ulike lærebøkene forvalter læreplanens føringer for opplæring om talemål. Problemstillingen og forskningsspørsmålene besvares ved at jeg gjør en kvalitativ innholdsanalyse som en del av en større kritisk diskursanalyse. Tilnærmingene til metodene er særlig inspirert av Grønmo (2016), Fairclough (1995, 2003, 2010) og Skrede (2017). Dialektologisk og sosiolingvistisk teori har vært viktig i analysen, og jeg støtter meg særlig til Mæhlum og Røyneland (2016), Skjekkeland (2005), Quist (2017), Hårstad (2010, 2019), Mæhlum (2007) og Hårstad, Londahl & Mæhlum (2017) i arbeidet med å skille de ulike forskningstradisjonene fra hverandre. For kunnskap om læreplaner har jeg støttet meg til Engelsen (2006), Andreassen (2017) og Goodlad (1979). Analysen viser at den dialektologiske tradisjonen fremdeles står sterkt i lærebøkenes fremstilling av talemålsemnet. En ser særlig at koblingen mellom språk og sted kommer til uttrykk, og at sosial språklig variasjon i mindre grad kommer til uttrykk. Jeg viser også til at bøkene bidrar til å reprodusere de ulike forestillingene om språk som finnes i samfunnet. Videre viser analysen at lærebøkene forholder seg til kompetansemålene i læreplanen. Tematikken i læreplanen kommer derfor til uttrykk også i lærebøkene. Jeg peker imidlertid på at mange av temaene blir viet lite oppmerksomhet i lærebøkene, og at de derfor har noen begrensninger med tanke på at elevene skal nå læreplanens mål. I tillegg peker jeg på at lærebøkene i mindre grad ivaretar formålet med faget, slik det er beskrevet innledningsvis i læreplanen. Oppgaven peker dermed på noen problematiske sider ved lærebøkene, og disse illusterer noen didaktiske utfordringer i klasserommet. Avslutningsvis peker jeg også frem mot den kommende læreplanen i norsk.
dc.description.abstractAbstract: In this master thesis I explore how three different textbooks present what I have defined as «the subject of speech» in the Norwegian Subject. The study combines features of critical discourse analysis and qualitative content analysis. The thesis targets the following research problem: How is the subject of speech presented in three different textbooks for the Norwegian Subject? In addition, the thesis contains two research questions. On the first question I examine how different textbooks relate to the research traditions of dialectology and sociolinguistics. On the second question I look at how the various textbooks manage the curriculum's guidelines for learning about «the subject of speak». The research problem and the research questions are answered by doing a qualitative content analysis as part of a larger critical discourse analysis. The approaches to the methods are particularly inspired by Grønmo (2016), Fairclough (1995, 2003, 2010) and Skrede (2017). Dialectological and sociolinguistic theory has been important in the analysis, and I have relied on theory and terms from Mæhlum and Røyneland (2016), Skjekkeland (2005), Quist (2017), Hårstad (2010, 2019), Mæhlum (2007) and Hårstad, Londahl & Mæhlum (2017) in the process of separating the different research traditions from each other. For theory about the curriculum, I have relied on Engelsen (2006), Andreassen (2017) and Goodlad (1979). The analysis shows that the dialectological tradition still have a strong position in the textbooks' presentation of the subject. The link between language and place is strong, and social linguistic variation is expressed to a lesser extent. I also point out that textbooks reproduce the various notions of languages that exist in society. The analysis shows that the textbooks relate to the aims in the curriculum in terms of content. However, I point out that many of the topics are devoted little attention, and therefore have some limitations with regard to students achieving the competance aims. In addition, I point out that the textbooks to a lesser extent meet the purpose of the subject, as described initially in the curriculum. The assignment points to some problematic aspects of the textbooks, and these illustrate some didactic challenges in the classroom. In conclusion, I also point to the upcoming curriculum in the Norwegian Subject.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNorskfagets talespråkvarianter - En kritisk diskursanalyuse av tre lærebøkers fremstilling av "talemålsemnet" i norskfaget
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record