Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØkland, Ingernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:19:40Z
dc.date.available2014-12-19T14:19:40Z
dc.date.created2012-04-12nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier515254nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3261-6 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3262-3 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263851
dc.description.abstractFEILKILDER VED ULTRALYD-BASERT TERMINFASTSETTELSE I 2. TRIMESTER, RELATERT TIL PREDIKSJONSMETODER OG MÅLINGER  Rutineundersøkelsen med ultralyd rundt svangerskapsuke 17–19 har vært en viktig del av norsk svangerskapsomsorg siden den ble innført i 1986. Når skjer fødselen? — altså sikker fastsettelse av fødselstermin, er ett av spørsmålene rutineundersøkelsen skal gi svar på. Terminen er blitt bestemt ved at fosterstørrelsen måles med ultralyd og relateres til antatt fosteralder og derfra til beregnet ultralydtermin. Termindato er vanligvis basert på målinger av fosterets hodestørrelse, men lengden av lårbeinet kan også brukes. Det er viktig at modellene som brukes til terminberegning og målingene de baserer seg på, ikke har svakheter som fører til utilsiktede, systematiske feil i ultralydterminene. Vi har undersøkt 3 norske modeller for terminbestemmelse, ‘Snurra’, ‘Terminhjulet’ og ‘eSnurra’, og sammenliknet terminen som ble fastsatt med hver modell med det faktiske fødselstidspunktet. Vi har også gjort en studie der vi har vurdert om ultralydmålingene av fosterlårbein endres over tid som følge av tekniske forbedringer i ultralydmaskinene. Studie 1: I en database med 41 343 rutineundersøkelser utført ved St. Olavs Hospital, Trondheim, sammenliknet vi kvaliteten på terminene som ble fastsatt med de 2 tradisjonelle modellene Snurra og Terminhjulet. Vi fant systematiske avvik; Snurra beregnet termin for seint og Terminhjulet for tidlig i forhold til reelt fødselstidspunkt. Avvikene varierte med fosterstørrelsen på undersøkelsestidspunktet, de strakte seg fra 0 til 4 dager og i hver sin retning. Sannsynligvis skyldes avvikene at det litt snevre datagrunnlaget til de tradisjonelle modellene ikke er godt nok tilpasset den populasjonen de brukes i. Studie 2: I tillegg til de 2 tradisjonelle modellenes beregninger, så vi nå også på terminene som ble bestemt med en ny populasjonsbasert modell, eSnurra. Vi brukte en database med 9046 rutineundersøkelser fra Stavanger Universitetssjukehus. Resultatene for de 2 første modellene tilsvarte resultatene i Studie 1 både for terminer beregnet fra hodemål og fra lårbeinsmål. eSnurra predikerte stabile, korrekte ultralydterminer, uavhengig av fosterstørrelsen ved undersøkelsen. Studie 3: Vi ønsket å se om resultatene fra Studie 1 og 2 lot seg reprodusere også i en tredje populasjon og analyserte derfor 23 020 rutineundersøkelse fra Oppland fylke. Også her var resultatene stabile for eSnurra; avviket mellom fødselstidspunkt og ultralydtermin var stort sett mindre enn 1 døgn. For de 2 andre modellene var mønsteret det samme som tidligere påvist. Avvikene virker uunngåelige med de tradisjonelle, seleksjonsbaserte modellene. Studie 4: Strålebredden i ultralydapparatene blir smalere når teknologien blir bedre. Dette kan tenkes å påvirke lengdemålinger av strukturer som måles på tvers av lydstrålens retning. Vi sammenliknet strålebredde i gamle og nye maskiner og analyserte deretter 41 941 ultralydmålinger av fosterlårbein, samlet over en 18-års periode. Tekniske forbedringer har redusert strålebredden, og dette påvirker enkelte ultralydmålinger ved at strukturen blir målt kortere. Gamle måletabeller kan gi feil resultat. Konklusjon: En undersøkelse som tilbyes alle gravide bør være standardisert og resultatene til å stole på. En termindato med avvik på 4 dager kan ha konsekvenser både for behandling av svært preterme fostre og for håndtering av overtidige svangerskap. En populasjonsbasert modell for terminfastsettelse (eSnurra) synes å være bedre tilpasset norske svangerskap enn de tradisjonelle modellene.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommernb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:4nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 525nb_NO
dc.relation.haspartØkland, Inger; Gjessing, Håkon; Grøttum, Per; Eik-Nes, Sturla. Biases of traditional term prediction models. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (ISSN 0960-7692). 36(6): 728-34, 2010. <a href='http://dx.doi.org/10.1002/uog.7707'>10.1002/uog.7707</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20533451'>20533451</a>.nb_NO
dc.relation.haspartØkland, Inger; Nakling, Jakob; Gjessing, Håkon K; Grøttum, Per; Eik-Nes, Sturla H. Advantages of the population-based approach to pregnancy dating demonstrated with results from 23 020 ultrasound examinations.. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (ISSN 0960-7692). 39(5): 563-568, 2012. <a href='http://dx.doi.org/10.1002/uog.10081'>10.1002/uog.10081</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21898635'>21898635</a>.nb_NO
dc.relation.haspartØkland, Inger; Bjåstad, Tore G.; Johansen, Tonni Franke; Gjessing, Håkon; Grøttum, Per; Eik-Nes, Strula. Narrowed beam width in newer ultrasound machines shortens measurements in the lateral direction. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (ISSN 0960-7692). 38(1): 82-7, 2011. <a href='http://dx.doi.org/10.1002/uog.8954'>10.1002/uog.8954</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21308840'>21308840</a>.nb_NO
dc.titleBiases in second-trimester ultrasound dating related to prediction models and fetal measurementsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommernb_NO
dc.description.degreeDr.philosnb_NO
dc.description.degreeDr.philosen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel