Show simple item record

dc.contributor.advisorDons, Carl Fredrik
dc.contributor.authorRøe, Bratberg Kristin og Kvendbø, Lars
dc.date.accessioned2020-03-05T15:01:45Z
dc.date.available2020-03-05T15:01:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645634
dc.description.abstractSkolen er i stadig endring og utvikling, med økende kompleksitet, krav og mangfold i oppgaver. Forventningene til skoleledelsen endres, og stadig flere skoleeiere reorganiserer sine lederteam. Trondheim kommune innførte “Helhetlig ledelse” 1 innen oppvekstsektoren fra 1.august 2017. “Helhetlig ledelse” innebærer innføring av et nytt lederledd i form av avdelingsledere med et delegert formelt og juridisk ansvar for fag, økonomi og personal. I vår masteravhandling ønsker vi å undersøke hvordan rektorer og avdelingsledere opplever de organisatoriske endringene, samt muligheter og utfordringer i utøvelsen av skoleledelse i “Helhetlig ledelse”. For å ramme inn og besvare vår problemstilling, beskriver vi funn fra tidligere forskning, samt relevant teori som omhandler organisasjonsendringer og ledelse. Endringer i en organisasjon krever god planlegging, medvirkning av de ansatte, god oppfølging og ledelse i endringsprosessen, samt evaluering underveis og etterpå (Enehaug og Thune, 2007; Klev og Levin, 2002). Organisasjonsendringene resulterer videre i konsekvenser for utøvelsen av skoleledelse. Våre hovedfunn viser at Trondheim kommune har endret styringslinja i lederteamene på skolene gjennom oppretting av avdelingsledelse. Mangel på medvirkning og samskaping i prosessen, manglende tilførsel av ressurser, en ansettelsesprosess som var hastig og med lite informasjon, samt manglende forståelse og kunnskap om begrunnelser og teorigrunnlag har vært krevende for avdelingsledere og rektorer. Kombinasjonen av delegering på bekostning av distribusjon, sett i sammenheng med legitimering av avdelingsledernes lederrolle, har videre skapt utfordringer for å kunne ta ut potensialet som ligger i “Helhetlig ledelse”. Intensjonen med “Helhetlig ledelse” er i tråd med ledelsesdiskurser i styringsdokumenter og funn i tidligere forskning. Skoler av en viss størrelse vil nyttiggjøre seg en ledergruppe med legitimerte roller hvor avdelingsledere og rektor samarbeider om skolens utvikling av elevenes faglige og sosiale læringsmiljø. Å arbeide sammen i lederteam vil frigjøre tid til rektor, samtidig som avdelingslederne gjennom sitt personalansvar kommer tettere på lærerne og deres praksis i klasserommet. Denne formen for nærledelse kan potensielt føre til et bedre læringsmiljø både faglig og sosialt for elevene.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"På vei mot en god og tidsaktuell skoleledelse?" En kvalitativ studie av rektorers og avdelingslederes oplevelser av skoleledelse i team.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record