Show simple item record

dc.contributor.authorØsterlie, Ove
dc.date.accessioned2020-04-01T18:15:16Z
dc.date.available2020-04-01T18:15:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-326-4577-0
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2649972
dc.description.abstractSammendrag: Denne avhandlingen viser at læringsrammeverket omvendt undervisning (OU) fusjonerer bruken av digital teknologi og fysisk aktivitet på en måte som fremmer både læringsutbytte og motivasjon for deltakelse i kroppsøving. Det argumenteres også for at OU fremmer dyp læring i kroppsøving. Når det gjelder motivasjon, viser denne avhandlingen at både gutter og jenter drar nytte av OU i kroppsøving, men fordelene ser ut til å variere mellom kjønn. Jenter rapporterer at OU hjelper de til å ikke se på kroppsøving som et guttefag fordi mestringstro, personlig verdi og opplevd kostnad ved å delta blir endret i en positiv retning. Gutter på sin side rapporterer at OU hjelper dem å kontekstualisere aktivitetene, noe som resulterer i at de bedre stabiliserer sin egen indre motivasjon for kroppsøving. Videre ser det ut til å være viktig for elevenes motivasjon i kroppsøving å inkludere både fysisk aktivitet og kognitiv læring for å gi en kontekst, og OU ser ut til å legge til rette for og er en fremmer for dette. I tillegg ser OU ut til å styrke elevenes følelse av selvbestemmelse i kroppsøving, noe som resulterer i en positiv innvirkning på deres autonome motivasjon for både å forberede seg og delta i kroppsøving. Når det gjelder læring, ser det ut til at OU fremmer læring på forskjellige nivåer i kroppsøving, fra overflatelæring til dyp læring. Elevenes kognitive læring i kroppsøving drar nytte av å implementere OU som læringsrammeverk ettersom elevene får muligheten til å se videoer, som inkluderte quizer. OU ser ut til å fremme økt læring, ettersom elevenes læring blir støttet av medelever og læreren i et rammeverk der de bli hjulpet gjennom sonen for proksimal utvikling (ZPD). Videre syntes OU å styrke elevenes oppfattelse av verdien av kroppsøving, og dette ser ut til å fremme dyp læring i kroppsøving. Å anvende en OU læringsramme i en tematisk undervisningsmodell kan være en fruktbar måte å tilrettelegge for mer (dyp) læring i de tre kjerneelementene som er beskrevet i den nye nasjonale læreplanen i kroppsøving som ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet i 2018 («bevegelse og kroppslig læring», «deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter», og «uteaktiviteter og naturferdsel»). For å oppnå dette, må skolene gi fra seg en viss kontroll over læringsprosessene og utfordre sin tradisjonelle praksis ved å omfavne mulighetene i ny digital teknologi.en_US
dc.description.abstractAbstract The present thesis demonstrates that the learning framework flipped learning (FL) merges the use of digital technology and physical activity (PA) in a manner whereby both promote improved learning outcomes and motivation for participation in PE. It is also argued that FL promotes deep learning in PE. Regarding motivation, the present thesis demonstrates that both boys and girls benefit from FL in PE, but the benefits might differ between genders. Girls find FL to redefine PE not as a boys’ subject as their expectancy-beliefs, attainment value, and perceived cost of attending are changed in a positive direction. Boys find FL helps them to contextualise the activities, resulting in stabilising their intrinsic motivation for PE. Furthermore, it seems to be important for student motivation in PE to include both physical activity and cognitive learning to provide a context, and FL seems to facilitate and promote this. In addition, FL seems to enhance students’ sense of autonomy in PE, resulting in a positive impact on their autonomous motivation for both preparing for and participating in PE. Regarding learning, FL seems to promote learning within various levels of PE, from surface to deep. Students’ cognitive knowledge learning in PE was demonstrated to benefit from applying FL, as offering students the opportunity to see online videos, which included quizzes, was demonstrated to be a beneficial use of a digital tool to enhance this learning. The FL framework seemed to promote more learning, as individuals’ learning was supported by peers and the teacher in a scaffolded fashion as they were assisted through the zone of proximal development (ZPD). In addition, FL seemed to enhance the students’ concept of the value of PE, and this seemed to promote deep learning in PE. Applying a FL learning framework in a thematic curriculum model would be a successful way of facilitating more student (deep) learning in the three core elements described in the new national PE curriculum passed by the Ministry of Education and Research (2018) as: ‘movement and physical learning’, ‘participation and cooperation in movement activities’, and ‘outdoor activities and movement in nature’. To achieve this, schools need to relinquish some control over the learning processes, stretching their traditional practices to embrace the capacity of new digital technology.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2020:113
dc.relation.haspartPaper 1: Østerlie, Ove. Can flipped learning enhance adolescents’ motivation in physical education? An intervention study. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(1) s. 1-15 https://doi.org/10.23865/jased.v2.916 - This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)en_US
dc.relation.haspartPaper 2: Østerlie, Ove. Adolescents’ perceived cost of attending physical education: A flipped learning intervention. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(3) s. 1-17 https://doi.org/10.23865/jased.v4.1197 - This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)en_US
dc.relation.haspartPaper 3: Østerlie, O., & Mehus, I. The impact of flipped learning on cognitive knowledge learning and intrinsic motivation in Norwegian secondary physical education. The impact of flipped learningen_US
dc.relation.haspartPaper 4: Østerlie, Ove; Kjelaas, Irmelin. The perception of adolescents’ encounter with a flipped learning intervention in Norwegian physical education. Frontiers in Education 2019 ;Volum 4.(114) https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00114 Copyright © 2019 Østerlie and Kjelaas. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY)en_US
dc.relation.haspartPaper 5: Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill. The Expectancy-Value Questionnaire in Physical Education – a validation study among Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-15 https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1453867en_US
dc.relation.haspartPaper 6: Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill. The Situational Motivational Scale (SIMS) in physical education: A validation study among Norwegian adolescents. Cogent Education 2019 ;Volum 6:1603613. s. 1-15 https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1603613 © 2019 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.en_US
dc.titleFlipped learning in physical education. A gateway to motivation and (deep) learningen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record